Przechowywanie danych aplikacji

Folder danych aplikacji to specjalny ukryty folder, w którym aplikacja może przechowywać dane dotyczące aplikacji, na przykład pliki konfiguracji. Folder danych aplikacji jest tworzony automatycznie, gdy próbujesz utworzyć w nim plik. W tym folderze możesz przechowywać pliki, z którymi użytkownik nie powinien wchodzić w bezpośrednią interakcję. Dostęp do tego folderu ma tylko Twoja aplikacja, a jego zawartość jest ukryta przed użytkownikiem i innymi aplikacjami Dysku.

Pliki w folderze appDataFolder nie mogą być przenoszone między lokalizacjami (pokojami). Więcej informacji znajdziesz w artykule na temat organizacji plików.

Folder danych aplikacji jest usuwany, gdy użytkownik odinstaluje aplikację ze swojego folderu MyDrive. Użytkownicy mogą też ręcznie usunąć folder danych aplikacji.

Zakres folderu danych aplikacji

Aby uzyskać dostęp do folderu danych aplikacji, musisz poprosić o dostęp do zakresu https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata. Więcej informacji o zakresach i o tym, jak poprosić o dostęp do nich, znajdziesz w artykule Informacje o autoryzacji i uwierzytelniania w interfejsie API. Więcej informacji o konkretnych zakresach OAuth 2.0 znajdziesz w artykule Zakresy OAuth 2.0 dla interfejsów API Google.

Utwórz plik w folderze danych aplikacji

Aby utworzyć plik w folderze danych aplikacji, wpisz appDataFolder we właściwości parents pliku i prześlij plik do folderu za pomocą metody files.create. Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak wstawić plik do folderu przy użyciu biblioteki klienta.

Java

drive/snippets/drive_v3/src/main/java/UploadAppData.java
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException;
import com.google.api.client.http.FileContent;
import com.google.api.client.http.HttpRequestInitializer;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
import com.google.api.services.drive.Drive;
import com.google.api.services.drive.DriveScopes;
import com.google.api.services.drive.model.File;
import com.google.auth.http.HttpCredentialsAdapter;
import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
import java.io.IOException;
import java.util.Arrays;
import java.util.Collections;

/**
 * Class to demonstrate use-case of create file in the application data folder.
 */
public class UploadAppData {

 /**
  * Creates a file in the application data folder.
  *
  * @return Created file's Id.
  */
 public static String uploadAppData() throws IOException {
    /*Load pre-authorized user credentials from the environment.
    TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
    guides on implementing OAuth2 for your application.*/
  GoogleCredentials credentials = null;
  try {
   credentials = GoogleCredentials.getApplicationDefault()
     .createScoped(Arrays.asList(DriveScopes.DRIVE_APPDATA));
  } catch (IOException e) {
   e.printStackTrace();
  }
  HttpRequestInitializer requestInitializer = new HttpCredentialsAdapter(
    credentials);

  // Build a new authorized API client service.
  Drive service = new Drive.Builder(new NetHttpTransport(),
    GsonFactory.getDefaultInstance(),
    requestInitializer)
    .setApplicationName("Drive samples")
    .build();
  try {
   // File's metadata.
   File fileMetadata = new File();
   fileMetadata.setName("config.json");
   fileMetadata.setParents(Collections.singletonList("appDataFolder"));
   java.io.File filePath = new java.io.File("files/config.json");
   FileContent mediaContent = new FileContent("application/json", filePath);
   File file = service.files().create(fileMetadata, mediaContent)
     .setFields("id")
     .execute();
   System.out.println("File ID: " + file.getId());
   return file.getId();
  } catch (GoogleJsonResponseException e) {
   // TODO(developer) - handle error appropriately
   System.err.println("Unable to create file: " + e.getDetails());
   throw e;
  }
 }

}

Python

drive/snippets/drive-v3/app_data_snippet/upload_appdata.py
import google.auth
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.errors import HttpError
from googleapiclient.http import MediaFileUpload


def upload_appdata():
 """Insert a file in the application data folder and prints file Id.
 Returns : ID's of the inserted files

 Load pre-authorized user credentials from the environment.
 TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity
 for guides on implementing OAuth2 for the application.
 """
 creds, _ = google.auth.default()

 try:
  # call drive api client
  service = build("drive", "v3", credentials=creds)

  # pylint: disable=maybe-no-member
  file_metadata = {"name": "abc.txt", "parents": ["appDataFolder"]}
  media = MediaFileUpload("abc.txt", mimetype="text/txt", resumable=True)
  file = (
    service.files()
    .create(body=file_metadata, media_body=media, fields="id")
    .execute()
  )
  print(f'File ID: {file.get("id")}')

 except HttpError as error:
  print(f"An error occurred: {error}")
  file = None

 return file.get("id")


if __name__ == "__main__":
 upload_appdata()

