Thiết lập danh sách khách sạn ở định dạng tệp XML

Bài viết này mô tả cách tạo danh sách khách sạn ở định dạng XML và lưu trữ nguồn cấp dữ liệu XML trên máy chủ của bạn (còn gọi là phương pháp Lấy dữ liệu danh sách khách sạn) để Google tải xuống theo lịch mà bạn chọn. Để biết các phương pháp thiết lập danh sách khách sạn khác, hãy xem bài Cách thiết lập quỹ phòng khách sạn.

Bài viết đề cập đến các chủ đề sau đây:

Giới thiệu về danh sách khách sạn ở định dạng tệp XML

Tệp danh sách khách sạn chứa dữ liệu dạng mô tả, chẳng hạn như tên cơ sở lưu trú, địa chỉ và vị trí mã hóa địa lý, các dữ liệu này được sắp xếp theo cơ sở lưu trú đối với tất cả các cơ sở lưu trú trong một tài khoản Hotel Center.

Dưới đây là ví dụ cơ bản về một tệp danh sách khách sạn ở định dạng tệp XML. Ví dụ này chỉ cho thấy một trong số nhiều phần tử <listing> được xác định trong tệp. Mỗi phần tử <listing> đại diện cho một cơ sở lưu trú.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<listings xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.gstatic.com/localfeed/local_feed.xsd">
 <language>en</language>
 <listing>
  <!-- The value of <id> must be unique to your site for all time. Do NOT reuse IDs. -->
  <id>123abc</id>
  <name>Belgrave House</name>
  <address format="simple">
   <component name="addr1">666 Acacia Ave</component>
   <component name="addr2">Floor 5</component>
   <component name="city">London</component>
   <component name="province">Greater London</component>
   <component name="postal_code">SW1W 9TQ</component>
  </address>
  <country>UK</country>
  <latitude>35.070374</latitude>
  <longitude>-106.213648</longitude>
  <phone type="main">123-456-7890</phone>
  <category>hotel</category> <!-- You can use whatever property type categories you wish -->
 </listing>
 ...
</listings>

Tạo danh sách khách sạn ở định dạng tệp XML

Cách tạo nguồn cấp dữ liệu cho danh sách khách sạn ở định dạng tệp XML:

 1. Kiểm tra các yêu cầu về tệp.
 2. Viết mã cho tệp của bạn như đã nêu trong phần Tài liệu tham khảo XML về danh sách khách sạn.
 3. Xác thực tệp bằng giản đồ nguồn cấp dữ liệu danh sách khách sạn.

Sau khi tệp được xác thực thành công, hãy lưu trữ nguồn cấp dữ liệu trên máy chủ của bạn theo các hướng dẫn trong phần tiếp theo. Nếu bạn xác định là sẽ tải danh sách lên Hotel Center, hãy xem phần Tải danh sách khách sạn lên máy chủ.

Lưu trữ nguồn cấp dữ liệu XML trên máy chủ của bạn

Bạn có thể lưu trữ danh sách khách sạn trên máy chủ của mình và Google sẽ định kỳ tải ("tìm nạp") nguồn cấp dữ liệu từ máy chủ của bạn xuống theo tần suất bạn chọn. Phương thức phân phối này còn được gọi là Lấy dữ liệu danh sách khách sạn.

Sau khi tạo danh sách khách sạn và xác thực tệp XML của danh sách đó, hãy làm như sau:

 1. Chuẩn bị tệp để Google tải xuống như đã nêu trong phần Yêu cầu về việc lưu trữ.
 2. Hãy liên hệ với Giám đốc Quản lý Khách hàng về Kỹ thuật (TAM) của bạn để:
  • Xác định lịch tìm nạp dữ liệu. Google sẽ tự động tìm nạp và nhập tệp hiện có theo tần suất thông thường (thường là mỗi tuần một lần).
  • Cung cấp URL để tải xuống và các yêu cầu của bạn về việc xác thực.

Nếu không có lỗi, danh sách khách sạn của bạn sẽ được xuất bản. Tất cả các cơ sở lưu trú phù hợp trong Google Maps sẽ hiển thị trên tài khoản Hotel Center của bạn trong thẻ Cơ sở lưu trú.

Nếu có lỗi, Google sẽ chia sẻ lỗi với bạn để bạn có thể sửa lỗi và chuẩn bị tệp để tải xuống lại.

Yêu cầu về việc lưu trữ

Phần này liệt kê các yêu cầu về việc lưu trữ nguồn cấp dữ liệu XML của bạn:

Yêu cầu về máy chủ

 • Lưu trữ nguồn cấp dữ liệu XML trên máy chủ của bạn. Máy chủ của bạn phải cho phép truy cập bằng giao thức HTTP hoặc HTTPS.

Yêu cầu về thư mục

Để đảm bảo Google có thể lấy được thông tin tổng quan nhanh về toàn bộ dữ liệu của bạn chứ không phải tải xuống các tệp chưa hoàn thiện, hãy tuân thủ những hướng dẫn này khi đưa tệp lên máy chủ HTTP của bạn:

 • Xây dựng và xác thực các tệp XML của nguồn cấp dữ liệu trong một thư mục mà Google sẽ không tìm nạp nội dung (tức là không nằm trong thư mục "tải xuống").
 • Sau khi xác thực thành công tệp XML của nguồn cấp dữ liệu, hãy tạo một đường liên kết tượng trưng trong thư mục mà Google sẽ tải nội dung xuống. Đường liên kết tượng trưng sẽ dẫn đến nguồn cấp dữ liệu mới được tạo.
 • Nếu sử dụng tệp zip, hãy lưu (các) tệp XML ở thư mục gốc, chứ không phải trong thư mục tải xuống.

Yêu cầu về tệp

 • Tạo tệp trong thư mục mà Google sẽ không tìm nạp nội dung.
 • Sử dụng tệp văn bản thuần túy (nghĩa là không phải tệp có định dạng như tệp Microsoft Word).
 • Đảm bảo rằng không có tệp XML chưa nén nào có dung lượng vượt quá 100MB. Bạn có thể nén một hoặc nhiều tệp XML vào một tệp .zip. Không có giới hạn về kích thước đối với tệp XML đã nén hoặc tệp .zip.
 • Đặt tên tệp như sau:
  • <partner_name>_local.xml (cho một tệp XML duy nhất).
  • <partner_name>_local.xml.zip (Cho một hoặc nhiều tệp XML trong một tệp zip. Bạn có thể tùy ý đặt tên cho mỗi tệp XML trong tệp zip, tuy nhiên, bạn nên thêm mã ngôn ngữ vào tên của mỗi tệp).

Yêu cầu về việc xác thực

 • Ngoài ra, bạn có thể bảo mật tệp của mình bằng tên người dùng và mật khẩu bằng cách sử dụng phương thức xác thực BASIC hoặc DIGEST (NTLM hiện không được hỗ trợ).