Thông báo lỗi trạng thái nguồn cấp dữ liệu

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
Nếu bạn nhận được thông báo lỗi Trạng thái nguồn cấp dữ liệu, hãy sử dụng các đường liên kết dưới đây để tìm thông báo lỗi và cách khắc phục.
Tìm thông báo lỗi của bạn
1001-1050 1051-1100 1101-2000
3001-4000 4001-5000 6001-7000
7001-8000 8001-9000 10001-11000
Thông báo Mô tả
1001 Không hiểu được định dạng trên Timestamp Hãy thay giá trị bạn đã cung cấp bằng giá trị phù hợp với định dạng của <Tax><OtherFees>.
1002 Không hiểu được Currency trong chuyển đổi Tax Hãy thêm mã đơn vị tiền tệ có ba chữ cái hợp lệ, chẳng hạn như EUR hoặc USD.
1003 Không hiểu được Currency trong chuyển đổi OtherFees Hãy thêm mã đơn vị tiền tệ có ba chữ cái hợp lệ, chẳng hạn như EUR hoặc USD.
1005 Baserate, Tax hoặc OtherFees không hợp lệ Hãy đảm bảo giá trị <Baserate>, <Tax><OtherFees> của các trường đó đều hợp lệ.
1006 Đã chỉ định giá all_inclusive, nhưng đồng thời Tax cũng được cung cấp Hành trình all_inclusive không được có đồng thời <Tax><OtherFees>.
1007 Thẻ Result được dùng sai ngữ cảnh Bạn chỉ có thể đặt thẻ <Result> làm thẻ con trực tiếp của <Transaction>.
1008 Thẻ RoomID được dùng sai ngữ cảnh Hãy đảm bảo chỉ sử dụng thẻ <RoomID> với <PackageData> hoặc <RoomBundle>.
1009 Thẻ PackageID được dùng sai ngữ cảnh Hãy đảm bảo chỉ sử dụng <PackageID> với <PackageData> hoặc <RoomBundle>.
1010 RatePlanID được dùng sai ngữ cảnh <RatePlanID> chỉ hợp lệ trong <RoomBundle>.
1011 Capacity hoặc Occupancy được dùng sai ngữ cảnh Chỉ có thể sử dụng <Occupancy> với <RoomBundle>, <RoomData>, <PackageData>, <Result><Rates>. Chỉ có thể sử dụng <Capacity> với <RoomData>.
1012 Capacity hoặc Occupancy vượt quá giới hạn tối đa Để tránh xảy ra lỗi dữ liệu, cả <Capacity><Occupancy> đều giới hạn ở giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20. Hãy đảm bảo rằng các mục nhập <Capacity><Occupancy> của bạn nằm trong giới hạn nêu trên.
1013 Giá trị văn bản trong Capacity hoặc Occupancy không được coi là số nguyên Hãy thay đổi giá trị thành số nguyên.
1014 Giá trị không được coi là Boolean Hãy thay bằng một trong các giá trị được chấp nhận sau: 0, 1, true, false.
1015 Bạn đã nhập văn bản vào thẻ không cho phép sử dụng văn bản Hãy thay thế mục nhập bằng phần tử phi văn bản thích hợp.
1016 Không hiểu được ngữ cảnh của phần tử Text Bạn đã sử dụng phần tử <Text> trong ngữ cảnh không phù hợp, do đó phần tử này đã bị bỏ qua. Hãy chỉnh sửa hoặc di chuyển phần tử này vào ngữ cảnh thích hợp.
1017 Không hiểu được ngữ cảnh của phần tử Refundable Bạn không thể trực tiếp sử dụng phần tử <Refundable> trong <Result>. Chỉ sử dụng phần tử <Refundable> trong <RoomBundle>, <RoomData> và/hoặc <PackageData>.
1018 Giá trị ngày của Refundable vượt quá giới hạn tối đa Hãy nhập một giá trị thấp hơn. Hoặc nếu giá trị thực tế lớn hơn giới hạn, hãy lập trình phòng này thành phòng không hoàn tiền.
1019 Không hiểu được giá trị ngày của Refundable Hãy thay đổi giá trị thành số nguyên.
1020 Giá trị không được coi là thời gian Hãy nhập giờ và phút chính xác theo định dạng HH:MM.
1021 Giá trị thuộc tính đã cho không hợp lệ cho phần tử mục tiêu Giá trị thuộc tính đã cho không hợp lệ cho phần tử này. Hãy xóa thuộc tính này khỏi phần tử XML hoặc sử dụng giá trị thuộc tính hợp lệ khác.
1022 Không tìm thấy kết quả khớp với đối tác và mã khách sạn đã chọn Không tìm thấy mã khách sạn Google khớp với đối tác và mã khách sạn đã chọn.
1023 Không nhận ra tên đối tác này Sự cố này có thể là do lỗi nội bộ của Google. Vui lòng thử truyền lại. Nếu không được, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ Google.
1024 Không tìm thấy mã khách sạn Google khớp với đối tác và mã khách sạn đã chọn Google không có liên kết từ đối tác và mã khách sạn đã chọn này đến mã khách sạn Google. Nguyên nhân có thể là do có chậm trễ trong quá trình xử lý của Google hoặc do chúng tôi không thể so khớp dữ liệu. Hãy liên hệ với Google nếu bạn cần hỗ trợ thêm.
1025 Chuỗi RoomID trống Để khai báo <RoomBundle> hợp lệ, mỗi <RoomData> phải có <RoomID>.
1026 Chuỗi PackageID trống Để truy cập từ <RoomBundle>, mỗi <PackageData> phải có <PackageID>.
1027 Lỗi dữ liệu lồng: PartnerData, PropertyData, RoomData và PackageData không được lồng vào nhau Hãy kiểm tra giản đồ XML và sửa lỗi lồng.
1028 Không hiểu được CheckInDate Nhập <CheckInDate>. theo định dạng YYYY-MM-DD.
1029 CheckInDate ngoài phạm vi Hãy đảm bảo tất cả các giá trị <CheckInDate>. đều trong tương lai chứ không phải trong quá khứ.
1030 Giá trị LengthOfStay vượt quá giới hạn tối đa Giới hạn tối đa cho <LengthOfStay> là 30 ngày. Hãy chỉnh sửa dữ liệu của bạn sao cho <LengthOfStay>. nhỏ hơn hoặc bằng 30 ngày.
