Trang tham khảo XML về Danh sách khách sạn

Danh sách khách sạn là một hoặc nhiều tệp XML liệt kê tất cả các khách sạn mà bạn cần cung cấp thông tin về giá. Bản thân tệp danh sách khách sạn không chứa thông tin về giá.

Phần tử gốc của danh sách khách sạn là phần tử <listings>. Phần tử này chứa những phần tử <listing> mô tả các cơ sở lưu trú của bạn.

Bạn tạo một danh sách khách sạn trong quá trình triển khai ban đầu rồi thêm hoặc loại bỏ khách sạn khỏi danh sách đó trong đợt bảo trì thông thường.

Sau khi tạo một danh sách khách sạn, bạn có thể tải danh sách đó lên Google theo cách thủ công qua Hotel Center hoặc lưu trữ danh sách đó trên máy chủ của bạn.

Các yêu cầu đối với cơ sở lưu trú

Để đủ điều kiện sử dụng Google Quảng cáo khách sạn, mỗi cơ sở lưu trú trong danh sách khách sạn của bạn phải có:

 • Các phòng mà khách trả tiền có thể lưu trú
 • Vị trí thực tế và vị trí cố định đang mở cửa cho công chúng
 • Tường và hệ thống ống nước cố định
 • Thời gian lưu trú tối thiểu không quá 7 ngày

Một số ví dụ thường gặp về cơ sở lưu trú không đủ điều kiện gồm có du thuyền và căn hộ. Lý do là vì những cơ sở này thường không đáp ứng được các tiêu chí nêu trên.

Nhà gỗ cắm trại và các cơ sở cắm trại khác có tường cố định, hệ thống ống nước và thiết bị điều hòa không khí (bao gồm cả lò sưởi đốt củi hoặc lò sưởi dùng khí prôpan) sẽ đủ điều kiện. Những loại nhà nghỉ ngoài trời không đủ điều kiện bao gồm:

 • Khu cắm trại có lều để khách lưu trú
 • Bãi đỗ xe RV nơi khách lái xe RV riêng đến

<listings>

<listings> là phần tử gốc trong một danh sách khách sạn, chứa một phần tử <language> và tối thiểu một phần tử <listing>.

Phần tử <listings> xuất hiện ở vị trí sau đây trong hệ thống phân cấp viết bằng XML của danh sách khách sạn:

+ <listings>
  + <language>
  + <listing>

Cú pháp

Phần tử <listings> sử dụng cú pháp như sau:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<listings xmlns:xsi="xsi"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="schema_xsd">
 <language>language_code</language>
 <listing>listing</listing>
 ...
</listings>

Thuộc tính

Phần tử <listings> có các thuộc tính như sau:

Thuộc tính Bắt buộc? Mô tả
xmlns:xsi Bắt buộc Đặt thành "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance".
xsi:noNamespaceSchemaLocation Bắt buộc Đặt thành "https://www.gstatic.com/localfeed/local_feed.xsd".

Các phần tử con

Phần tử <listings> có các phần tử con như sau:

Phần tử con Bắt buộc? Loại Mô tả
<language> Bắt buộc Chuỗi Ngôn ngữ dùng để viết nguồn cấp dữ liệu của bạn. Đặt giá trị của phần tử này thành mã ngôn ngữ gồm hai chữ cái. Ví dụ như "vi" đại diện cho tiếng Việt.
<listing> Bắt buộc <listing> Một hoặc nhiều mục nhập mô tả từng khách sạn trong nguồn cấp dữ liệu. Xin lưu ý rằng từng khách sạn trong danh sách phải có một mã duy nhất trên trang web của bạn và không bị trùng lặp.

Ví dụ

Địa chỉ theo cấu trúc

Ví dụ sau đây cho thấy một phần danh sách khách sạn có một địa chỉ theo cấu trúc:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<listings xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.gstatic.com/localfeed/local_feed.xsd">
 <language>en</language>
 <listing>
  <!-- The value of <id> must be unique to your site for all time. Do NOT reuse IDs. -->
  <id>123abc</id>
  <name>Belgrave House</name>
  <address format="simple">
   <component name="addr1">666 Acacia Ave</component>
   <component name="addr2">Floor 5</component>
   <component name="city">London</component>
   <component name="province">Greater London</component>
   <component name="postal_code">SW1W 9TQ</component>
  </address>
  <country>UK</country>
  <latitude>35.070374</latitude>
  <longitude>-106.213648</longitude>
  <phone type="main">123-456-7890</phone>
  <category>hotel</category> <!-- You can use whatever property type categories you wish -->
 </listing>
 ...
</listings>

Địa chỉ không theo cấu trúc

Ví dụ sau đây cho thấy một phần danh sách khách sạn có một địa chỉ không theo cấu trúc:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<listings xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.gstatic.com/localfeed/local_feed.xsd">
 <language>en</language>
 <listing>
  <!-- The value of <id> must be unique to your site for all time. Do NOT reuse IDs. -->
  <id>123abc</id>
  <name>Belgrave House</name>
  <address>666 Acacia Ave, Floor 5, Boston, MA, 02472</address>
  <country>US</country>
  <latitude>35.070374</latitude>
  <longitude>-106.213648</longitude>
  <phone type="main">123-456-7890</phone>
  <category>hotel</category> <!-- You can use whatever property type categories you wish -->
 </listing>
 ...
</listings>

Nội dung không bắt buộc

Ví dụ sau đây cho thấy một phần danh sách khách sạn có cơ sở lưu trú có <content> không bắt buộc:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<listings xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.gstatic.com/localfeed/local_feed.xsd">
 <language>en</language>
 <listing>
  <id>123456</id>
  <name>My Apartment</name>
  <address format="simple">
   <component name="addr1">1 Sandstone Building</component>
   <component name="city">Los Angeles</component>
   <component name="postal_code">90210</component>
   <component name="province">CA</component>
  </address>
  <country>US</country>
  <latitude>40.730610</latitude>
  <longitude>-73.935242</longitude>
  <phone type="main">12345678</phone>
  <category>hotel</category> <!-- You can use whatever property type categories you wish -->
  <content>
   <text type="description">
    <link>https://examplelisting.com/listings/12345</link>
    <title>3 bedrooms with ocean views</title>
    <body>Stay in this newly renovated 3BR house with ocean views.</body>
    <date month="7" day="23" year="2017"/>
   </text>
   <review type="editorial">
    <link>https://example.com/reviews/42</link>
    <title>A little piece of heaven</title>
    <author>EXAMPLE.COM</author>
    <rating>8</rating>
    <body>This place is really good.</body>
   </review>
   <review type="user">
    <link>https://exampleperson.org/reviews/82</link>
    <author>Susan von Trapp</author>
    <rating>6</rating>
    <body>Not a bad place, but I prefer to be closer to the beach.</body>
    <date day="6" month="7" year="2017"/>
    <servicedate day="16" month="6" year="2017"/>
   </review>
   <attributes>
    <website>https://hotel.example.com</website>
    <client_attr name="rating">8.2</client_attr>
    <client_attr name="star_rating">4</client_attr>
    <client_attr name="num_reviews">14</client_attr>
    <client_attr name="air_conditioned">Yes</client_attr>
    <client_attr name="has_beach_access">No</client_attr>
    <client_attr name="has_free_breakfast">Yes</client_attr>
    <client_attr name="has_spa">No</client_attr>
    <client_attr name="number_of_rooms">5</client_attr>
    <client_attr name="pets_allowed">Yes</client_attr>
    <client_attr name="wheelchair_accessible">Yes</client_attr>
    <client_attr name="kitchen_availability">Available in all rooms</client_attr>
    <client_attr name="parking_type">No payment required</client_attr>
    <client_attr name="swimming_pool_type">Indoors</client_attr>
    <client_attr name="wifi_type">Paid</client_attr>
   </attributes>
   <image type="photo" url="https://image_url">
    <link>https://image_url</link>
    <title>Main hotel picture</title>
   </image>
  </content>
 </listing>
 ...
</listings>

<listing>

Định nghĩa về khách sạn trong phần tử <listings> của danh sách khách sạn.