Node.js

drive/snippets/drive_v3/appdata_snippets/upload_appdata.js
/**
 * Insert a file in the application data folder and prints file Id
 * */
async function uploadAppdata() {
 // Get credentials and build service
 // TODO (developer) - Use appropriate auth mechanism for your app

 const {GoogleAuth} = require('google-auth-library');
 const {google} = require('googleapis');
 const fs = require('fs');

 const auth = new GoogleAuth({
  scopes: 'https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata',
 });
 const service = google.drive({version: 'v3', auth});
 const fileMetadata = {
  name: 'config.json',
  parents: ['appDataFolder'],
 };
 const media = {
  mimeType: 'application/json',
  body: fs.createReadStream('files/config.json'),
 };
 try {
  const file = await service.files.create({
   requestBody: fileMetadata,
   media: media,
   fields: 'id',
  });
  console.log('File Id:', file.data.id);
  return file.data.id;
 } catch (err) {
  // TODO(developer) - Handle error
  throw err;
 }
}

PHP

drive/snippets/drive_v3/src/DriveUploadAppData.php
use Google\Client;
use Google\Service\Drive;
function uploadAppData()
{
  try {
  $client = new Client();
  $client->useApplicationDefaultCredentials();
  $client->addScope(Drive::DRIVE);
  $client->addScope(Drive::DRIVE_APPDATA);
  $driveService = new Drive($client);
  $fileMetadata = new Drive\DriveFile(array(
    'name' => 'config.json',
    'parents' => array('appDataFolder')
  ));
  $content = file_get_contents('../files/config.json');
  $file = $driveService->files->create($fileMetadata, array(
    'data' => $content,
    'mimeType' => 'application/json',
    'uploadType' => 'multipart',
    'fields' => 'id'));
  printf("File ID: %s\n", $file->id);
  return $file->id;

  } catch(Exception $e) {
   echo "Error Message: ".$e;
  } 
}

.NET

drive/snippets/drive_v3/DriveV3Snippets/UploadAppData.cs
using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Drive.v3;
using Google.Apis.Services;

namespace DriveV3Snippets
{
  // Class of demonstrate the use of Drive upload app data. 
  public class UploadAppData
  {
    /// <summary>
    /// Insert a file in the application data folder and prints file Id.
    /// </summary>
    /// <param name="filePath">File path to upload.</param>
    /// <returns>ID's of the inserted files, null otherwise.</returns>
    public static string DriveUploadAppData(string filePath)
    {
      try
      {
        /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
         TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
         guides on implementing OAuth2 for your application. */
        GoogleCredential credential = GoogleCredential.GetApplicationDefault()
          .CreateScoped(DriveService.Scope.DriveAppdata);

        // Create Drive API service.
        var service = new DriveService(new BaseClientService.Initializer
        {
          HttpClientInitializer = credential,
          ApplicationName = "Drive API Snippets"
        });
        var fileMetadata = new Google.Apis.Drive.v3.Data.File()
        {
          Name = "config.json",
          Parents = new List<string>()
          {
            "appDataFolder"
          }
        };
        FilesResource.CreateMediaUpload request;
        using (var stream = new FileStream(filePath,
              FileMode.Open))
        {
          request = service.Files.Create(
            fileMetadata, stream, "application/json");
          request.Fields = "id";
          request.Upload();
        }

        var file = request.ResponseBody;
        // Prints the file id.
        Console.WriteLine("File ID: " + file.Id);
        return file.Id;
      }
      catch (Exception e)
      {
        // TODO(developer) - handle error appropriately
        if (e is AggregateException)
        {
          Console.WriteLine("Credential Not found");
        }
        else
        {
          throw;
        }
      }
      return null;
    }
  }
}

Więcej informacji o tworzeniu plików w folderach znajdziesz w artykule Tworzenie i wypełnianie folderów.

Wyszukaj pliki w folderze danych aplikacji

Aby wyszukać pliki w folderze danych aplikacji, ustaw w polu spaces wartość appDataFolder i użyj metody files.list. Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak za pomocą biblioteki klienta wyszukiwać pliki w folderze danych aplikacji.

Java

drive/snippets/drive_v3/src/main/java/ListAppData.java
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException;
import com.google.api.client.http.HttpRequestInitializer;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
import com.google.api.services.drive.Drive;
import com.google.api.services.drive.DriveScopes;
import com.google.api.services.drive.model.File;
import com.google.api.services.drive.model.FileList;
import com.google.auth.http.HttpCredentialsAdapter;
import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
import java.io.IOException;
import java.util.Arrays;

/**
 * Class to demonstrate use-case of list 10 files in the application data folder.
 */
public class ListAppData {

 /**
  * list down files in the application data folder.
  *
  * @return list of 10 files.
  */
 public static FileList listAppData() throws IOException {
    /*Load pre-authorized user credentials from the environment.
    TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
    guides on implementing OAuth2 for your application.*/
  GoogleCredentials credentials = null;
  try {
   credentials = GoogleCredentials.getApplicationDefault()
     .createScoped(Arrays.asList(DriveScopes.DRIVE_APPDATA));
  } catch (IOException e) {
   e.printStackTrace();
  }
  HttpRequestInitializer requestInitializer = new HttpCredentialsAdapter(
    credentials);

