คลาส: DashTimedMetadata

ผู้ผลิต

DashTimedMetadata

ใหม่ DashTimedMetadata()

พร็อพเพอร์ตี้

eventElement

(องค์ประกอบที่ไม่เป็นค่าว่างหรือไม่ได้ระบุ)

องค์ประกอบ XML ที่กำหนดเหตุการณ์

schemeIdUri

(สตริงหรือไม่ระบุ)

ระบุรูปแบบข้อความ

value

(สตริงหรือไม่ระบุ)

ระบุค่าสำหรับภูมิภาค