Phần tử <listing> xuất hiện ở vị trí sau đây trong hệ thống phân cấp viết bằng XML của Nguồn cấp dữ liệu danh sách khách sạn:

+ <listings>
  + <language>
  + <listing>

Cú pháp

Phần tử <listing> sử dụng cú pháp như sau:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<listings ... >
 <listing>
  <!-- Specify <listing>'s child elements in the order shown below. -->
  <id>hotel_ID</id>
  <name>hotel_name</name>
  <address>
   <component name="addr1">street_address_1</component>
   <component name="addr2">street_address_2</component>
   <component name="city">city_name</component>
   <component name="province">province_name</component>
   <component name="postal_code">postal_code</component>
  </address>
  <!-- You can also define an address freeform, although this is not recommended: -->
  <!-- <address>freeform_address</address> -->

  <country>country_code</country>
  <latitude>hotel_latitude</latitude>
  <longitude>hotel_longitude</longitude>
  <phone type="[fax|main|mobile|tdd|tollfree]">phone_number</phone>
  <category>hotel</category> <!-- You can use whatever property type categories you wish -->
  <content>content</content>
 </listing>
</listings>

Thuộc tính

Phần tử <listing> không có thuộc tính nào.

Các phần tử con

Phần tử <listing> có các phần tử con như sau:

Phần tử con Bắt buộc? Loại Mô tả
<id> Bắt buộc Chuỗi Giá trị nhận dạng duy nhất của khách sạn.
<name> Bắt buộc Chuỗi Tên khách sạn. Ví dụ:

<name>Belgrave House</name>
<address> Bắt buộc Đối tượng hoặc chuỗi

Vị trí thực tế đầy đủ của khách sạn.

Phần tử này có một thuộc tính duy nhất là format mà bạn phải đặt thành "simple".

Ít nhất thì bạn phải cung cấp tên đường, thành phố, tiểu bang/khu vực và mã bưu chính cho khách sạn. Hãy sử dụng các phần tử con <component> để mô tả từng phần sau đây của địa chỉ:

 • addr1: Địa chỉ đường chính của khách sạn.
 • addr2: Địa chỉ đường phụ, nếu cần.
 • addr3: Phần thông tin thứ ba trong địa chỉ đường phố, nếu cần.
 • city: Tên thành phố nơi tọa lạc của khách sạn.
 • province: Tên tiểu bang, khu vực hoặc tỉnh nơi tọa lạc của khách sạn.
 • postal_code: Mã bưu chính của khách sạn.

Ví dụ:


<address format="simple">
 <component name="addr1">666 Acacia Ave</component>
 <component name="addr2">Floor 5</component>
 <component name="city">London</component>
 <component name="province">Greater London</component>
 <component name="postal_code">SW1W 9TQ</component>
</address>

Một cách khác là bạn có thể cung cấp địa chỉ không theo cấu trúc, nhưng cách này không được khuyên dùng. Ví dụ:


<address>666 Acacia Ave, Floor 5, Boston, MA, 02472</address>

Xin lưu ý rằng các địa chỉ hòm thư hoặc địa chỉ nhận thư khác không được coi là địa chỉ thực tế đầy đủ.

<country> Bắt buộc Chuỗi Quốc gia nơi tọa lạc của cơ sở lưu trú này. Giá trị nhập vào phải là mã quốc gia gồm 2 chữ cái viết hoa theo ISO 3116. Ví dụ: Hoa Kỳ là "US" và Việt Nam là "VN". Ví dụ:

<country>US</country>
<latitude> Bắt buộc* Số thực Vĩ độ tương ứng với vị trí của cơ sở lưu trú. Ví dụ:

<latitude>37.423738</latitude>

Bạn có thể tạo giá trị này bằng các công cụ Mã hóa địa lý như API Google Maps.

<longitude> Bắt buộc* Số thực Kinh độ tương ứng với vị trí của cơ sở lưu trú. Ví dụ:

<longitude>-122.090101</longitude>

Bạn có thể tạo giá trị này bằng các công cụ Mã hóa địa lý như API Google Maps.

<location_precision> Không bắt buộc Số nguyên Độ chính xác tính theo mét cho vị trí của cơ sở lưu trú mà bạn cung cấp thông tin, khi vĩ độ và kinh độ của cơ sở này bị xáo trộn. Số không (0) có nghĩa là không có xáo trộn và đó là vị trí chính xác. Lưu ý: Phần tử này chỉ áp dụng cho Nhà nghỉ dưỡng cho thuê.
<phone> Bắt buộc* Chuỗi

Một hoặc nhiều số điện thoại liên hệ của khách sạn. Nếu cơ sở lưu trú là chi nhánh của doanh nghiệp, vui lòng cung cấp số điện thoại của riêng chi nhánh (không phải số điện thoại của trụ sở chính).

Thuộc tính type có thể là một trong những loại sau đây:

 • fax: Số điện thoại fax.
 • main: Số điện thoại chính.
 • mobile: Số điện thoại di động.
 • tdd: Số điện thoại Thiết bị viễn thông dành cho người khiếm thính (TDD).
 • tollfree: Số điện thoại gọi miễn phí.

Ví dụ:


<!-- Singapore (country code +65) -->
<phone type="main">+65 6722-2323</phone>
<!-- U.S. (country code +1) -->
<phone type="fax">+1 408-555-1111</phone>

Ít nhất thì bạn cần cung cấp loại main.

* Bạn phải cung cấp một số điện thoại HOẶC vĩ độ/kinh độ. Chúng tôi khuyến khích việc cung cấp cả hai giá trị này.
<category> Không bắt buộc Chuỗi Loại cơ sở lưu trú, chẳng hạn như khách sạn. Đối tác có thể sử dụng danh mục nội bộ bất kỳ để mô tả cơ sở lưu trú, chẳng hạn như "khách sạn dành cho thương gia", "khu nghỉ dưỡng", "nhà nghỉ" và các danh mục tương tự.
<content> Không bắt buộc <content> Thông tin chi tiết không bắt buộc về cơ sở lưu trú, chẳng hạn như nội dung mô tả, thông tin xếp hạng và đặc điểm của cơ sở lưu trú.

Ví dụ

Địa chỉ theo cấu trúc

Ví dụ sau đây cho thấy một phần danh sách khách sạn có một địa chỉ theo cấu trúc:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<listings xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.gstatic.com/localfeed/local_feed.xsd">
 <language>en</language>
 <listing>
  <!-- The value of <id> must be unique to your site for all time. Do NOT reuse IDs. -->
  <id>123abc</id>
  <name>Belgrave House</name>
  <address format="simple">
   <component name="addr1">666 Acacia Ave</component>
   <component name="addr2">Floor 5</component>
   <component name="city">London</component>
   <component name="province">Greater London</component>
   <component name="postal_code">SW1W 9TQ</component>
  </address>
  <country>UK</country>
  <latitude>35.070374</latitude>
  <longitude>-106.213648</longitude>
  <phone type="main">123-456-7890</phone>
  <category>hotel</category> <!-- You can use whatever property type categories you wish -->
 </listing>
 ...
</listings>