1031 Không tìm thấy mã khách sạn Google khớp với đối tác và mã khách sạn đã chọn Google không có liên kết từ đối tác và mã khách sạn đã chọn này đến mã khách sạn Google. Nguyên nhân có thể là do có chậm trễ trong quá trình xử lý của Google hoặc do chúng tôi không thể so khớp dữ liệu. Hãy liên hệ với Nhóm hỗ trợ Google nếu bạn cần hỗ trợ thêm.
1033 Nhiều kết quả có cùng một khóa: mã khách sạn đối tác hiện tại và mã khách sạn đối tác mới. Phản hồi XML không được chứa nhiều kết quả có cùng <Property>. và hành trình.
1034 Phản hồi XML không được chứa nhiều kết quả có cùng Property và hành trình. Để tránh lỗi dữ liệu, bạn không được để trống các giá trị <RoomBundle> <Baserate> hoặc đặt các giá trị này thành số âm hoặc lớn hơn giá tối đa mỗi đêm là 20.000 USD. Các giá trị <RoomBundle> <Baserate> cũng không được mắc lỗi Không hiểu được đơn vị tiền tệ hoặc đơn vị tiền tệ trống.
1036 Không có RoomBundle Baserate khớp với Baserate của Result đã chọn. Giá phòng không được lưu. Hãy đảm bảo rằng BaseRate có <RoomBundle> tương ứng. Đã xảy ra một hoặc nhiều lỗi sau: đơn vị tiền tệ của <Baserate> không hợp lệ, không có <Baserate>, đơn vị tiền tệ của <DetailedTax> không hợp lệ, hoặc đơn vị tiền tệ của <DetailedFee> không hợp lệ.
1037 Có RoomBundle khớp với Baserate của Result đã chọn, nhưng không khớp với Tax. Giá phòng không được lưu. Hãy đảm bảo rằng mỗi <Result><Baserate> với <Tax> khớp với một trong các <RoomBundle>.
1038 Một hoặc nhiều giá trị RoomBundle khớp với Baserate và Tax, nhưng không khớp với OtherFees của giá khách sạn. Gói dịch vụ không được lưu. Hãy đảm bảo rằng mỗi <Result><Baserate> với <OtherFees> khớp với một trong các <RoomBundle>.
1039 RoomBundle gần nhất không khớp với đơn vị tiền tệ của Result Hãy đảm bảo bạn sử dụng cùng một đơn vị tiền tệ cho mỗi <Result><RoomBundle> tương ứng.
1040 RoomBundle gần nhất không khớp với tiêu chí đủ điều kiện của Result Hãy đảm bảo rằng mỗi <Result> đều có <Baserate>, bao gồm <Tax><OtherFees> nếu cần. Mỗi <Baserate> phải khớp với một <RoomBundle>.
1041 Không hiểu được Currency mà bạn cung cấp cho một mã khách sạn Hãy thêm mã đơn vị tiền tệ có ba chữ cái hợp lệ, chẳng hạn như EUR hoặc USD.
1042 Không hiểu được hình thức thanh toán Không hiểu được giá trị văn bản cung cấp cho ChargeCurrency.
1043 Không hiểu được giá trị chuỗi của Tax hoặc OtherFees Vui lòng định dạng lại <Tax> hoặc <OtherFees> dưới dạng giá trị số thực, ví dụ như 123 hoặc 12,34.
1045 Phần tử đầu tiên là phần tử không mong muốn Phần tử đầu tiên phải là <Transaction>. Hãy điều chỉnh giản đồ tệp.
1047 RoomID hoặc PackageID bị thiếu hoặc không đầy đủ <RoomID> hoặc <PackageID> không hợp lệ. Hãy xác định <RoomID> hoặc <PackageID> trong siêu dữ liệu trước khi gửi giá.
1048 Không tìm thấy mã PointOfSale Không tìm thấy giá trị mã của thuộc tính <PointOfSale> này trong tập hợp các trang đích đã xác định. Hãy xác định thêm <PointOfSale> hoặc sửa mã trong nguồn cấp dữ liệu giá.
1049 Tìm nạp không thành công do lỗi Không thể tìm nạp giá. Hãy kiểm tra nhật ký máy chủ của bạn để biết thêm chi tiết.
1050 Rate có RatePlanID trùng lặp <Rate><RatePlanID> trùng lặp không được lưu trữ. Hãy đặt giá trị duy nhất cho <RatePlanID> hoặc bỏ trống phần tử này trong mỗi <Result>.
Thông báo Mô tả
1051 Bản sao không hợp lệ có khóa, mã khách sạn và mã khách sạn mới của đối tác Giá khách sạn giảm do trùng khách sạn trên bản đồ. Hãy sử dụng phương pháp so khớp thủ công để sửa các khách sạn trong nguồn cấp dữ liệu của bạn.
1053 Vị trí thẻ Rates không hợp lệ Vị trí thẻ <Rates> không hợp lệ. Bạn chỉ có thể chỉ định thẻ <Rates> làm thẻ con trực tiếp của <Result><RoomBundle>.
1054 Vị trí thẻ Rate không hợp lệ Vị trí thẻ <Rate> không hợp lệ. Bạn chỉ có thể chỉ định thẻ <Rate> bên trong <Rates>.
1056 Giá có rate_rule_id trùng lặp <Rate>rate_rule_id trùng lặp không được lưu trữ. Hãy đảm bảo mỗi <Rate> chỉ xảy ra một lần trong mọi <RoomBundle> hoặc <Result>.
1058 Không hiểu được XML Không hiểu được XML. Hãy kiểm tra để đảm bảo XML vượt qua xmllint hoặc trình kiểm tra tính hợp lệ tương đương.
1061 Không yêu cầu hành trình Không yêu cầu hành trình. Chỉ trả lời với hành trình mà Google yêu cầu.
1062 Số đêm không được chỉ định hoặc không lớn hơn 0 <Nights> phải là một số lớn hơn 0. Hãy cung cấp giá trị <Nights> hợp lệ trong <Result>.
