REST Resource: registrations

Tài nguyên: Đăng ký

Hướng dẫn cho Lớp học gửi thông báo từ feed đến điểm đến đã cung cấp.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "registrationId": string,
 "feed": {
  object (Feed)
 },
 "expiryTime": string,

 // Union field destination can be only one of the following:
 "cloudPubsubTopic": {
  object (CloudPubsubTopic)
 }
 // End of list of possible types for union field destination.
}
Các trường
registrationId

string

Giá trị nhận dạng duy nhất do máy chủ tạo cho Registration này.

Chỉ đọc.

feed

object (Feed)

Thông số kỹ thuật của lớp thông báo mà Lớp học sẽ gửi đến đích.

expiryTime

string (Timestamp format)

Thời gian đến khi Registration có hiệu lực.

Đây là trường chỉ đọc do máy chủ chỉ định.

Dấu thời gian ở định dạng "Zulu" RFC3339 UTC, với độ phân giải nano giây và tối đa 9 chữ số phân số. Ví dụ: "2014-10-02T15:01:23Z""2014-10-02T15:01:23.045123456Z".

Trường nhóm destination. Địa chỉ nhận thông báo. destination chỉ có thể là một trong những trạng thái sau đây:
cloudPubsubTopic

object (CloudPubsubTopic)

Chủ đề về Cloud Pub/Sub mà bạn muốn gửi thông báo.

Nguồn cấp dữ liệu

Một loại thông báo mà ứng dụng có thể đăng ký nhận. Ví dụ: "tất cả thay đổi về danh sách cho một miền".

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "feedType": enum (FeedType),

 // Union field info can be only one of the following:
 "courseRosterChangesInfo": {
  object (CourseRosterChangesInfo)
 },
 "courseWorkChangesInfo": {
  object (CourseWorkChangesInfo)
 }
 // End of list of possible types for union field info.
}
Các trường
feedType

enum (FeedType)

Loại nguồn cấp dữ liệu.

Trường nhóm info. Các thông số bổ sung về nguồn cấp dữ liệu. info chỉ có thể là một trong những trạng thái sau đây:
courseRosterChangesInfo

object (CourseRosterChangesInfo)

Thông tin về một Feed với feedTypeCOURSE_ROSTER_CHANGES. Bạn phải chỉ định trường này nếu feedTypeCOURSE_ROSTER_CHANGES.

courseWorkChangesInfo

object (CourseWorkChangesInfo)

Thông tin về một Feed với feedTypeCOURSE_WORK_CHANGES. Bạn phải chỉ định trường này nếu feedTypeCOURSE_WORK_CHANGES.

FeedType

Loại nguồn cấp dữ liệu mà ứng dụng có thể đăng ký nhận thông báo.

Enum
FEED_TYPE_UNSPECIFIED Không được trả lại hoặc cung cấp thông tin này.
DOMAIN_ROSTER_CHANGES

Tất cả thay đổi về danh sách cho một miền cụ thể.

Hệ thống sẽ tạo thông báo mỗi khi người dùng tham gia hoặc rời khỏi khoá học.

Hệ thống sẽ không tạo thông báo khi người dùng tạo hoặc xoá lời mời, nhưng hệ thống sẽ tạo thông báo khi người dùng chấp nhận lời mời tham gia khoá học.

COURSE_ROSTER_CHANGES

Tất cả thay đổi về danh sách cho một khoá học cụ thể.

Hệ thống sẽ tạo thông báo mỗi khi người dùng tham gia hoặc rời khỏi khoá học.

Hệ thống sẽ không tạo thông báo khi người dùng tạo hoặc xoá lời mời, nhưng hệ thống sẽ tạo thông báo khi người dùng chấp nhận lời mời tham gia khoá học.

COURSE_WORK_CHANGES

Tất cả hoạt động trong khoá học của một khoá học cụ thể.

Hệ thống sẽ tạo thông báo khi bạn tạo hoặc sửa đổi một đối tượng CourseWork hoặc StudentSubmission. Hệ thống sẽ không tạo thông báo khi tạo một đối tượng StudentSubmission liên quan đến việc tạo hoặc sửa đổi đối tượng CourseWork gốc (nhưng sẽ có thông báo về việc tạo hoặc sửa đổi đối tượng CourseWork đó).

CourseRosterChangesInfo

Thông tin về một Feed với feedTypeCOURSE_ROSTER_CHANGES.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "courseId": string
}
Các trường
courseId

string

courseId của khoá học để đăng ký thay đổi danh sách.

CourseWorkChangesInfo

Thông tin về một Feed với feedTypeCOURSE_WORK_CHANGES.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "courseId": string
}
Các trường
courseId

string

courseId của khoá học để đăng ký sẽ thay đổi công việc.

CloudPubsubTopic

Nội dung tham khảo về chủ đề Cloud Pub/Sub.

Để đăng ký nhận thông báo, chủ sở hữu của chủ đề phải cấp quyền projects.topics.publish cho classroom-notifications@system.gserviceaccount.com.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "topicName": string
}
Các trường
topicName

string

Trường name của Chủ đề Cloud Pub/Sub.

Phương thức

create

Tạo Registration, khiến Lớp học bắt đầu gửi thông báo từ feed được cung cấp đến đích được cung cấp trong cloudPubSubTopic.

delete

Xoá Registration, khiến Lớp học ngừng gửi thông báo về Registration đó.