Địa chỉ không theo cấu trúc

Ví dụ sau đây cho thấy một phần danh sách khách sạn có một địa chỉ không theo cấu trúc:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<listings xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.gstatic.com/localfeed/local_feed.xsd">
 <language>en</language>
 <listing>
  <!-- The value of <id> must be unique to your site for all time. Do NOT reuse IDs. -->
  <id>123abc</id>
  <name>Belgrave House</name>
  <address>666 Acacia Ave, Floor 5, Boston, MA, 02472</address>
  <country>US</country>
  <latitude>35.070374</latitude>
  <longitude>-106.213648</longitude>
  <phone type="main">123-456-7890</phone>
  <category>hotel</category> <!-- You can use whatever property type categories you wish -->
 </listing>
 ...
</listings>

Nội dung không bắt buộc

Ví dụ sau đây cho thấy một phần danh sách khách sạn có cơ sở lưu trú có <content> không bắt buộc:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<listings xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.gstatic.com/localfeed/local_feed.xsd">
 <language>en</language>
 <listing>
  <id>123456</id>
  <name>My Apartment</name>
  <address format="simple">
   <component name="addr1">1 Sandstone Building</component>
   <component name="city">Los Angeles</component>
   <component name="postal_code">90210</component>
   <component name="province">CA</component>
  </address>
  <country>US</country>
  <latitude>40.730610</latitude>
  <longitude>-73.935242</longitude>
  <phone type="main">12345678</phone>
  <category>hotel</category> <!-- You can use whatever property type categories you wish -->
  <content>
   <text type="description">
    <link>https://examplelisting.com/listings/12345</link>
    <title>3 bedrooms with ocean views</title>
    <body>Stay in this newly renovated 3BR house with ocean views.</body>
    <date month="7" day="23" year="2017"/>
   </text>
   <review type="editorial">
    <link>https://example.com/reviews/42</link>
    <title>A little piece of heaven</title>
    <author>EXAMPLE.COM</author>
    <rating>8</rating>
    <body>This place is really good.</body>
   </review>
   <review type="user">
    <link>https://exampleperson.org/reviews/82</link>
    <author>Susan von Trapp</author>
    <rating>6</rating>
    <body>Not a bad place, but I prefer to be closer to the beach.</body>
    <date day="6" month="7" year="2017"/>
    <servicedate day="16" month="6" year="2017"/>
   </review>
   <attributes>
    <website>https://hotel.example.com</website>
    <client_attr name="rating">8.2</client_attr>
    <client_attr name="star_rating">4</client_attr>
    <client_attr name="num_reviews">14</client_attr>
    <client_attr name="air_conditioned">Yes</client_attr>
    <client_attr name="has_beach_access">No</client_attr>
    <client_attr name="has_free_breakfast">Yes</client_attr>
    <client_attr name="has_spa">No</client_attr>
    <client_attr name="number_of_rooms">5</client_attr>
    <client_attr name="pets_allowed">Yes</client_attr>
    <client_attr name="wheelchair_accessible">Yes</client_attr>
    <client_attr name="kitchen_availability">Available in all rooms</client_attr>
    <client_attr name="parking_type">No payment required</client_attr>
    <client_attr name="swimming_pool_type">Indoors</client_attr>
    <client_attr name="wifi_type">Paid</client_attr>
   </attributes>
   <image type="photo" url="https://image_url">
    <link>https://image_url</link>
    <title>Main hotel picture</title>
   </image>
  </content>
 </listing>
 ...
</listings>

<content>

Thêm chi tiết về cơ sở lưu trú, chẳng hạn như thông tin xếp hạng và đánh giá, tiện nghi và chi tiết khác. Phần tử <content> là phần tử không bắt buộc. Trong <content>, mọi phần tử con đều không bắt buộc.

Phần tử <content> xuất hiện ở vị trí sau đây trong hệ thống phân cấp viết bằng XML của Nguồn cấp dữ liệu danh sách khách sạn:

+ <listings>
  + <language>
  + <listing>
    + <content>

Cú pháp

Phần tử <content> sử dụng cú pháp sau:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<listings ... >
 <listing>
  <content>
   <!-- Specify <text>'s child elements in the order shown below. -->
   <text type="description">
    <link>listing_link</link>
    <title>listing_title</title>
    <author>listing_author</author>
    <body>listing_description</body>
    <date month="MM" day="DD" year="YYYY"/>
   </text>
   <!-- 0 or more reviews: -->
   <review type="[editorial|user]">
    ...
   </review>
   <!-- 0 or more attributes: -->
   <attributes>
    <website>https://hotel.example.com</website>
    <client_attr name="air_conditioned">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="all_inclusive_available">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="alternate_hotel_id">alternate_hotel_id</client_attr>
    <client_attr name="child_friendly">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="custom_0">custom_attribute_0</client_attr>
    <client_attr name="custom_1">custom_attribute_1</client_attr>
    <client_attr name="custom_2">custom_attribute_2</client_attr>
    <client_attr name="custom_3">custom_attribute_3</client_attr>
    <client_attr name="custom_4">custom_attribute_4</client_attr>
    <client_attr name="has_affiliated_golf_course">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="has_airport_shuttle">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="has_bar_or_lounge">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="has_beach_access">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="has_business_center">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="has_fitness_center">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="has_free_breakfast">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="has_hot_tub">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="has_laundry_service">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="has_restaurant">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="has_room_service">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="has_spa">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="hotel_brand">hotel_brand</client_attr>
    <client_attr name="kitchen_availability">[Available in all rooms|Available in some rooms|
     Not available]</client_attr>
    <client_attr name="number_of_rooms">rooms_per_unit</client_attr>
    <client_attr name="num_reviews">number_of_reviews</client_attr>
    <client_attr name="parking_type">[No payment required|Paid|Not available]</client_attr>
    <client_attr name="pets_allowed">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="rating">aggregate_rating</client_attr>
    <client_attr name="star_rating">[1|2|3|4|5]</client_attr>
    <client_attr name="smoke_free_property">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="swimming_pool_type">[Indoors|Outdoors|Indoors and outdoors|Not available]</client_attr>
    <client_attr name="wheelchair_accessible">[No|Yes]</client_attr>
    <client_attr name="wifi_type">[Not available|No payment required|Paid]</client_attr>
   </attributes>
   <!-- a picture of the hotel or property-->
   <image type="photo" url="https://image_url">
    <link>https://image_url</link>
    <title>Main Hotel Picture</title>
   </image>
  </content>
 </listing>
 ...
</listings>

Thuộc tính

Phần tử <content> không có thuộc tính nào.

Các phần tử con

Phần tử <content> có các phần tử con như sau:

Phần tử con Bắt buộc? Loại Mô tả
<text 
type=
"description">
Không bắt buộc Đối tượng

Trang web có liên kết với cơ sở lưu trú của nhà cung cấp. Có các phần tử con sau đây:

 • <link>: Một đường liên kết đến nội dung mô tả. Thêm "http://" hoặc
  "https://" vào phần tử này (không bắt buộc).
 • <title>: Tiêu đề cho nội dung mô tả (không bắt buộc).
 • <author>: Người viết nội dung mô tả (không bắt buộc).
 • <body>: Nội dung mô tả (bắt buộc).
 • <date>: Ngày thêm nội dung mô tả (không bắt buộc).
 • Lưu ý: Các phần tử này phải xuất hiện theo thứ tự như trên.

<review 
type=
"[editorial|user]">
Không bắt buộc <review>

Có bài đánh giá của người dùng hoặc bài đánh giá của người biên tập về cơ sở lưu trú. Cơ sở lưu trú của bạn có thể có số lượng bài đánh giá tùy ý thuộc một trong hai loại nêu trên.

Bạn không cần đưa tất cả các bài đánh giá về cơ sở lưu trú vào phần tử <listing>. Mục đích của phần tử này là để bạn cung cấp các bài đánh giá chọn lọc thể hiện được đặc điểm hoặc chất lượng của cơ sở lưu trú này.