1063 Không tìm thấy mã khách sạn Google khớp với đối tác và mã khách sạn đối tác Google duy trì mối liên kết giữa mã Google và mã đối tác. Trong trường hợp này, có nhiều mã đối tác cho một mã Google. Google chọn một mã làm mã chính. Các mã khác sẽ không được ghi lại. Sau khi đảm bảo hai cơ sở lưu trú thực sự là duy nhất và không phải là trường hợp chồng chéo mã, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ Google để tách mã.
1064 RoomId trong RoomBundle không bằng RoomId trong RoomData Nếu bạn cung cấp <RoomID> cho cả <RoomBundle><RoomData> cùng dòng thì hai giá trị này phải khớp nhau.
1065 Ngữ cảnh của Name, Description hoặc PhotoURL không hợp lệ Các phần tử <Name>, <Description><PhotoURL> phải được đặt trong <RoomData>, không phải trong <RoomBundle>. Để khắc phục điều này, hãy tạo <RoomData> chứa các phần tử này. Nếu có thể, hãy gửi phần tử này độc lập với mỗi hành trình và chỉ tham chiếu đến phần tử này từ hành trình đó.
1066 RoomBundle thiếu RatePlanID Mỗi <RoomBundle> phải có một phần tử <RatePlanID>. URL thường cần có <RatePlanID>. Nếu bạn không cần <RatePlanID>, hãy chèn giá trị trống vào, trong trường hợp đó giá trị sẽ được gán.
1067 Bạn đã cung cấp giá trị RoomData hoặc PackageData mà không có RoomID hoặc PackageID nội bộ tương ứng Nếu <RoomData> hoặc <PackageData> nội bộ lần lượt thiếu <RoomID> hoặc <PackageID>, thì trước tiên Google sẽ thử lưu trữ bằng <RoomID> hoặc <PackageID> trong <RoomBundle>. Nếu không, Google sẽ tạo mã ngẫu nhiên.
1068 Cơ sở lưu trú thiếu Tax và OtherFees hoặc phần cài đặt all_inclusive Bạn phải đặt cơ sở lưu trú thành all_inclusive hoặc bao gồm <Tax><OtherFees>. Giá trị của <Tax><OtherFees> có thể bằng 0, nhưng bạn phải cung cấp giá trị này trừ khi chọn all_inclusive. Đối với các cơ sở lưu trú có <Tax><OtherFees> đã biết khác 0, hãy đưa các thông tin này vào cơ sở lưu trú đó. Khi <Tax><OtherFees> đã biết bằng 0, hãy báo cáo các thuộc tính này bằng 0 và không đặt all_inclusive. Đối với các cơ sở lưu trú chưa xác định được <Tax><OtherFees> , hãy đặt all_inclusive.
1069 Phản hồi bị thiếu một hoặc nhiều hành trình khách sạn. Hãy đảm bảo rằng giao dịch chứa tất cả các mục được yêu cầu trong truy vấn.
1070 Không hiểu được giá trị của RoomUpgradeIncluded, NightlyValue hoặc OnPropertyCredit Sửa định dạng để mỗi mục nhập là một giá trị tiền tệ có thể được coi là số thực.
1071 Không hiểu được số dặm được liệt kê trong MilesIncluded Hãy thay đổi giá trị thành số nguyên.
1072 Occupancy trong RoomBundle quá lớn cho RoomID và Capacity Hãy đảm bảo rằng <Occupancy> trong <RoomBundle> không lớn hơn sức chứa của phòng. Ví dụ: nếu một phòng có sức chứa là 1, thì bạn phải đặt <Occupancy> trong <RoomBundle> thành 1.
1073 Bạn chưa chỉ định RoomBundle hợp lệ nào, vì vậy Rate đã được đặt thành không có sẵn Tất cả các giá trị <RoomBundle> cho hành trình này đều không hợp lệ và đã bị từ chối. Hãy đảm bảo rằng mọi <RoomBundle> đều chứa dữ liệu hợp lệ. Các lỗi cụ thể sẽ được báo cáo riêng.
1074 Không thể liệt kê giá phòng đôi cho RoomBundles phòng đơn <Baserate> được liệt kê là dành cho phòng đôi và bạn không thể chỉ định khi tất cả các <RoomBundle> đã gửi cho hành trình đều là <Capacity> 1. Đối với các kết quả mà tất cả các gói có sẵn đều dành cho các phòng có <Capacity> 1, hãy đặt <Baserate> thành -1 (không có).
1075 NumAdults vượt quá giới hạn tối đa Để tránh xảy ra lỗi dữ liệu, tổng <Occupancy> bị giới hạn ở giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20. Hãy đảm bảo rằng các mục nhập <Occupancy> của bạn nằm trong giới hạn nêu trên.
1076 Giá trị văn bản trong NumAdults không được coi là số nguyên Thay đổi giá trị của <Occupancy> người lớn thành số nguyên, không có số thập phân hoặc ký tự không phải là số.
1077 Child age vượt quá giới hạn tối đa Để tránh xảy ra lỗi dữ liệu, <Child> age cho phép tối đa là 17. Hãy đảm bảo rằng bạn đặt phạm vi <Child> age trong giới hạn nêu trên.
1078 Giá trị văn bản trong Child age không được coi là số nguyên Hãy thay đổi giá trị thành số nguyên.
1079 Số lượng khách đã chọn trong OccupancyDetails vượt quá giới hạn tối đa Để tránh xảy ra lỗi dữ liệu, <Occupancy> bị giới hạn ở giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20. Hãy đảm bảo rằng các mục nhập <Occupancy> của bạn nằm trong giới hạn nêu trên.
1080 Tổng số khách đã chọn trong Occupancy không khớp với số lượng trong OccupancyDetails Tổng số người lớn và trẻ em được chỉ định trong <OccupancyDetails> phải khớp với tổng số khách liệt kê trong <Occupancy>.
1081 NumAdults xuất hiện nhiều lần <OccupancyDetails> phải có duy nhất một giá trị <NumAdults> làm phần tử con. Mọi lần xuất hiện khác đều sẽ bị bỏ qua.
1082 Đã cung cấp giá trị OccupancyDetails, nhưng không có giá trị của Occupancy Khi cung cấp <OccupancyDetails>, trước các giá trị này phải có giá trị<Occupancy> cụ thể.
