Xuất loại MIME cho tài liệu trên Google Workspace

Tài liệu trên Google Workspace liên kết với các loại MIME được xuất sau đây:

Loại tài liệu Định dạng Loại MIME Đuôi tệp
Chứng từ Microsoft Word application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document .docx
OpenDocument application/vnd.oasis.opendocument.text .odt
Văn bản đa dạng thức ứng dụng/rtf .rtf
PDF ứng dụng/pdf .pdf
Văn bản thuần túy văn bản/đơn thuần .txt
Trang web (HTML) ứng dụng/zip .zip
EPUB application/epub+zip .epub
Bảng tính Microsoft Excel application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet .xlsx
OpenDocument application/x-vnd.oasis.opendocument.spreadsheet .ods
PDF ứng dụng/pdf .pdf
Trang web (HTML) ứng dụng/zip .zip
Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy (chỉ trang tính đầu tiên) văn bản/csv .csv
Giá trị được phân tách bằng ký tự tab (chỉ dành cho trang đầu tiên) văn bản/giá trị được phân tách bằng ký tự tab .tsv
Bản trình bày Microsoft PowerPoint application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation Tệp .pptx
ODP application/vnd.oasis.opendocument.presentation .odp
PDF ứng dụng/pdf .pdf
Văn bản thuần túy văn bản/đơn thuần .txt
JPEG (chỉ trang trình bày đầu tiên) image/jpeg .jpg
PNG (chỉ trang trình bày đầu tiên) image/png .png
Đồ hoạ vectơ có thể mở rộng (chỉ trang trình bày đầu tiên) image/svg+xml .svg
Bản vẽ PDF ứng dụng/pdf .pdf
JPEG image/jpeg .jpg
PNG image/png .png
Đồ hoạ vectơ có thể mở rộng image/svg+xml .svg
Apps Script JSON application/vnd.google-apps.script+json .json

Bạn cũng có thể xuất tài liệu trên Google Workspace bằng Google Apps Script. Để biết thêm thông tin về các định dạng được hỗ trợ khi xuất nội dung trong Apps Script, hãy xem tài liệu tham khảo dành cho Google Tài liệu, Google Trang tínhGoogle Trang trình bày.