<attributes> Không bắt buộc Đối tượng

Chứa từ 0 phần tử con <client_attr> trở lên và cung cấp thông tin chi tiết về cơ sở lưu trú. Các phần tử con sử dụng cú pháp sau đây:


<client_attr name="attribute_name">attribute_value<client_attr>

Bạn có thể tìm danh sách và nội dung mô tả các phần tử con trong <attributes>.

Tất cả phần tử <client_attr> đều không bắt buộc.

Phần tử con <website> (nếu có) phải được đặt trước mọi phần tử <client_attr>.

<image> Không bắt buộc Đối tượng Thẻ lặp lại chứa thông tin chi tiết về hình ảnh.

Ví dụ

Ví dụ sau cho thấy một phần danh sách khách sạn có phần tử <content>:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<listings xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.gstatic.com/localfeed/local_feed.xsd">
 <language>en</language>
 <listing>
  <id>123456</id>
  <name>My Apartment</name>
  <address format="simple">
   <component name="addr1">1 Sandstone Building</component>
   <component name="city">Los Angeles</component>
   <component name="postal_code">90210</component>
   <component name="province">CA</component>
  </address>
  <country>US</country>
  <latitude>40.730610</latitude>
  <longitude>-73.935242</longitude>
  <phone type="main">12345678</phone>
  <category>hotel</category> <!-- You can use whatever property type categories you wish -->
  <content>
   <text type="description">
    <link>https://examplelisting.com/listings/12345</link>
    <title>3 bedrooms with ocean views</title>
    <body>Stay in this newly renovated 3BR house with ocean views.</body>
    <date month="7" day="23" year="2017"/>
   </text>
   <review type="editorial">
    <link>https://example.com/reviews/42</link>
    <title>A little piece of heaven</title>
    <author>EXAMPLE.COM</author>
    <rating>8</rating>
    <body>This place is really good.</body>
   </review>
   <review type="user">
    <link>https://exampleperson.org/reviews/82</link>
    <author>Susan von Trapp</author>
    <rating>6</rating>
    <body>Not a bad place, but I prefer to be closer to the beach.</body>
    <date day="6" month="7" year="2017"/>
    <servicedate day="16" month="6" year="2017"/>
   </review>
   <attributes>
    <website>https://hotel.example.com</website>
    <client_attr name="rating">8.2</client_attr>
    <client_attr name="star_rating">4</client_attr>
    <client_attr name="num_reviews">14</client_attr>
    <client_attr name="air_conditioned">Yes</client_attr>
    <client_attr name="has_beach_access">No</client_attr>
    <client_attr name="has_free_breakfast">Yes</client_attr>
    <client_attr name="has_spa">No</client_attr>
    <client_attr name="number_of_rooms">5</client_attr>
    <client_attr name="pets_allowed">Yes</client_attr>
    <client_attr name="wheelchair_accessible">Yes</client_attr>
    <client_attr name="kitchen_availability">Available in all rooms</client_attr>
    <client_attr name="parking_type">No payment required</client_attr>
    <client_attr name="swimming_pool_type">Indoors</client_attr>
    <client_attr name="wifi_type">Paid</client_attr>
   </attributes>
   <image type="photo" url="https://image_url">
    <link>https://image_url</link>
    <title>Main hotel picture</title>
   </image>
  </content>
 </listing>
 ...
</listings>

<review>

Có bài đánh giá của người dùng hoặc bài đánh giá của người biên tập. Bạn không cần đưa tất cả các bài đánh giá về cơ sở lưu trú vào phần tử <listing>. Mục đích của phần tử này là để bạn cung cấp các bài đánh giá chọn lọc cho thấy rõ đặc điểm hoặc chất lượng của cơ sở lưu trú này.

Phần tử <review> xuất hiện ở vị trí sau đây trong hệ thống phân cấp viết bằng XML của Nguồn cấp dữ liệu danh sách khách sạn:

+ <listings>
  + <language>
  + <listing>
    + <content>
      + <review>

Cú pháp

Phần tử <review> sử dụng cú pháp như sau:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<listings ... >
 <listing>
  <content>
   ...
   <!-- Specify <review>'s child elements in the order shown below. -->
   <review type="editorial">
    <link>review_link</link>
    <title>review_title</title> <!-- Title is for reviews of type "editorial" only -->
    <author>review_author</author>
    <rating>review_rating</rating>
    <body>review_text</body>
    <date>review_date</date>
    <servicedate>review_servicedate</servicedate>
   </review>
   <review type="user">
    <link>review_link</link>
    <author>review_author</author>
    <date month="MM" day="DD" year="YYYY"/> <!-- Date is for reviews of type "user" only -->
    <servicedate month="MM" day="DD" year="YYYY"/> <!-- Service Date is for reviews of type "user" only -->
    <rating>review_rating</rating>
    <body>review_text</body>
   </review>
  </content>
 </listing>
</listings>

Thuộc tính

Phần tử <review> có các thuộc tính như sau:

Thuộc tính Bắt buộc? Mô tả
type Bắt buộc Loại bài đánh giá. Đặt thành một trong các giá trị sau:
 • editorial: Bài đánh giá của một trang web hoặc cơ quan đánh giá khác.
 • user: Bài đánh giá của một người dùng cuối.

Các phần tử con

Phần tử <review> có các phần tử con như sau:

Phần tử con Bắt buộc? Loại Mô tả
<link> Không bắt buộc Chuỗi Đường liên kết đến bài đánh giá. Thêm "http://" hoặc "https://" vào phần tử này.
<title> Không bắt buộc Chuỗi (Chỉ dành cho bài đánh giá của người biên tập) Tiêu đề của bài đánh giá.
<author> Không bắt buộc Chuỗi Người viết bài đánh giá, ví dụ như "Susan von Trapp". Đây cũng có thể là tên của trang web hoặc nhà xuất bản đăng bài đánh giá, nếu bài đánh giá có vẻ như không có thông tin về người viết.
<rating> Không bắt buộc Chuỗi Số thực từ 0 đến 10 biểu thị điểm đánh giá. Ví dụ như "8,9".
<body> Không bắt buộc Chuỗi Nội dung bài đánh giá. Phần tử này không được chứa ngôn ngữ HTML.
<date month="MM" day="DD" year="YYYY"/> Không bắt buộc Đối tượng (Chỉ dành cho bài đánh giá của người dùng) Ngày đánh giá mà bạn chỉ định bằng các thuộc tính sau đây của phần tử này:
 • day: Ngày trong tháng; ví dụ như "3".
 • month: Tháng, trong đó 1 = Tháng 1. Ví dụ như "12".
 • year: Năm gồm bốn chữ số; ví dụ như "2018".

Ví dụ như ngày 7 tháng 6 năm 2017 được viết là:


<date month="6" day="7" year="2017"/>
<servicedate month="MM" day="DD" year="YYYY"/> Không bắt buộc Đối tượng (Chỉ dành cho bài đánh giá của người dùng) Ngày mà người đánh giá đến cơ sở lưu trú được đánh giá. Định dạng của phần này giống với <date> ở trên.

Ví dụ như ngày 7 tháng 6 năm 2017 được viết là:


<servicedate month="6" day="7" year="2017"/>

Xin lưu ý rằng <title> là phần tử con hợp lệ của <review> chỉ khi type của bài đánh giá là editorial<date> chỉ hợp lệ nếu typeuser.