1083 Thiếu NumAdults trong OccupancyDetails <OccupancyDetails> phải có duy nhất một giá trị <NumAdults> làm phần tử con.
1084 RoomID vượt quá giới hạn ký tự tối đa Hãy đảm bảo tất cả các giá trị <RoomID> đều tuân thủ giới hạn ký tự.
1085 Lỗi đối tác: PackageID vượt quá giới hạn ký tự Hãy đảm bảo tất cả các giá trị <PackageID> đều tuân thủ giới hạn ký tự.
1086 DetailedFee phải có giá trị cũng như thuộc tính cho đơn vị tiền tệ và loại Không có
1087 DetailedTax thiếu dữ liệu bắt buộc <DetailedTax> phải có giá trị cũng như thuộc tính cho đơn vị tiền tệ và loại.
1088 Không hiểu được loại DetailedFee Không hiểu được loại phí đã chỉ định, do đó sẽ sử dụng loại phí "other". Để có kết quả tốt nhất, hãy sử dụng loại phí được hỗ trợ trong <DetailedFee>.
1089 Không hiểu được nguồn DetailedFee Không hiểu được nguồn phí đã chỉ định, do đó sẽ sử dụng nguồn phí "other". Để có kết quả tốt nhất, hãy sử dụng nguồn phí được hỗ trợ trong <DetailedFee>.
1090 Không hiểu được loại DetailedTax Không hiểu được loại thuế đã chỉ định, do đó sẽ sử dụng loại thuế "other". Để có kết quả tốt nhất, hãy sử dụng loại thuế được hỗ trợ trong <DetailedFee>.
1091 Sử dụng Tax/OtherFees và DetailedTax/DetailedFee không hợp lệ Hãy cung cấp <Tax>/<OtherFees> hoặc <DetailedTax>/<DetailedFee> cho giá, nhưng không được cung cấp cả hai.
1092 Không hiểu được chi tiết Tax và OtherFees của một đối tác Đã xảy ra một hoặc nhiều lỗi sau: đơn vị tiền tệ của <Baserate> không hợp lệ, không có <Baserate>, đơn vị tiền tệ của <DetailedTax> không hợp lệ, hoặc đơn vị tiền tệ của <DetailedFee> không hợp lệ. Hãy đảm bảo mỗi currency_code đều hợp lệ và tất cả các mức giá đều có <Baserate>.
1093 Sử dụng Tax/OtherFees và DetailedTax/DetailedFee không hợp lệ Hãy cung cấp <Tax>/<OtherFees> hoặc <DetailedTax>/<DetailedFee> cho giá, nhưng không được cung cấp cả hai.
1094 Không hiểu được Currency khi chuyển đổi DetailedTax Hãy thêm mã đơn vị tiền tệ có ba chữ cái hợp lệ, chẳng hạn như EUR hoặc USD.
1095 Không hiểu được Currency khi chuyển đổi DetailedFee từ 0 USD thành 1 USD Hãy thêm đơn vị tiền tệ có ba chữ cái hợp lệ, chẳng hạn như EUR hoặc USD.
1096 Phát hiện nhiều RoomBundle có cùng mã khách sạn, RoomID, PackageID và RatePlanID Hãy đảm bảo rằng các <RoomBundle> không sử dụng cùng một tổ hợp mã khách sạn, <RoomID>, <PackageID><RatePlanID>.
1097 RoomBundle phải bao gồm một phần tử con cho Occupancy <Occupancy> phải cho biết số lượng khách tối đa mà <RoomBundle> dự kiến sẽ phục vụ. Nếu bạn không đặt giá trị này thì hệ thống sẽ sử dụng giá trị <Occupancy> trong <RoomData> hoặc <PackageData> để thay thế.
1098 Giá trị của Baserate cho Result không được là số âm, trừ khi không có giá (-1) Hãy thay đổi giá trị của <Baserate> thành số dương hoặc đánh dấu cho biết không có giá (-1).
1099 Tax và OtherFees không hợp lệ <Tax><OtherFees> không được là số âm.
1100 LengthOfStay không hợp lệ <LengthOfStay> phải lớn hơn hoặc bằng 1.
Thông báo Mô tả
1101 Không hiểu được chuỗi đơn vị tiền tệ Không có
1102 Tổ hợp Baserate, Tax, OtherFees, LengthOfStay và Occupancy không hợp lệ hoặc vượt quá giới hạn giá mỗi đêm của Google Không có
1103 Tỷ lệ Tax + OtherFees so với Baserate vượt quá giới hạn của Google Không có
1104 Trường tùy chỉnh quá dài Giá trị của trường Tùy chỉnh vượt quá độ dài ký tự tối đa (200) cho các phần tử <Custom[1-5]> trong thông báo Giao dịch. Bạn phải cập nhật giá trị của trường để trường đó không dài quá 200 ký tự.
1105 Có thể bạn đã đặt không chính xác các trường Refundable refundable_until_daysrefundable_until_time phải để trống khi bạn đặt available thành false.
1106 refundable_until_time phải có refundable_until_days Phải có refundable_until_days nếu đặt refundable_until_time.
1107 Phải có refundable_until_days Phải có refundable_until_days nếu available đặt thành true.
1109 Bạn nên sử dụng refundable_until_time Bạn nên sử dụng refundable_until_time nếu available đặt thành true.
1110 RoomBundle phải chứa RoomID hoặc RoomData, nhưng không được chứa cả hai. Hãy thêm <RoomID> hoặc <RoomData> hợp lệ vào <RoomBundle> này.
1111 Giá trị Baserate của RoomBundle phải là số dương trừ khi không có giá (-1) Hãy thay đổi giá trị của <Baserate> thành số dương hoặc đánh dấu cho biết không có giá (-1).
1112 Giá trị Baserate của Rate phải là số dương trừ khi không có giá (-1) Hãy thay đổi giá trị của <Baserate> thành số dương hoặc đánh dấu cho biết không có giá (-1).
Thông báo Mô tả
3001 Phần tử không mong muốn Phần tử gốc phải là <Hint> khi phản hồi về mức giá đã thay đổi. Sự cố này có thể do bạn phản hồi bằng loại thông báo khác hoặc đường dẫn không chính xác. Hãy điều chỉnh giản đồ tệp hoặc đường dẫn cho phù hợp.
