Định dạng ngày/giờ

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Phần này xác định định dạng ngày/giờ sử dụng cho các thông báo XML và nguồn cấp dữ liệu của Quảng cáo khách sạn.

Ngày

Ngày tháng sử dụng định dạng sau:

YYYY-MM-DD

Trong đó:

 • YYYY: Năm gồm bốn chữ số
 • MM: Tháng gồm hai chữ số
 • DD: Ngày gồm hai chữ số

Ví dụ: ngày 31 tháng 12 năm 2017 sẽ được ghi là "2017-12-31".

DateTime

DateTime sử dụng định dạng RFC 3339:

YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.SSS+|-HH:mm[Z]

Trong đó:

 • YYYY: Năm gồm bốn chữ số
 • MM: Tháng gồm hai chữ số
 • DD: Ngày gồm hai chữ số
 • T: Phân cách ngày và giờ
 • HH: Giờ
 • mm: Phút
 • ss: (Không bắt buộc) Giây
 • SSS: (Không bắt buộc) Mili giây
 • +/-: (Không bắt buộc) tách riêng ngày và giờ khỏi giá trị chênh lệch múi giờ
 • HH:mm: (Không bắt buộc) Giờ và phút trong giá trị chênh lệch múi giờ
 • Z: (Không bắt buộc) 0 chênh lệch

Ví dụ: "2017-12-31T16:20:00-04:00".

Bạn cũng có thể xác định "Z" cho giá trị chênh lệch múi giờ, biểu thị mức chênh lệch là 0.

Giờ

Giờ sử dụng định dạng RFC 3339:

HH:MM:SS+|-HH:MM[Z]

Trong đó:

 • HH: Giờ
 • MM: Phút
 • SS: (Không bắt buộc) Giây
 • Z: (Không bắt buộc) 0 chênh lệch

Ví dụ: "16:20:00-04:00".

Bạn có thể tùy ý thêm số giờ và số phút cho giá trị chênh lệch so với múi giờ UTC, có thể là số dương ("+") hoặc số âm ("-").

Bạn cũng có thể xác định "Z" cho giá trị chênh lệch múi giờ, biểu thị mức chênh lệch là 0.