Định dạng ngày/giờ

Phần này xác định định dạng ngày/giờ sử dụng cho các thông báo XML và nguồn cấp dữ liệu của Quảng cáo khách sạn.

Ngày

Ngày tháng sử dụng định dạng sau:

YYYY-MM-DD

Trong đó:

 • YYYY: Năm gồm bốn chữ số
 • MM: Tháng gồm hai chữ số
 • DD: Ngày gồm hai chữ số

Ví dụ: ngày 31 tháng 12 năm 2017 sẽ được ghi là "2017-12-31".

DateTime

DateTime sử dụng định dạng RFC 3339:

YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.SSS+|-HH:mm[Z]

Trong đó:

 • YYYY: Năm gồm bốn chữ số
 • MM: Tháng gồm hai chữ số
 • DD: Ngày gồm hai chữ số
 • T: Phân cách ngày và giờ
 • HH: Giờ
 • mm: Phút
 • ss: (Không bắt buộc) Giây
 • SSS: (Không bắt buộc) Mili giây
 • +/-: (Không bắt buộc) tách riêng ngày và giờ khỏi giá trị chênh lệch múi giờ
 • HH:mm: (Không bắt buộc) Giờ và phút trong giá trị chênh lệch múi giờ
 • Z: (Không bắt buộc) 0 chênh lệch

Ví dụ: "2017-12-31T16:20:00-04:00".

Bạn cũng có thể xác định "Z" cho giá trị chênh lệch múi giờ, biểu thị mức chênh lệch là 0.

Giờ

Giờ sử dụng định dạng RFC 3339:

HH:MM:SS+|-HH:MM[Z]

Trong đó:

 • HH: Giờ
 • MM: Phút
 • SS: (Không bắt buộc) Giây
 • Z: (Không bắt buộc) 0 chênh lệch

Ví dụ: "16:20:00-04:00".

Bạn có thể tùy ý thêm số giờ và số phút cho giá trị chênh lệch so với múi giờ UTC, có thể là số dương ("+") hoặc số âm ("-").

Bạn cũng có thể xác định "Z" cho giá trị chênh lệch múi giờ, biểu thị mức chênh lệch là 0.