3002 Không hiểu được FirstDate Văn bản <FirstDate> không được coi là ngày. Hãy nhập ngày theo định dạng YYYY-MM-DD.
3003 Không hiểu được LastDate Văn bản <LastDate> không được coi là ngày. Hãy nhập ngày theo định dạng YYYY-MM-DD.
3004 Không hiểu được Checkin date Văn bản ngày <Checkin> không được coi là ngày. Hãy nhập ngày theo định dạng YYYY-MM-DD.
3005 Không hiểu được LengthOfStay Văn bản <LengthOfStay> không được coi là ngày. Hãy nhập ngày theo định dạng YYYY-MM-DD.
3006 Các phần tử bắt buộc bị thiếu hoặc không hợp lệ: Checkin date và/hoặc LengthOfStay Thiếu ngày <Checkin> hoặc <LengthOfStay> hợp lệ. Hãy thêm các phần tử nêu trong thông báo.
3007 Mục có StaysIncludingRange thiếu FirstDate Không có
3008 FirstDate và LastDate bị thiếu hoặc không hợp lệ Hãy thêm <FirstDate><LastDate> thích hợp vào <Item>.
3009 LengthOfStay vượt quá giới hạn tối đa Để tránh xảy ra lỗi dữ liệu, giới hạn tối đa của <LengthOfStay> là 30 ngày.
3010 Ngày nhận phòng là ngày đã qua. Tất cả ngày nhận phòng phải là ngày trong tương lai.
3012 FirstDate sau LastDate <LastDate> phải sau <FirstDate>.
3013 FirstDate quá xa trong tương lai Hãy đảm bảo ngày nhận phòng cho mỗi hành trình không quá giới hạn 330 ngày trong tương lai.
3014 LastDate quá xa trong tương lai <LastDate> không được quá 330 ngày trong tương lai. Hãy điều chỉnh giá trị của bạn sao cho <LastDate> nằm trong giới hạn nêu trên.
3015 Lỗi trong POST Lỗi này xảy ra khi thu thập dữ liệu đối tác. Hãy kiểm tra nhật ký của bạn và đảm bảo rằng địa chỉ IP của Google đã được đưa vào danh sách trắng đúng cách.
3016 Không tìm thấy mã Google khớp với mã khách sạn Google không có liên kết từ mã khách sạn đối tác này đến mã khách sạn Google. Nguyên nhân có thể là do có chậm trễ trong quá trình xử lý của Google hoặc do chúng tôi không thể so khớp mã đối tác. Hãy liên hệ với Nhóm hỗ trợ Google nếu bạn cần thêm trợ giúp.
3017 LastDate đã chọn là ngày đã qua Giá trị <Hint> không được bao gồm các phạm vi ngày đã qua.
3018 Mục có Stay bị thiếu giá trị mã khách sạn hợp lệ Không có
3019 Mục có StaysIncludingRange thiếu mã khách sạn hợp lệ Hãy đảm bảo tất cả mã đều hợp lệ và khớp với mã trong nguồn cấp dữ liệu khách sạn.
3020 Mục có Stay bị thiếu giá trị mã khách sạn hợp lệ và đã bị bỏ qua Hãy đảm bảo rằng mỗi <Item> chứa ít nhất một mã khách sạn.
3021 Không hiểu được XML Hãy đảm bảo XML có thể vượt qua xmllint hoặc trình kiểm tra tính hợp lệ tương đương, kể cả giản đồ.
3022 Lỗi từ POST Đã xảy ra lỗi trong khi thu thập dữ liệu. Hãy kiểm tra nhật ký của bạn và đảm bảo rằng địa chỉ IP của Google đã được đưa vào danh sách trắng đúng cách.
Thông báo Mô tả
4001 Đối tác chưa được cho phép sử dụng siêu dữ liệu phòng Tài khoản này chưa được cho phép sử dụng siêu dữ liệu của phòng khách sạn. Bạn phải bật riêng tính năng này, tách biệt với giá chuẩn. (Lưu ý rằng bạn có thể bật tính năng lưu trữ mà không cần tính năng phân phát). Hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ Google để kích hoạt siêu dữ liệu phòng.
4002 Timestamp không được coi là ngày Thuộc tính dấu thời gian không tuân theo định dạng bắt buộc của Google. Không được bao gồm giây thập phân.
4003 Phần tử đầu tiên là phần tử không mong muốn Phần tử dự kiến là <HotelInfoFeed>. Phần tử gốc XML không chính xác khi phản hồi về mức giá đã thay đổi. Hãy chỉnh sửa phần tử đầu tiên hoặc đường dẫn cho phù hợp.
4004 Occupancy hoặc Capacity vượt quá giới hạn cho phép Sẽ không được sử dụng giá trị của <Occupancy> hoặc <Capacity> vì giá trị này vượt quá giới hạn có sẵn. Giới hạn này được chọn để tránh các giá trị lỗi hiếm gặp. Nếu giá trị không chính xác, hãy sửa giá trị đó. Nếu giá trị thực vượt quá giới hạn, hãy xóa hoặc đặt giá trị đó bằng với giới hạn. Nếu bạn xóa giá trị, hãy đảm bảo văn bản mô tả có thông tin về vấn đề này.
4005 Giá trị của Occupancy hoặc Capacity không được coi là số Hãy thay thế giá trị bạn đã cung cấp do đó là giá trị không hiểu được.
4006 Giá trị trong Roomdata không được coi là Boolean Hãy kiểm tra các phần tử sau: Giá trị thuộc tính available trong phần tử <Refundable>; phần tử <BreakfastIncluded>; phần tử <InternetIncluded>; phần tử <ParkingIncluded>. Hãy thay giá trị không phù hợp bằng một trong các giá trị Boolean được chấp nhận sau: 0, 1, true, false.
4007 Giá trị đã chọn vượt quá giới hạn tối đa cho số ngày Refundable Hãy nhập một giá trị thấp hơn. Hoặc nếu giá trị thực tế lớn hơn giới hạn, hãy lập trình phòng này thành phòng không hoàn tiền.
4008 Giá trị đã chọn không được coi là số cho số ngày Refundable Hãy thay đổi giá trị thành số nguyên.
4009 Timestamp không được coi là thời gian Thuộc tính dấu thời gian không tuân theo định dạng bắt buộc của Google. Không được bao gồm giây thập phân. Hãy nhập giờ và phút chính xác theo định dạng HH:MM.
