Method: files.export

Xuất một tài liệu trên Google Workspace sang loại MIME được yêu cầu và trả về nội dung byte đã xuất. Xin lưu ý rằng kích thước nội dung xuất ra được giới hạn ở 10MB.

Yêu cầu HTTP

GET https://www.googleapis.com/drive/v3/files/{fileId}/export

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Các tham số
fileId

string

Mã của tệp.

Tham số truy vấn

Các tham số
mimeType

string

Bắt buộc. Loại MIME của định dạng được yêu cầu cho lượt xuất này.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về nội dung tệp dưới dạng byte. Để biết danh sách các tài liệu trên Google Workspace và định dạng chuyển đổi loại MIME, hãy xem Tài liệu trên Google Workspace và các loại MIME xuất tương ứng.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly

Một số phạm vi bị hạn chế và cần phải được đánh giá bảo mật thì ứng dụng của bạn mới có thể sử dụng những phạm vi đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn uỷ quyền.