  // Build a new authorized API client service.
  Drive service = new Drive.Builder(new NetHttpTransport(),
    GsonFactory.getDefaultInstance(),
    requestInitializer)
    .setApplicationName("Drive samples")
    .build();
  try {
   FileList files = service.files().list()
     .setSpaces("appDataFolder")
     .setFields("nextPageToken, files(id, name)")
     .setPageSize(10)
     .execute();
   for (File file : files.getFiles()) {
    System.out.printf("Found file: %s (%s)\n",
      file.getName(), file.getId());
   }

   return files;
  } catch (GoogleJsonResponseException e) {
   // TODO(developer) - handle error appropriately
   System.err.println("Unable to list files: " + e.getDetails());
   throw e;
  }
 }

}

Python

drive/snippets/drive-v3/app_data_snippet/list_appdata.py
import google.auth
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.errors import HttpError


def list_appdata():
 """List all files inserted in the application data folder
 prints file titles with Ids.
 Returns : List of items

 Load pre-authorized user credentials from the environment.
 TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity
 for guides on implementing OAuth2 for the application.
 """
 creds, _ = google.auth.default()

 try:
  # call drive api client
  service = build("drive", "v3", credentials=creds)

  # pylint: disable=maybe-no-member
  response = (
    service.files()
    .list(
      spaces="appDataFolder",
      fields="nextPageToken, files(id, name)",
      pageSize=10,
    )
    .execute()
  )
  for file in response.get("files", []):
   # Process change
   print(f'Found file: {file.get("name")}, {file.get("id")}')

 except HttpError as error:
  print(f"An error occurred: {error}")
  response = None

 return response.get("files")


if __name__ == "__main__":
 list_appdata()

Node.js

drive/snippets/drive_v3/appdata_snippets/list_appdata.js
/**
 * Copyright 2022 Google LLC
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *
 *   https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 */

/**
 * List all files inserted in the application data folder
 * */
async function listAppdata() {
 // Get credentials and build service
 // TODO (developer) - Use appropriate auth mechanism for your app

 const {GoogleAuth} = require('google-auth-library');
 const {google} = require('googleapis');

 const auth = new GoogleAuth({
  scopes: 'https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata',
 });
 const service = google.drive({version: 'v3', auth});
 try {
  const res = await service.files.list({
   spaces: 'appDataFolder',
   fields: 'nextPageToken, files(id, name)',
   pageSize: 100,
  });
  res.data.files.forEach(function(file) {
   console.log('Found file:', file.name, file.id);
  });
  return res.data.files;
 } catch (err) {
  // TODO(developer) - Handle error
  throw err;
 }
}

module.exports = listAppdata;

PHP

drive/snippets/drive_v3/src/DriveListAppData.php
use Google\Client;
use Google\Service\Drive;
function listAppData()
{
  try {
    $client = new Client();
    $client->useApplicationDefaultCredentials();
    $client->addScope(Drive::DRIVE);
    $driveService = new Drive($client);
    $response = $driveService->files->listFiles(array(
      'spaces' => 'appDataFolder',
      'fields' => 'nextPageToken, files(id, name)',
      'pageSize' => 10
    ));
    foreach ($response->files as $file) {
      printf("Found file: %s (%s)", $file->name, $file->id);
    }
    return $response->files;

  }catch(Exception $e) {
    echo "Error Message: ".$e;
  }

}

.NET

drive/snippets/drive_v3/DriveV3Snippets/ListAppData.cs
using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Drive.v3;
using Google.Apis.Drive.v3.Data;
using Google.Apis.Services;

namespace DriveV3Snippets
{
  // Class to demonstrate use-case of Drive's list files in the application data folder.
  public class ListAppData
  {
    /// <summary>
    /// List down files in the application data folder.
    /// </summary>
    /// <returns>list of 10 files, null otherwise.</returns>
    public static FileList DriveListAppData()
    {
      try
      {
        /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
         TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
         guides on implementing OAuth2 for your application. */
        GoogleCredential credential = GoogleCredential.GetApplicationDefault()
          .CreateScoped(DriveService.Scope.DriveAppdata);

        // Create Drive API service.
        var service = new DriveService(new BaseClientService.Initializer
        {
          HttpClientInitializer = credential,
          ApplicationName = "Drive API Snippets"
        });

        var request = service.Files.List();
        request.Spaces = "appDataFolder";
        request.Fields = "nextPageToken, files(id, name)";
        request.PageSize = 10;
        var result = request.Execute();
        foreach (var file in result.Files)
        {
          // Prints the list of 10 file names.
          Console.WriteLine("Found file: {0} ({1})", file.Name, file.Id);
        }
        return result;
      }
      catch (Exception e)
      {
        // TODO(developer) - handle error appropriately
        if (e is AggregateException)
        {
          Console.WriteLine("Credential Not found");
        }
        else
        {
          throw;
        }
      }
      return null;
    }
  }
}

Pobierz pliki z folderu danych aplikacji

Aby pobrać plik z folderu danych aplikacji, użyj metody files.get. Więcej informacji i przykładowy kod znajdziesz w artykule Pobieranie zawartości pliku blob.