4010 Không có mã khách sạn Google khớp với đối tác và Property đã chọn Không thể lưu trữ dữ liệu do Google không có liên kết từ mã đối tác này đến mã Google. Nguyên nhân có thể là do có chậm trễ trong quá trình xử lý tệp kê khai hoặc do một lỗi khác trong quá trình liên kết. Hãy đảm bảo bạn đã cung cấp tất cả thông tin cần thiết để so khớp trong nguồn cấp dữ liệu khách sạn. Vui lòng xem tài liệu trên nguồn cấp dữ liệu khách sạn.
4011 Giá trị đã chọn không được xem là số Baserate Các giá trị <Baserate> phải có thể phân tích cú pháp dưới dạng số.
4012 Không hiểu được giá trị Boolean cho all_inclusive Giá trị cung cấp phải được xem là giá trị dạng Boolean.
4013 Không hiểu được đơn vị tiền tệ Google không nhận dạng được đơn vị tiền tệ đã chọn. Hãy thay đơn vị tiền tệ đó bằng đơn vị tiền tệ hợp lệ.
4014 Không hiểu được chuỗi Tax và OtherFees Hãy thay giá trị bạn đã cung cấp bằng giá trị phù hợp với định dạng của <Tax><OtherFees>.
4015 Hình thức thanh toán không hợp lệ Hãy nhập một trong các giá trị được chấp nhận: web, hotel hoặc deposit.
4017 Không tìm thấy mã khách sạn Google cho mã khách sạn đối tác đã chọn Mã đối tác này chưa được liên kết với mã Google. Nguyên nhân có thể là do có chậm trễ trong quá trình xử lý tệp kê khai hoặc do một số nguyên nhân khác. Vui lòng xem tài liệu trên nguồn cấp dữ liệu khách sạn và đảm bảo bạn đã cung cấp tất cả thông tin cần thiết để so khớp.
4018 Chuỗi RoomID trong RoomData trống Mỗi <RoomData> phải có <RoomID> để truy cập từ <RoomBundle>. Hãy thêm <RoomID> hợp lệ cho <RoomData> này.
4020 Không hiểu được XML trong nguồn cấp dữ liệu HotelInfo Hãy đảm bảo XML trong nguồn cấp dữ liệu <HotelInfo> có thể vượt qua xmllint hoặc trình kiểm tra tính hợp lệ tương đương, kể cả giản đồ.
Thông báo Mô tả
6005 Không nhận dạng được đường dẫn tải lên Đường dẫn tải lên không khớp với bất kỳ đường dẫn được chấp nhận nào. Để sửa lại đường dẫn tải lên, hãy xem tài liệu trên trang web dành cho nhà phát triển.
6006 Thông báo từ IP không xác định hoặc không được phép Có thông báo được gửi đến từ IP không xác định. Hãy đảm bảo thuộc tính partner của thông báo này là chính xác và thông báo được tải lên từ một trong các địa chỉ IP đã biết được chia sẻ với Google.
6007 Không thể trích xuất thông tin OTA từ thông báo OTA Thông báo OTA không có định dạng XML OTA dự kiến. Hãy đảm bảo tệp vượt qua xmllint hoặc trình kiểm tra tính hợp lệ tương đương.
6008 Không có thẻ Partner trong tệp Tệp đã tải lên không chứa thuộc tính partner và không thể suy luận đối tác từ địa chỉ IP. Hãy thêm thuộc tính partner và kiểm tra địa chỉ IP gửi của bạn.
6009 Không nhận dạng được partner Tên được cung cấp trong thuộc tính Partner không phải là đối tác đã biết. Hãy xác nhận tên đúng chính tả hoặc liên hệ với nhóm hỗ trợ Google để kiểm tra tên chính xác của đối tác.
6013 Phân tích cú pháp XML đã tải lên không thành công Trình phân tích cú pháp XML chung phân tích cú pháp tệp không thành công. Hãy định dạng lại tệp và đảm bảo tệp vượt qua xmllint hoặc trình kiểm tra tính hợp lệ của XML tương đương.
6014 Không có thẻ Partner trong tệp và nhiều Partner có cùng IP Tệp thiếu thuộc tính partner. Nhiều đối tác được liệt kê tại cùng một IP, vì vậy chúng tôi không thể suy luận đối tác từ địa chỉ IP. Hãy thêm thẻ partner vào tệp.
6015 Đối tác chưa được cấp phép gửi giao dịch Bạn đã gửi tệp <Transaction> cho một đối tác được định cấu hình sử dụng chế độ lấy dữ liệu hoặc gợi ý. Hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ Google để thay đổi chế độ truyền dữ liệu.
6018 Đối tác không hoạt động Tệp không được xử lý vì đối tác không hoạt động. Hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ Google để kích hoạt nguồn cấp dữ liệu của bạn.
6019 Tài khoản không được định cấu hình đúng cách Hãy yêu cầu Google xác minh cấu hình đối tác của bạn.
6021 Tài khoản không được định cấu hình đúng cách Hãy yêu cầu Google xác minh cấu hình đối tác của bạn.
6023 Đã từ chối yêu cầu từ một quốc gia hoặc khu vực bị cấm IP của yêu cầu này đến từ quốc gia hoặc khu vực bị cấm. Hãy thử truyền yêu cầu lại từ quốc gia hoặc khu vực được cho phép.
6024 Đã từ chối yêu cầu cung cấp gaia_id từ subaccount_id đã chọn Ủy quyền GAIA của nội dung tải lên từ tài khoản phụ chưa hoạt động. Hãy thử lại mà không đăng nhập GAIA hoặc sử dụng yêu cầu tải lên từ tài khoản không phải là tài khoản phụ.
6025 Đã từ chối yêu cầu từ IP và subaccount_id đã chọn Không tìm thấy đối tác nào cho subaccount_id được yêu cầu. Nếu không có GAIA, IP của đối tác sẽ không hợp lệ. Hãy kiểm tra và xác minh subaccount_id trong yêu cầu.
6026 Đã từ chối yêu cầu từ IP, subaccount_id và đối tác đã chọn IP không thuộc danh sách cho phép của đối tác này. Nếu không có GAIA, IP của đối tác sẽ không hợp lệ. Hãy thử lại từ vị trí hợp lệ hoặc liên hệ với nhóm hỗ trợ Google để cập nhật cấu hình đối tác của bạn.
