Giản đồ Quảng cáo khách sạn

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Trước khi gửi nguồn cấp dữ liệu cho Google, bạn có thể xác thực nguồn cấp dữ liệu bằng giản đồ đã xuất bản.

Bảng sau đây liệt kê các giản đồ có sẵn mà bạn có thể sử dụng để xác thực nguồn cấp dữ liệu của mình:

Giản đồ (Tải xuống) Các chế độ phân phối giá có thể áp dụng Giản đồ (Vị trí)
Danh sách khách sạn Tất cả www.gstatic.com/localfeed/local_feed.xsd
Trang đích Tất cả www.gstatic.com/ads-travel/hotels/api/point_of_sale.xsd
Giao dịch (Dữ liệu cơ sở lưu trú) ARI www.gstatic.com/ads-travel/hotels/api/transaction_property_data.xsd
Phản hồi thông báo Giao dịch (Dữ liệu cơ sở lưu trú) ARI www.gstatic.com/ads-travel/hotels/api/transaction_property_data_response.xsd
OTA_HotelRateAmountNotifRQ ARI www.gstatic.com/ads-travel/hotels/api/ota_hotel_rate_amount_notif_rq.xsd
OTA_HotelRateAmountNotifRS ARI www.gstatic.com/ads-travel/hotels/api/ota_hotel_rate_amount_notif_rs.xsd
OTA_HotelAvailNotifRQ ARI www.gstatic.com/ads-travel/hotels/api/ota_hotel_avail_notif_rq.xsd
OTA_HotelAvailNotifRS ARI www.gstatic.com/ads-travel/hotels/api/ota_hotel_avail_notif_rs.xsd
OTA_HotelInvCountNotifRQ ARI www.gstatic.com/ads-travel/hotels/api/ota_hotel_inv_count_notif_rq.xsd
OTA_HotelInvCountNotifRS ARI www.gstatic.com/ads-travel/hotels/api/ota_hotel_inv_count_notif_rs.xsd
TaxFeeInfo ARI www.gstatic.com/ads-travel/hotels/api/tax_fee_info.xsd
TaxFeeInfoResponse ARI www.gstatic.com/ads-travel/hotels/api/tax_fee_info_response.xsd
Chương trình khuyến mãi ARI www.gstatic.com/ads-travel/hotels/api/promotions.xsd
PromotionsResponse ARI www.gstatic.com/ads-travel/hotels/api/promotions_response.xsd
Giao dịch Giá thu thập, Giá đã thay đổi www.gstatic.com/ads-travel/hotels/api/transaction.xsd
Quy tắc giá Giá thu thập, Giá đã thay đổi www.gstatic.com/ads-travel/hotels/api/private_rates.xsd
Phản hồi gợi ý Giá đã thay đổi www.gstatic.com/ads-travel/hotels/api/hint.xsd
Truy vấn (từ Google tới các đối tác) Truy vấn Giá thu thập, Giá đã thay đổi, Giá hiện tại www.gstatic.com/ads-travel/hotels/api/query.xsd

Để xác thực tệp bằng các lược đồ này, bạn có thể sử dụng công cụ XML của bên thứ ba như xmllint.

Cú pháp để sử dụng xmllint nhằm xác thực giản đồ như sau:

Hãy sử dụng http: cho URL schema_locationxmllint không hỗ trợ https:.

$ xmllint --schema schema_location file_to_validate

Ví dụ sau đây xác thực tệp mypriceupdates.xml dựa vào giản đồ Thông báo giao dịch:

$ xmllint --schema http://www.gstatic.com/ads-travel/hotels/api/transaction.xsd mypriceupdates.xml

Ví dụ sau đây xác thực tệp myfeed.xml dựa vào giản đồ Nguồn cấp dữ liệu danh sách khách sạn và chỉ báo lỗi nếu có:

$ xmllint --noout --schema http://www.gstatic.com/localfeed/local_feed.xsd myfeed.xml