کلاس: UiManager

روش

setsecondaryImage

setsecondaryImage (موقعیت، آدرس اینترنتی)

تصویر ثانویه را تنظیم می کند.

پارامتر

موقعیت

cast.framework.ui.SecondaryImagePosition

موقعیتی که UI ثانویه باید ارائه شود.

مقدار نباید صفر باشد.

آدرس اینترنتی

رشته

نشانی وب که در آن تصویر ثانویه میزبانی می شود.