6027 Không có thuộc tính đối tác trong tệp. Đối tác được suy luận từ địa chỉ IP Trong tệp không có thuộc tính partner nhưng chúng tôi đã suy luận đối tác từ địa chỉ IP. Hãy thêm thuộc tính partner và thử lại.
Thông báo Mô tả
7001 Lỗi từ POST Hãy kiểm tra nhật ký của bạn và đảm bảo rằng địa chỉ IP của Google đã được đưa vào danh sách trắng đúng cách. Hãy làm việc với nhóm hỗ trợ Google để xác minh chế độ cài đặt kết nối OTA.
7002 Lỗi khi tải cấu hình đối tác Đã xảy ra lỗi khi tải cấu hình đối tác. Hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ Google và yêu cầu xác nhận rằng cấu hình đối tác của bạn có tồn tại.
7003 Lỗi khi tải cấu hình lấy dữ liệu OTA Hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ Google và yêu cầu kiểm tra xem trường ota_xml_pull_configuration có được định cấu hình trong cấu hình giao thức không.
7004 Lỗi khi phân tích cú pháp thông báo XML Không thể hiểu thông báo XML do thông báo này không đúng định dạng. Hãy đảm bảo tệp vượt qua xmllint hoặc trình kiểm tra tính hợp lệ tương đương. Để biết thêm thông tin, hãy xem Giản đồ.
7005 Không thể xác định mã khách sạn của RoomStay đã chọn Chưa đặt property_ID cho phần tử <RoomStay>. Ngoài ra, thông báo không xác định cơ sở lưu trú chung. Vui lòng kiểm tra property_ID.
7006 Mặt hàng có StaysIncludingRange thiếu giá trị ID khách sạn hợp lệ Tệp kê khai khách sạn của Google không có hồ sơ tương ứng với mã khách sạn do đối tác cung cấp. Vui lòng xác nhận khách sạn đã được phân nhóm.
7007 Một phần tử RoomRate có nhiều đơn vị tiền tệ trong các phần tử Rate Một trong các phần tử RoomRate trong thông báo XML bao gồm các phần tử có đơn vị tiền tệ khác nhau. Những phần tử đó sẽ bị bỏ qua. Vui lòng thay đổi XML để tất cả các phần tử liên quan đều sử dụng một đơn vị tiền tệ duy nhất.
7008 Không hiểu được chuỗi Tax và OtherFees Không hiểu được giá trước <Tax> từ thông báo XML này. Vui lòng kiểm tra chuỗi được hiển thị và sửa giá.
7009 Không hiểu được giá sau Tax Chúng tôi không hiểu được giá sau <Tax> từ thông báo XML này. Vui lòng kiểm tra chuỗi được hiển thị và sửa giá.
7010 Không hiểu được Tax Không hiểu được <Tax> từ thông báo XML này. Vui lòng kiểm tra chuỗi được hiển thị và sửa giá.
7011 Không hiểu được phạm vi ngày cho giá Không hiểu được ngày tháng mà bạn cung cấp cho phần tử này. Ngày <Effective><Expire> được hiển thị khi xuất hiện trong XML (và có thể trống). Hãy sửa ngày và thử lại.
7012 Đơn vị thời gian không được hỗ trợ <Day><FullDuration> là các đơn vị thời gian duy nhất được hỗ trợ cho các phần tử. <Day> có nghĩa là giá áp dụng mỗi ngày, trong khi <FullDuration> có nghĩa là giá áp dụng cho toàn bộ phạm vi ngày đã chọn. Vui lòng thay đổi đơn vị thời gian.
7013 Không hiểu được giá cơ sở cho mã khách sạn Không hiểu được giá cơ sở trong thông báo XML OTA. Có thể thông báo bị sai hoặc cần cập nhật mã để hỗ trợ định dạng mới.
7014 Không hiểu được giá có Tax hoặc OtherFees cho mã khách sạn Không hiểu được tổng giá (<Baserate> + thuế/phí) trong thông báo XML OTA. Có thể thông báo bị sai hoặc cần cập nhật mã để hỗ trợ định dạng mới.
7015 Không hiểu được bất kỳ giá nào cho mã khách sạn Không hiểu được giá trong thông báo XML OTA. Có thể thông báo bị sai hoặc cần cập nhật mã để hỗ trợ định dạng mới.
7016 Không tìm thấy Currency cho mã khách sạn Thông báo XML OTA của bạn không bao gồm đơn vị tiền tệ và cấu hình đối tác không chỉ định đơn vị tiền tệ mặc định. Hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ Google và yêu cầu sửa cấu hình đối tác hoặc đảm bảo rằng bạn sẽ gửi thông tin về đơn vị tiền tệ.
7017 Không hiểu được Tax Bảng giá chi tiết mỗi đêm được cung cấp trong TPA_extensions không khớp với số tiền được cung cấp trong các phần tử khác. Kết quả là, số tiền từ các phần tử khác được sử dụng. Vui lòng điều chỉnh bảng giá chi tiết TPA_Elements.
7018 Không hiểu được OtherFees Không hiểu được <OtherFees> từ thông báo XML này. Hãy điều chỉnh <OtherFees> và thử lại.
7019 Cảnh báo XML Không có
7020 Lỗi XML Không có
7021 Yêu cầu cung cấp XML không thành công Không có phần tử thành công nào được trả lại. Trong những trường hợp tương tự, lỗi 7020 cũng thường xuất hiện.
Thông báo Mô tả
8001 Lỗi cấu hình Cấu hình đối tác không chính xác. Hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ Google để sửa cấu hình đối tác.
8002 Lỗi đọc tệp Đã xảy ra lỗi khi đọc tệp. Nếu bạn nhận được thông báo này thường xuyên, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ Google.
8003 Lỗi do không hiểu được XML Hãy kiểm tra nội dung của tệp liên kết để đảm bảo tệp đó tuân thủ giản đồ được phê duyệt.
8004 Lỗi do không hiểu được thông báo XML Có thể phân tích cú pháp XML, nhưng chúng tôi không hiểu được thông báo này. Hãy xác nhận rằng định dạng của XML là chính xác.