Ví dụ

Ví dụ sau đây cho thấy một phần danh sách khách sạn có một cơ sở lưu trú có bài đánh giá của người biên tập và bài đánh giá của người dùng:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<listings xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.gstatic.com/localfeed/local_feed.xsd">
 <language>en</language>
 <listing>
  <id>123456</id>
  <name>My Apartment</name>
  <address format="simple">
   <component name="addr1">1 Sandstone Building</component>
   <component name="city">Los Angeles</component>
   <component name="postal_code">90210</component>
   <component name="province">CA</component>
  </address>
  <country>US</country>
  <latitude>40.730610</latitude>
  <longitude>-73.935242</longitude>
  <phone type="main">12345678</phone>
  <category>hotel</category> <!-- You can use whatever property type categories you wish -->
  <content>
   <text type="description">
    <link>https://examplelisting.com/listings/12345</link>
    <title>3 bedrooms with ocean views</title>
    <body>Stay in this newly renovated 3BR house with ocean views.</body>
    <date month="7" day="23" year="2017"/>
   </text>
   <review type="editorial">
    <link>https://example.com/reviews/42</link>
    <title>A little piece of heaven</title>
    <author>EXAMPLE.COM</author>
    <rating>8</rating>
    <body>This place is really good.</body>
   </review>
   <review type="user">
    <link>https://exampleperson.org/reviews/82</link>
    <author>Susan von Trapp</author>
    <rating>6</rating>
    <body>Not a bad place, but I prefer to be closer to the beach.</body>
    <date day="6" month="7" year="2017"/>
    <servicedate day="16" month="6" year="2017"/>
   </review>
   <attributes>
    <website>https://hotel.example.com</website>
    <client_attr name="rating">8.2</client_attr>
    <client_attr name="star_rating">4</client_attr>
    <client_attr name="num_reviews">14</client_attr>
    <client_attr name="air_conditioned">Yes</client_attr>
    <client_attr name="has_beach_access">No</client_attr>
    <client_attr name="has_free_breakfast">Yes</client_attr>
    <client_attr name="has_spa">No</client_attr>
    <client_attr name="number_of_rooms">5</client_attr>
    <client_attr name="pets_allowed">Yes</client_attr>
    <client_attr name="wheelchair_accessible">Yes</client_attr>
    <client_attr name="kitchen_availability">Available in all rooms</client_attr>
    <client_attr name="parking_type">No payment required</client_attr>
    <client_attr name="swimming_pool_type">Indoors</client_attr>
    <client_attr name="wifi_type">Paid</client_attr>
   </attributes>
   <image type="photo" url="https://image_url">
    <link>https://image_url</link>
    <title>Main hotel picture</title>
   </image>
  </content>
 </listing>
 ...
</listings>

<attributes>

Bạn có thể sử dụng thẻ <attributes> để mô tả các tiện nghi của cơ sở lưu trú cũng như phân loại điểm xếp hạng và bài đánh giá về cơ sở lưu trú.

+ <listings>
  + <language>
  + <listing>
    + <content>
      + <review>
      + <attributes>

Lưu ý: Tất cả thuộc tính đều không bắt buộc.

Các phần tử con

Phần tử con Bắt buộc? Mô tả
<website> Không bắt buộc Trang web chính của khách sạn. Nếu có, bạn phải đặt phần tử này trước phần tử <client_attr> đầu tiên. Ví dụ:

<website>https://hotel.example.com</website>
<client_attr name="attribute_name"> Không bắt buộc Một đặc điểm hoặc "thuộc tính" bổ sung của cơ sở lưu trú, có thể chỉ định bằng một attribute_name hiện được hỗ trợ hoặc attribute_name của Nhà nghỉ dưỡng cho thuê.

Giá trị cho phần giữ chỗ attribute_name

Sau đây là bảng liệt kê các giá trị hợp lệ cho attribute_name trong phần tử <client_attr name="attribute_name">.

Giá trị cho attribute_name Mô tả Giá trị nội dung hợp lệ
air_conditioned Tất cả các phòng dành cho khách trong cơ sở lưu trú này đều có máy điều hòa. Có/Không
all_inclusive_available Có phòng hoặc mức giá bao gồm cả phòng cùng đồ ăn và đồ uống (bao gồm cả đồ uống có cồn) trong thời gian khách lưu trú. Có/Không
alternate_hotel_id Một giá trị nhận dạng thay thế cho cơ sở lưu trú của bạn. Việc có mã nhận dạng riêng biệt sẽ có ích nếu bạn cần dùng giá trị nhận dạng cơ sở lưu trú khác nhau trong thông tin nguồn cấp dữ liệu và trong công cụ đặt phòng. Giá trị bất kỳ dạng chuỗi
child_friendly Khách sạn có một hoặc nhiều tiện nghi đặc biệt dành cho gia đình có trẻ em cùng đi du lịch, chẳng hạn như ưu đãi giảm giá, cũi hoặc giường cỡ nhỏ, câu lạc bộ thiếu nhi, dịch vụ chăm sóc trẻ hoặc khu vực và địa điểm vui chơi cho trẻ em trong khuôn viên khách sạn. Có/Không
custom_[0-4] Thuộc tính tùy chỉnh bất kỳ có dạng chuỗi. Những giá trị này sẽ không hiển thị cho người dùng nhưng có thể được dùng để nhóm khách sạn trong các chiến dịch trên Google Ads. Có 5 trường có thể được sử dụng theo cách này và không thể hoán đổi cho nhau. Ví dụ: Khách sạn có custom_0 là "City Center" sẽ không được nhóm với khách sạn có custom_4 là "City Center". Giá trị bất kỳ dạng chuỗi
has_affiliated_golf_course Cơ sở lưu trú này có sân gôn trong khuôn viên hoặc có sân gôn gần đó, cung cấp dịch vụ đặt chỗ trước cũng như dịch vụ đưa khách đến sân gôn và đón về. Việc sử dụng sân gôn thường có tính phí. Có/Không
has_airport_shuttle Cơ sở lưu trú này cung cấp xe đưa đón sân bay (miễn phí hoặc có tính thêm phí). Đây có thể là xe đưa đón dừng tại nhiều khách sạn, miễn là xe có điểm dừng cụ thể tại khách sạn này. Có/Không
has_bar_or_lounge Có quầy bar hoặc phòng chờ trong nhà và/hoặc ngoài trời phục vụ đồ uống có cồn. Khách có thể đến quầy bar hoặc phòng chờ ngay trong khuôn viên. Có/Không
has_beach_access Từ cơ sở lưu trú này, khách có thể đi thẳng ra bãi biển mà không cần băng qua đường công cộng. Có/Không
has_business_center Cơ sở lưu trú này có phòng có máy tính, có thể truy cập Internet và có máy in dành cho khách cần không gian làm việc miễn phí hoặc có tính phí để làm việc ngay trong khuôn viên. Có/Không
has_fitness_center Cơ sở lưu trú này có phòng tập thể dục. Khách có thể đến phòng tập ngay trong khuôn viên. Có/Không
has_free_breakfast Khách sạn phục vụ bữa sáng miễn phí cho tất cả khách vào mọi ngày trong tuần, bất kể giá phòng. Nếu khách sạn có giá phòng bao gồm bữa sáng miễn phí và giá phòng không bao gồm bữa sáng miễn phí, bạn cần chỉ định thuộc tính này là false. Có/Không
has_hot_tub Một số hoặc tất cả phòng có bể sục hoặc bồn tắm Jacuzzi, hoặc cơ sở lưu trú có bồn tắm nước nóng trong khuôn viên. Khách có thể phải trả thêm phí khi sử dụng bồn tắm nước nóng. Có/Không
has_laundry_service Khách có thể để quần áo cần giặt tại quầy tiếp tân hoặc trong phòng. Sau đó sẽ có người giặt quần áo rồi gửi về phòng. Khách có thể phải trả thêm phí khi sử dụng dịch vụ này. Dịch vụ này không tính đến máy giặt sử dụng tiền xu. Có/Không
has_restaurant Khách sạn có nhà hàng bình dân trong nhà và/hoặc ngoài trời trong khuôn viên. Khách có thể đến nhà hàng ngay trong khuôn viên. Có/Không
has_room_service Thức ăn được nấu tại chỗ và được nhân viên giao đến tận phòng. Dịch vụ ăn uống tại phòng có thể được phục vụ trong khung giờ giới hạn. Khách có thể phải trả thêm phí khi sử dụng dịch vụ này. Có/Không
has_spa Cơ sở lưu trú có spa cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ miễn phí hoặc có tính phí sau đây: mát xa, phòng tắm hơi và dưỡng da mặt. Khách có thể đến spa ngay trong khuôn viên. Có/Không
hotel_brand Thương hiệu của khách sạn này. Ví dụ như "Marriott" hoặc "Hilton". Thông tin này sẽ không hiển thị cho người dùng nhưng có thể được dùng để nhóm khách sạn và định cấu hình biểu tượng khách sạn trong các chiến dịch trên Google Ads. Giá trị bất kỳ dạng chuỗi
kitchen_availability Có khu bếp để khách trực tiếp nấu ăn và trữ lạnh thực phẩm trong phòng.
 • Mọi phòng đều có nhà bếp
 • Một số phòng có nhà bếp
 • Không có
number_of_rooms Trường này liệt kê tổng số đơn vị được liên kết với mã nhận dạng cơ sở lưu trú. Lưu ý: Con số này không đại diện cho mức giá mỗi lượt đặt trước dựa trên dữ liệu trong nguồn cấp dữ liệu giá và quỹ phòng. Số nguyên không âm bất kỳ.
num_reviews Số lượng bài đánh giá của cơ sở lưu trú. Số nguyên không âm bất kỳ.
parking_type Cho biết cơ sở lưu trú có bãi đỗ xe hay không và bãi đỗ xe có tính phí hay không.
 • Không cần thanh toán
 • Có tính phí
 • Không có
pets_allowed Một số hoặc tất cả các phòng cho phép khách mang theo thú cưng (chó và/hoặc mèo không phải động vật trợ giúp). Có/Không
rating Số thực cho biết điểm xếp hạng tổng hợp của cơ sở lưu trú. Số này thường trong khoảng 0 đến 5, 0 đến 10 hoặc 0 đến 100. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng bất kỳ phạm vi nào đại diện cho hệ thống xếp hạng của mình.
smoke_free_property Toàn bộ khuôn viên cơ sở lưu trú không cho phép hút thuốc lá. Có/Không
star_rating Số sao mà cơ sở lưu trú nhận được từ một tổ chức xếp hạng. 1, 2, 3, 4, 5.
swimming_pool_type Cho biết cơ sở lưu trú có hồ bơi hay không và nếu có thì là loại hồ bơi nào.
 • Trong nhà
 • Ngoài trời
 • Trong nhà và ngoài trời
 • Không có
wheelchair_accessible Người đi xe lăn có thể sử dụng cơ sở lưu trú này. Có/Không
wifi_type Cho biết cơ sở lưu trú có cung cấp dịch vụ Internet không dây (Wi-Fi) cho khách sử dụng trong toàn bộ khuôn viên của cơ sở lưu trú hay không (tức là không giới hạn ở một khu vực cụ thể). Dịch vụ này có thể miễn phí hoặc có tính phí.
 • Không cần thanh toán
 • Có tính phí
 • Không có

Giá trị cho phần giữ chỗ attribute_name của Nhà nghỉ dưỡng cho thuê

Dưới đây là danh sách các giá trị hợp lệ cho attribute_name trong phần tử <client_attr name="attribute_name">. Tuy nhiên, đối tác nên cung cấp mọi attribute_name bổ sung có thể có. Các giá trị này chỉ áp dụng cho cơ sở lưu trú là nhà nghỉ dưỡng cho thuê.

Giá trị cho attribute_name Bắt buộc? Mô tả Giá trị nội dung hợp lệ
capacity Bắt buộc Số lượng khách tối đa mà khách sạn có thể phục vụ. Số nguyên không âm
min_days_between_stays Không bắt buộc (nên dùng) Số "ngày chờ" tối thiểu mà phòng cho thuê phải trống sau khi người lưu trú trước rời đi. Số nguyên không âm
enhanced_cleaning_practices Không bắt buộc (nên dùng) Cơ sở lưu trú có áp dụng biện pháp dọn vệ sinh nâng cao hay không (kèm nội dung mô tả trên trang web của đối tác). Có/Không
partner_hygiene_link Không bắt buộc (nên dùng) Đường liên kết đến trang web của đối tác bên ngoài, cung cấp thêm thông tin về vấn đề vệ sinh của cơ sở lưu trú. Văn bản tự do (URL của trang web)
number_of_bathrooms Không bắt buộc (nên dùng) Số lượng phòng tắm. Giá trị số thực không âm, ví dụ như 1, 1,5 và 2
number_of_bedrooms Không bắt buộc (nên dùng) Số lượng phòng ngủ. Giá trị số nguyên không âm
number_of_beds Không bắt buộc (nên dùng) Số giường (của tất cả các phòng). Giá trị số nguyên không âm
self_checkin_checkout Không bắt buộc (nên dùng) Khách sạn có cho phép tự nhận phòng và trả phòng hay không. Có/Không
rating_num Không bắt buộc (nên dùng) Số lượt xếp hạng mà cơ sở lưu trú nhận được. Số nguyên không âm
ac Không bắt buộc Cơ sở lưu trú có máy điều hòa hay không. Có/Không
airport_shuttle Không bắt buộc Cơ sở lưu trú có cung cấp dịch vụ đưa đón khách sân bay hoặc các ga khác hay không. Có/Không
balcony Không bắt buộc Cơ sở lưu trú có ban công hay không. Có/Không
beach_access Không bắt buộc Cơ sở lưu trú có lối ra bãi biển công cộng gần khuôn viên hay không. Có/Không
cancellation_policy Không bắt buộc Văn bản tự do giải thích về chính sách hủy đặt phòng. Văn bản tự do
cancellation_policy_type Không bắt buộc

Đối tác có thể cung cấp loại tên chính sách bất kỳ. Google sẽ làm việc với đối tác để liên kết tên đó với những loại mà Google đề xuất. (Nếu bạn cung cấp loại tùy chỉnh, vui lòng giới hạn ở mức khoảng 5 danh mục và cung cấp nội dung mô tả các loại đó cho Người quản lý tài khoản của bạn).

Các loại chính sách hủy đặt phòng đề xuất mà chủ cơ sở lưu trú chấp nhận:

 • Không hoàn tiền: Không hoàn tiền vì bất kỳ lý do gì hoặc trong bất cứ khung thời gian nào.
 • Nghiêm ngặt: Khách được hoàn toàn bộ tiền nếu hủy đặt phòng ít nhất 60 ngày trước khi bắt đầu thời gian lưu trú.
 • Chặt chẽ: Khách được hoàn toàn bộ tiền nếu hủy đặt phòng ít nhất 60 ngày trước khi bắt đầu thời gian lưu trú. Khách được hoàn tiền 50% nếu hủy đặt phòng ít nhất 30 ngày trước khi bắt đầu thời gian lưu trú.
 • Vừa phải: Khách được hoàn toàn bộ tiền nếu hủy đặt phòng ít nhất 30 ngày trước khi bắt đầu thời gian lưu trú. Khách được hoàn tiền 50% nếu hủy đặt phòng ít nhất 14 ngày trước khi bắt đầu thời gian lưu trú.
 • Thoải mái: Khách được hoàn toàn bộ tiền nếu hủy đặt phòng ít nhất 14 ngày trước khi bắt đầu thời gian lưu trú. Khách được hoàn tiền 50% nếu hủy đặt phòng ít nhất 7 ngày trước khi bắt đầu thời gian lưu trú.
Thoải mái/Vừa phải/Chặt chẽ/Nghiêm ngặt/Không hoàn tiền
check_in_time Không bắt buộc Thời gian trong ngày để nhận phòng tại cơ sở lưu trú. Văn bản tự do
check_out_time Không bắt buộc Thời gian chính xác trong ngày để trả phòng tại cơ sở lưu trú. Văn bản tự do
child_friendly Không bắt buộc Cơ sở lưu trú có phù hợp với trẻ em hay không. Có/Không
crib Không bắt buộc Cơ sở lưu trú có giường cũi cho trẻ em hay không. Có/Không
elevator Không bắt buộc Cơ sở lưu trú có thang máy hay không. Có/Không
fire_place Không bắt buộc Cơ sở lưu trú có lò sưởi hay không. Có/Không
free_breakfast Không bắt buộc Cơ sở lưu trú có phục vụ bữa sáng miễn phí hay không. Có/Không
gym_fitness_equipment Không bắt buộc Cơ sở lưu trú có phòng tập thể dục hoặc bất kỳ thiết bị thể dục nào hay không. Có/Không
heating Không bắt buộc Cơ sở lưu trú có hệ thống sưởi ấm hay không.
hot_tub Không bắt buộc Cơ sở lưu trú có bồn tắm nước nóng hay không. Có/Không
instant_bookable Không bắt buộc Khách có thể đặt phòng tại cơ sở lưu trú ngay lập tức thông qua quy trình thanh toán hay không. Hình thức khác là chờ phê duyệt. Có/Không
ironing_board Không bắt buộc Cơ sở lưu trú có cung cấp bàn ủi hay không. Có/Không
kitchen Không bắt buộc Cơ sở lưu trú có khu bếp hay không. Có/Không
license_num Không bắt buộc Cơ sở lưu trú tại một số khu vực trên thế giới bắt buộc phải hiển thị số giấy phép (dành cho khách du lịch hoặc doanh nghiệp). Số giấy phép có thể lặp lại và nếu bạn có nhiều giấy phép, chúng tôi khuyến khích việc thêm cơ quan cấp giấy phép để làm rõ thông tin (ví dụ như "Paris: 123456ABC"). Văn bản tự do
microwave Không bắt buộc Cơ sở lưu trú có lò vi sóng hay không. Có/Không
minimum_days_advance_purchase Không bắt buộc Số ngày tối thiểu để đặt trước phòng tại cơ sở lưu trú. Số nguyên không âm
minimum_night_stay Không bắt buộc Số đêm tối thiểu mà một khách có thể đặt trước phòng tại cơ sở lưu trú. Số nguyên dương (lớn hơn 0)
max_night_stay Không bắt buộc Số đêm tối đa mà một khách có thể đặt trước phòng tại cơ sở lưu trú. Số nguyên dương (lớn hơn 0)
number_of_living_rooms Không bắt buộc Số phòng khách. Giá trị số nguyên không âm
outdoor_grill Không bắt buộc Cơ sở lưu trú có bếp nướng hay không. Có/Không
oven_stove Không bắt buộc Cơ sở lưu trú có bếp lò hay không. Có/Không
parking_type Không bắt buộc Loại bãi đỗ xe tại cơ sở lưu trú. Miễn phí/Có tính phí/Không có
patio Không bắt buộc Cơ sở lưu trú có sân hiên hay không. Có/Không
pets_allowed Không bắt buộc Một số hoặc tất cả các phòng cho phép khách mang theo thú cưng (chó và/hoặc mèo không phải động vật trợ giúp). Có/Không
pool_type Không bắt buộc Loại hồ bơi (lối ra hồ bơi) tại cơ sở lưu trú. Trong nhà, Ngoài trời, Trong nhà/Ngoài trời, Không có
private_beach_access Không bắt buộc Cơ sở lưu trú có lối đi riêng dẫn ra bãi biển dành riêng cho khách lưu trú hay không. Có/Không
room_type Không bắt buộc Loại cơ sở lưu trú được cung cấp cho Google.
Lưu ý: Chúng tôi hiện chỉ chấp nhận loại nguyên căn.
Nguyên căn, Phòng chung, Phòng riêng
smoking_free_property Không bắt buộc Cơ sở lưu trú có cho phép hút thuốc hay không. Có/Không
square_footage Không bắt buộc Diện tích của cơ sở lưu trú tính theo foot vuông. Giá trị số thực không âm
tv Không bắt buộc Cơ sở lưu trú có truyền hình hay không. Có/Không
washer_dryer Không bắt buộc Cơ sở lưu trú có máy giặt hay không. Có/Không
wheelchair_accessible Không bắt buộc Cơ sở lưu trú có lối đi cho người dùng xe lăn hay không. Có/Không
wifi_type Không bắt buộc Hình thức cung cấp mạng Wi-Fi của cơ sở lưu trú. Miễn phí/Có tính phí/Không có
host_language Không bắt buộc Những ngôn ngữ mà chủ cơ sở lưu trú có thể nói. Một danh sách các mã ngôn ngữ được phân tách bằng dấu phẩy (ví dụ như en,vi)

Ví dụ về Nhà nghỉ dưỡng cho thuê

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<listings>
 <language>en</language>
 <listing>
  <id>123456</id>
  <name>Apartment Name</name>
  <address format="simple">
   <component name="addr1">Detailed Address</component>
   <component name="city">Mountain View</component>
   <component name="postal_code">94043</component>
   <component name="province">California</component>
  </address>
  <country>US</country>
  <latitude>37.4182515</latitude>
  <longitude>-122.0742354</longitude>
  <location_precision>500<location_precision>
  <phone type="main">12345678</phone>
  <category>vacation_villa</category>
  <date day="21" month="12" year="2017"/>
  <content>
   <text type="description">
    <link>https://list_url</link>
    <title>Description Title</title>
    <body>Description Body</body>
   </text>
   <attributes>
    <website>https://hotel.example.com/123456</website>
    <client_attr name="capacity">7</client_attr>
    <client_attr name="cleaning_disinfection">Yes</client_attr>
    <client_attr name="min_days_between_stays">3</client_attr>
    <client_attr name="enhanced_cleaning_practices">Yes</client_attr>
    <client_attr name="partner_hygiene_link">http://www.example.com/hygiene/</client_attr>
    <client_attr name="number_of_bathrooms">2</client_attr>
    <client_attr name="number_of_bedrooms">3</client_attr>
    <client_attr name="number_of_beds">4</client_attr>
    <client_attr name="self_checkin_checkout">Yes</client_attr>
    <client_attr name="rating">4.8</client_attr>
    <client_attr name="rating_num">5373</client_attr>
    <client_attr name="ac">Yes</client_attr>
    <client_attr name="airport_shuttle">Yes</client_attr>
    <client_attr name="balcony">Yes</client_attr>
    <client_attr name="beach_access">Yes</client_attr>
    <client_attr name="cancellation_policy">50% deposit returnable before 4 weeks of arrival date, 100% refundable before 8 weeks of arrival</client_attr>
    <client_attr name="cancellation_policy_type">Moderate</client_attr>
    <client_attr name="check_in_time">3pm</client_attr>
    <client_attr name="check_out_time">11am</client_attr>
    <client_attr name="child_friendly">Yes</client_attr>
    <client_attr name="crib">Yes</client_attr>
    <client_attr name="elevator">Yes</client_attr>
    <client_attr name="fire_place">Yes</client_attr>
    <client_attr name="free_breakfast">Yes</client_attr>
    <client_attr name="gym_fitness_equipment">Yes</client_attr>
    <client_attr name="heating">Yes</client_attr>
    <client_attr name="hot_tub">Yes</client_attr>
    <client_attr name="instant_bookable">Yes</client_attr>
    <client_attr name="internet_type">Free</client_attr>
    <client_attr name="ironing_board">Yes</client_attr>
    <client_attr name="kitchen">Yes</client_attr>
    <client_attr name="license_num">Free text. If multiple licenses exist, we suggest adding authority of the licence as context</client_attr>
    <client_attr name="license_num">Paris: 123456ABC</client_attr>
    <client_attr name="microwave">Yes</client_attr>
    <client_attr name="min_days_advance_purchase">2</client_attr>
    <client_attr name="min_night_stay">3</client_attr>
    <client_attr name="number_of_living_rooms">1</client_attr>
    <client_attr name="outdoor_grill">Yes</client_attr>
    <client_attr name="oven_stove">Yes</client_attr>
    <client_attr name="parking_type">Free</client_attr>
    <client_attr name="patio">Yes</client_attr>
    <client_attr name="pool_type">Indoors</client_attr>
    <client_attr name="private_beach_access">Yes</client_attr>
    <client_attr name="refund_policy">Cancellations made after 48 hours but before 24 hours prior to checkin will received a 50% refund</client_attr>
    <client_attr name="room_type">Entire Place</client_attr>
    <client_attr name="smoking_free_property">Yes</client_attr>
    <client_attr name="square_footage">1200</client_attr>
    <client_attr name="tv">Yes</client_attr>
    <client_attr name="washer_dryer">Yes</client_attr>
    <client_attr name="wheelchair_accessible">Yes</client_attr>
   </attributes>
  </content>
 </listing>
</listings>