8005 Không hỗ trợ thông báo OTA Thông báo OTA hợp lệ, nhưng chúng tôi không biết cách phân tích cú pháp thông báo cụ thể này. Chúng tôi chỉ hiểu được OTA_HotelAvailNotifRQOTA_HotelRateAmountNotifRQ. Hãy đảm bảo bạn đang sử dụng một trong các loại thông báo được hỗ trợ.
8006 Không tìm thấy RestrictionStatus cho AvailStatusMessage Không hiểu được AvailStatusMessage với chỉ mục đã cho vì không có <RestrictionStatus> nào.
8007 Không hiểu được RestrictionStatus cho AvailStatusMessage Chúng tôi không thể xử lý AvailStatusMessage với chỉ mục đã cho. Chúng tôi không nhận ra giá trị của <RestrictionStatus>, vốn được hiển thị trong thông báo lỗi.
8008 Không hiểu được hạn chế cho AvailStatusMessage Chúng tôi không thể xử lý AvailStatusMessage với chỉ mục đã cho. Chúng tôi không nhận ra giá trị của <RestrictionStatus>, vốn được hiển thị trong thông báo lỗi.
8009 Không hiểu được LOS tối thiểu cho AvailStatusMessage Chúng tôi không hiểu được LOS tối thiểu cho AvailStatusMessage với chỉ mục đã cho.
8010 Không hiểu được LOS tối đa cho AvailStatusMessage Chúng tôi không hiểu được LOS tối đa cho AvailStatusMessage với chỉ mục đã cho.
8011 Không hiểu được LOS tối thiểu cho AvailStatusMessage Chúng tôi không hiểu được LOS tối thiểu cho AvailStatusMessage với chỉ mục đã cho.
8012 Không hiểu được LOS tối đa cho AvailStatusMessage Chúng tôi không hiểu được LOS tối thiểu cho AvailStatusMessage với chỉ mục đã cho.
8013 LOS tối thiểu lớn hơn LOS tối đa cho AvailStatusMessage <LengthOfStay> tối thiểu phải nhỏ hơn <LengthOfStay> tối đa.
8014 Không hiểu được chế độ kiểm soát ứng dụng trạng thái trong RateAmountMessage Không thể xử lý RateAmountMessage đã chọn vì thiếu phần tử <StatusApplicationControl>. Hãy thêm phần tử này rồi thử lại.
8015 Không tìm thấy AmountBeforeTax trong RateAmountMessage/BaseByGuestAmt Bạn cần thêm thuộc tính AmountBeforeTax vào phần tử XML được hiển thị.
8016 Không tìm thấy CurrencyCode cho RateAmountMessage và BaseByGuestAmt Chúng tôi không tìm thấy đơn vị tiền tệ cho phần tử XML đã chọn trong RateAmountMessage. Ngoài ra, bạn chưa đặt đơn vị tiền tệ mặc định.
8017 Không hiểu được giá mỗi đêm cho RateAmountMessage/BaseByGuestAmt Chúng tôi không hiểu được giá mỗi đêm cung cấp trong phần tử XML được chỉ định trong chuỗi ở cuối thông báo lỗi.
8018 Chúng tôi không thể xử lý AvailStatusMessage với chỉ mục đã cho. Chúng tôi không nhận ra giá trị của RestrictionStatus, vốn được hiển thị trong thông báo lỗi. Không hiểu được tổng giá (<Baserate> + thuế/phí) trong thông báo XML OTA.
8019 Không hiểu được số tiền thuế/phí từ XML Hãy đảm bảo bạn gửi đúng thông báo XML thuế/phí.
8020 Không hiểu được thuộc tính cơ sở cho thuế/phí đã chọn Không hiểu được tổng giá (<Baserate> + thuế/phí) trong thông báo XML OTA. Có thể thông báo bị sai hoặc cần cập nhật mã để hỗ trợ định dạng mới.
8021 Không hiểu được thuộc tính khoảng thời gian đã chọn Không hiểu được thuộc tính khoảng thời gian cho thuế/phí đã chọn. Hãy đảm bảo bạn gửi đúng thông báo XML thuế/phí.
8022 Không hiểu được đơn vị tiền tệ (hoặc không thể tải đơn vị tiền tệ từ cấu hình) Chúng tôi không thể đặt đơn vị tiền tệ cho phần tử thuế/phí đã chọn, bằng cách phân tích cú pháp XML hoặc từ cấu hình đối tác. Hãy đảm bảo bạn gửi đúng thông báo XML thuế/phí.
8023 Không hiểu được thuộc tính loại đã chọn Chúng tôi không hiểu thuộc tính loại cho thuế/phí đã chọn. Hãy đảm bảo bạn gửi đúng thông báo XML thuế/phí.
8024 Không hiểu được giá trị của AvailStatusMessage Đối với AvailStatusMessage, chúng tôi dự kiến nhận một <RestrictionStatus> và một <LengthOfStay>.
8025 Giá trị đặt trước nâng cao cho AvailStatusMessage không đúng định dạng Không có
Thông báo Mô tả
10001 Dữ liệu PointOfSale không mong muốn Dữ liệu <PointOfSale> mà bạn cung cấp không phải là trang đích dự kiến.
10002 Phần tử PointOfSale không mong muốn Không có
10003 Loại PointOfSale không hợp lệ Không có
10006 Không hiểu được thuộc tính PointOfSale Không có
10016 URL của PointOfSale bị thiếu Không có
10017 Không hiểu được PointOfSale Không có
10018 Không hiểu được trạng thái so khớp Không có
10019 Ngôn ngữ không hợp lệ Không có
10020 Có kết quả khớp không xác định cho sitetype Không có
10021 Có kết quả khớp không xác định cho devicetype Không có
10022 Không tìm thấy tên đối tác Không có
10023 Lỗi phân tích cú pháp cho đối tác Không có
10024 Không tìm thấy trang đích hợp lệ Không có
10027 Một DisplayName bị trùng lặp trên nhiều PointOfSale Không có
10028 Không tìm thấy PointOfSale Không có
10029 Một DisplayName bị trùng lặp trên nhiều PointOfSale Không có
10030 Không nhận dạng được tệp nhị phân Không có
10031 Phát hiện tên hiển thị ngôn ngữ bị trùng lặp Không có