<image>

+ <listings>
  + <language>
  + <listing>
    + <content>
      + <review>
      + <attributes>
      + <image>

Hình ảnh được dùng để giới thiệu về cơ sở lưu trú trong mã nhận dạng cơ sở lưu trú. Tất cả hình ảnh bạn sử dụng phải tuân thủ những nguyên tắc sau:

 • Tỷ lệ khung hình nên dùng là 4:3.
 • Trình thu thập thông tin Googlebot Image phải có quyền truy cập vào URL của hình ảnh.
 • Nếu trang web của bạn có tệp robots.txt ở thư mục gốc, hãy xác minh rằng trang web có một trong hai tùy chọn bên dưới:
  1. Cho phép trình thu thập thông tin Googlebot thu thập nội dung trên trang web của bạn, bao gồm cả hình ảnh.
   • User-agent: Googlebot
   • Cho phép: /
  2. Cho phép trình thu thập thông tin Googlebot Image thu thập hình ảnh trên trang web của bạn.
   • User-agent: Googlebot-Image
   • Cho phép: /
 • Chúng tôi không được phép ảnh chụp màn hình của trang web hoặc hình ảnh. Hình ảnh phải là hình chụp hoặc ảnh gốc thực sự.

Thuộc tính

Tên thuộc tính Bắt buộc? Định dạng Mô tả
type Bắt buộc Văn bản

Hình ảnh phải là một trong những loại sau:

 • "ad" nếu hình ảnh là quảng cáo
 • "menu" nếu hình ảnh là thực đơn nhà hàng
 • "photo" nếu hình ảnh là ảnh của doanh nghiệp
url Bắt buộc Văn bản URL của hình ảnh có kích thước đầy đủ. Sử dụng thuộc tính URL để chỉ định hình ảnh bạn muốn sử dụng trên trang đó.
width Bắt buộc Số nguyên không âm Chiều ngang của hình ảnh, tính bằng pixel (nên lớn hơn 720 pixel)
height Bắt buộc Số nguyên không âm Chiều dọc của hình ảnh, tính bằng pixel (nên lớn hơn 720 pixel)

Các phần tử con

Phần tử con Bắt buộc? Mô tả
<link> Theo yêu cầu, nhưng sẽ là bắt buộc đối với danh sách ảnh cục bộ. Thẻ này chứa URL hợp lệ mới nhất của trang có hình ảnh liên quan trên trang web của bạn. Thẻ này không chứa URL của chính hình ảnh đó. Ví dụ:

<link><http://www.example.com/magic_pizza/></link>
<title> Theo yêu cầu Thẻ này chứa tiêu đề của hình ảnh. Ví dụ:

<title>"Luxury Apartment"</title>
<author> Không bắt buộc Tên của người tạo hình ảnh. Giá trị có thể là tên người dùng hoặc tên đầy đủ theo định dạng "Tên Họ".
<date> Bắt buộc

Thẻ này xác định ngày tạo mục nội dung. Bạn phải nhập năm, tháng và ngày theo trình tự như ví dụ sau:


<date month="6" day="7" year="2017"/>

Ví dụ

Ví dụ sau đây cho thấy một phần danh sách khách sạn có các thẻ hình ảnh:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<listings xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.gstatic.com/localfeed/local_feed.xsd">
 <language>en</language>
 <listing>
  <content>
   <review>
   </review>
   <attributes>
   </attributes>
   <image type="photo" url="https://image_url" width="400" height="300">
    <link>https://image_url</link>
    <title>Apartment at Sandstone</title>
    <author>Jessica Landlord</author>
    <date month="6" day="7" year="2017"/>
   </image>
  </content>
 </listing>
 ...
</listings>

Nguyên tắc cú pháp

Khi tạo danh sách khách sạn bằng XML, hãy sử dụng những nguyên tắc sau:

 • Xác thực tệp XML của Danh sách khách sạn bằng Giản đồ XSD của Google.
 • Sử dụng định dạng mã hóa UTF-8. Chỉ định giản đồ mã hóa này bằng cách thêm thuộc tính encoding vào thẻ XML, như trong các ví dụ bên dưới.
 • Bạn có thể chỉ định các giá trị dữ liệu trong nguồn cấp dữ liệu của mình bằng các phần CDATA. Nếu dùng các phần CDATA, bạn không được dùng mã thoát để biểu thị các ký tự đặc biệt.
 • Hãy sử dụng mã thoát cho các giá trị dữ liệu không nằm trong phần CDATA, bao gồm cả URL. Bạn có thể sử dụng mã thực thể hoặc mã ký tự để biểu thị các ký tự đặc biệt này.

  Sau đây là bảng liệt kê các mã thực thể và mã ký tự phổ biến mà bạn có thể sử dụng:

  Ký tự Thực thể Mã ký tự
  Ký hiệu & &amp; &#38;
  Dấu nháy đơn (') &apos; &#39;
  Dấu nháy kép (") &quot; &#34;
  Lớn hơn (>) &gt; &#62;
  Nhỏ hơn (<) &lt; &#60;
 • Bỏ qua các phần tử XML không chứa dữ liệu. Ví dụ: Nếu bạn không cung cấp vĩ độ và kinh độ của khách sạn, thì bạn không được thêm các phần tử <latitude/><longitude/> bị trống.
 • Không sử dụng HTML trong các phần tử XML trong bất kỳ trường hợp nào (ngay cả khi đã dùng mã thoát).
 • Để xác thực nguồn cấp dữ liệu trước khi tải lên, bạn có thể sử dụng giản đồ XSD cho nguồn cấp dữ liệu cục bộ "https://www.gstatic.com/localfeed/local_feed.xsd".
 • Để sử dụng nhận xét trong nguồn cấp dữ liệu, hãy chèn nhận xét giữa hai thẻ <!---->, như ví dụ sau đây:

  <!-- This is a comment -->
 • Đừng quên đóng phần tử <date> trong <review> của người dùng. Ví dụ:

  <date day="2" month="12" year="2017"/>

Tìm và khắc phục sự cố về dữ liệu

Để tìm và khắc phục sự cố về dữ liệu trong danh sách khách sạn, bạn có thể sử dụng các công cụ sau:

Hotel Center: