คลาส GCKMediaStatus

ภาพรวม

คลาสที่มีข้อมูลสถานะเกี่ยวกับสื่อบางประเภท

รับค่า NSObject นำ <NSCopying> ไปใช้

สรุปเมธอดของอินสแตนซ์

(instancetype) - initWithSessionID:mediaInformation:
 เครื่องมือเริ่มต้นที่กำหนด เพิ่มเติม...
 
(BOOL) - isMediaCommandSupported:
 ตรวจสอบว่าสตรีมรองรับคำสั่งควบคุมที่ระบุหรือไม่ เพิ่มเติม...
 
(nullable GCKMediaQueueItem *) - queueItemAtIndex:
 แสดงรายการที่ดัชนีที่ระบุในคิวการเล่น เพิ่มเติม...
 
(nullable GCKMediaQueueItem *) - queueItemWithItemID:
 แสดงรายการที่มีรหัสรายการที่ระบุในคิวการเล่น เพิ่มเติม...
 
(NSInteger) - queueIndexForItemID:
 แสดงผลดัชนีของรายการที่มีรหัสรายการที่ระบุในคิวการเล่น หรือแสดง -1 หากไม่มีรายการดังกล่าวในคิว เพิ่มเติม...
 

แอตทริบิวต์สาธารณะ

const NSInteger kGCKMediaCommandPause
 ธง (บิตมาสก์) ที่บ่งบอกว่ารายการสื่อสามารถหยุดชั่วคราวได้ เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandSeek
 ธง (บิตมาสก์) ที่บ่งบอกว่ารายการสื่อรองรับการกรอวิดีโอ เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandSetVolume
 ธง (บิตมาสก์) ที่บ่งบอกว่าระดับเสียงของรายการสื่อเปลี่ยนแปลงได้ เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandToggleMute
 ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุว่าปิดเสียงของรายการสื่อได้ เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandSkipForward
 ธง (bitmask) ที่ระบุว่ารายการสื่อรองรับการข้ามไปข้างหน้า เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandSkipBackward
 ธง (บิตมาสก์) ที่บ่งบอกว่ารายการสื่อรองรับการข้ามย้อนกลับ เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandQueueNext
 ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุว่ารายการสื่อรองรับการย้ายไปยังรายการถัดไปในคิว เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandQueuePrevious
 ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุว่ารายการสื่อรองรับการย้ายไปยังรายการก่อนหน้าในคิว เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandQueueShuffle
 ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุว่ารายการสื่อรองรับการสุ่ม เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandSkipAd
 ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุว่ารายการสื่อรองรับการข้ามโฆษณา เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandQueueRepeatAll
 ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุว่าคิวของรายการสื่อรองรับการทำซ้ำแบบไม่จำกัด เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandQueueRepeatOne
 ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุว่ารายการสื่อรองรับการทำซ้ำแบบไม่จำกัด เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandQueueRepeat
 ธง (บิตมาสก์) ที่บ่งบอกว่ารายการสื่อและคิวรองรับการทำซ้ำแบบไม่จำกัด เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandEditTracks
 ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุว่าแทร็กของรายการสื่อสามารถแก้ไขได้ เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandSetPlaybackRate
 ธง (บิตมาสก์) ที่บ่งบอกว่าสามารถกำหนดค่าอัตราการเล่นของรายการสื่อได้ เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandLike
 ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุว่าผู้ใช้ชอบรายการสื่อได้ เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandDislike
 ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุว่าผู้ใช้ไม่ชอบรายการสื่อได้ เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandFollow
 ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุว่าผู้ใช้ติดตามผู้สร้างรายการสื่อได้ เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandUnfollow
 ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุว่าผู้ใช้เลิกติดตามผู้สร้างรายการสื่อได้ เพิ่มเติม...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandStreamTransfer
 ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุว่ารายการสื่อรองรับการโอนสตรีม เพิ่มเติม...
 

สรุปพร็อพเพอร์ตี้

NSInteger mediaSessionID
 รหัสเซสชันสื่อปัจจุบัน หากมี หรือจะเป็น 0 เพิ่มเติม...
 
GCKMediaPlayerState playerState
 สถานะปัจจุบันของโปรแกรมเล่น เพิ่มเติม...
 
BOOL playingAd
 ระบุว่าผู้รับกำลังเล่นโฆษณาอยู่หรือไม่ เพิ่มเติม...
 
GCKMediaPlayerIdleReason idleReason
 เหตุผลที่ไม่มีการใช้งานปัจจุบัน เพิ่มเติม...
 
float playbackRate
 ดูอัตราการเล่นสตรีมปัจจุบัน เพิ่มเติม...
 
GCKMediaInformationmediaInformation
 GCKMediaInformation สำหรับรายการนี้ เพิ่มเติม...
 
NSTimeInterval streamPosition
 ตำแหน่งสตรีมปัจจุบันเป็น NSTimeInterval จากจุดเริ่มต้นของสตรีม เพิ่มเติม...
 
float volume
 ระดับเสียงของสตรีม เพิ่มเติม...
 
BOOL isMuted
 สถานะปิดเสียงของสตรีม เพิ่มเติม...
 
GCKMediaRepeatMode queueRepeatMode
 โหมดการทำซ้ำของคิวปัจจุบัน เพิ่มเติม...
 
NSUInteger currentItemID
 รหัสของรายการคิวปัจจุบัน หากมี เพิ่มเติม...
 
BOOL queueHasCurrentItem
 มีรายการปัจจุบันอยู่ในคิวหรือไม่ เพิ่มเติม...
 
GCKMediaQueueItemcurrentQueueItem
 รายการคิวปัจจุบัน หากมี เพิ่มเติม...
 
BOOL queueHasNextItem
 ตรวจสอบว่ามีรายการหลังจากรายการที่กำลังเล่นอยู่ในคิวหรือไม่ เพิ่มเติม...
 
GCKMediaQueueItemnextQueueItem
 รายการในคิวถัดไป หากมี เพิ่มเติม...
 
BOOL queueHasPreviousItem
 มีรายการก่อนรายการที่กำลังเล่นอยู่ในคิวหรือไม่ เพิ่มเติม...
 
BOOL queueHasLoadingItem
 มีการโหลดรายการไว้ล่วงหน้าในคิวหรือไม่ เพิ่มเติม...
 
NSUInteger preloadedItemID
 รหัสของรายการที่โหลดล่วงหน้าในปัจจุบัน หากมี เพิ่มเติม...
 
NSUInteger loadingItemID
 รหัสของสินค้าที่กำลังโหลดอยู่ (หากมี) เพิ่มเติม...
 
NSArray< NSNumber * > * activeTrackIDs
 รายการรหัสแทร็กที่ใช้งานอยู่ เพิ่มเติม...
 
GCKVideoInfovideoInfo
 ข้อมูลวิดีโอ (หากมี) เพิ่มเติม...
 
id customData
 ข้อมูลที่กําหนดเองที่เชื่อมโยงกับสถานะสื่อ เพิ่มเติม...
 
GCKAdBreakStatusadBreakStatus
 สถานะการเล่นโฆษณาปัจจุบัน เพิ่มเติม...
 
GCKMediaLiveSeekableRangeliveSeekableRange
 ช่วงของสตรีมที่ค้นหาได้ เพิ่มเติม...
 
GCKMediaQueueDataqueueData
 ข้อมูลเมตาของคิวสื่อ เพิ่มเติม...
 
NSUInteger queueItemCount
 แสดงผลจำนวนรายการในคิวการเล่น เพิ่มเติม...
 

รายละเอียดของเมธอด

- (instancetype) initWithSessionID: (NSInteger)  mediaSessionID
mediaInformation: (nullable GCKMediaInformation *)  mediaInformation 

เครื่องมือเริ่มต้นที่กำหนด

Parameters
mediaSessionIDThe media session ID.
mediaInformationThe media information.
- (BOOL) isMediaCommandSupported: (NSInteger)  command

ตรวจสอบว่าสตรีมรองรับคำสั่งควบคุมที่ระบุหรือไม่

- (nullable GCKMediaQueueItem *) queueItemAtIndex: (NSUInteger)  index

แสดงรายการที่ดัชนีที่ระบุในคิวการเล่น

- (nullable GCKMediaQueueItem *) queueItemWithItemID: (NSUInteger)  itemID

แสดงรายการที่มีรหัสรายการที่ระบุในคิวการเล่น

- (NSInteger) queueIndexForItemID: (NSUInteger)  itemID

แสดงผลดัชนีของรายการที่มีรหัสรายการที่ระบุในคิวการเล่น หรือแสดง -1 หากไม่มีรายการดังกล่าวในคิว

เอกสารประกอบข้อมูลสมาชิก

- (const NSInteger) kGCKMediaCommandPause

ธง (บิตมาสก์) ที่บ่งบอกว่ารายการสื่อสามารถหยุดชั่วคราวได้

- (const NSInteger) kGCKMediaCommandSeek

ธง (บิตมาสก์) ที่บ่งบอกว่ารายการสื่อรองรับการกรอวิดีโอ

- (const NSInteger) kGCKMediaCommandSetVolume

ธง (บิตมาสก์) ที่บ่งบอกว่าระดับเสียงของรายการสื่อเปลี่ยนแปลงได้

- (const NSInteger) kGCKMediaCommandToggleMute

ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุว่าปิดเสียงของรายการสื่อได้

- (const NSInteger) kGCKMediaCommandSkipForward

ธง (bitmask) ที่ระบุว่ารายการสื่อรองรับการข้ามไปข้างหน้า

- (const NSInteger) kGCKMediaCommandSkipBackward

ธง (บิตมาสก์) ที่บ่งบอกว่ารายการสื่อรองรับการข้ามย้อนกลับ

- (const NSInteger) kGCKMediaCommandQueueNext

ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุว่ารายการสื่อรองรับการย้ายไปยังรายการถัดไปในคิว

- (const NSInteger) kGCKMediaCommandQueuePrevious

ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุว่ารายการสื่อรองรับการย้ายไปยังรายการก่อนหน้าในคิว

- (const NSInteger) kGCKMediaCommandQueueShuffle

ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุว่ารายการสื่อรองรับการสุ่ม

Since
4.4.5
- (const NSInteger) kGCKMediaCommandSkipAd

ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุว่ารายการสื่อรองรับการข้ามโฆษณา

Since
4.4.5
- (const NSInteger) kGCKMediaCommandQueueRepeatAll

ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุว่าคิวของรายการสื่อรองรับการทำซ้ำแบบไม่จำกัด

Since
4.4.5
- (const NSInteger) kGCKMediaCommandQueueRepeatOne

ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุว่ารายการสื่อรองรับการทำซ้ำแบบไม่จำกัด

Since
4.4.5
- (const NSInteger) kGCKMediaCommandQueueRepeat

ธง (บิตมาสก์) ที่บ่งบอกว่ารายการสื่อและคิวรองรับการทำซ้ำแบบไม่จำกัด

รายการที่อยู่ในคิว

Since
4.4.5
- (const NSInteger) kGCKMediaCommandEditTracks

ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุว่าแทร็กของรายการสื่อสามารถแก้ไขได้

Since
4.4.5
- (const NSInteger) kGCKMediaCommandSetPlaybackRate

ธง (บิตมาสก์) ที่บ่งบอกว่าสามารถกำหนดค่าอัตราการเล่นของรายการสื่อได้

Since
4.4.5
- (const NSInteger) kGCKMediaCommandLike

ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุว่าผู้ใช้ชอบรายการสื่อได้

Since
4.4.5
- (const NSInteger) kGCKMediaCommandDislike

ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุว่าผู้ใช้ไม่ชอบรายการสื่อได้

Since
4.4.5
- (const NSInteger) kGCKMediaCommandFollow

ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุว่าผู้ใช้ติดตามผู้สร้างรายการสื่อได้

Since
4.4.5
- (const NSInteger) kGCKMediaCommandUnfollow

ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุว่าผู้ใช้เลิกติดตามผู้สร้างรายการสื่อได้

Since
4.4.5
- (const NSInteger) kGCKMediaCommandStreamTransfer

ธง (บิตมาสก์) ที่ระบุว่ารายการสื่อรองรับการโอนสตรีม

Since
4.4.5

รายละเอียดที่พัก

- (NSInteger) mediaSessionID
readnonatomicassign

รหัสเซสชันสื่อปัจจุบัน หากมี หรือจะเป็น 0

- (GCKMediaPlayerState) playerState
readnonatomicassign

สถานะปัจจุบันของโปรแกรมเล่น

- (BOOL) playingAd
readnonatomicassign

ระบุว่าผู้รับกำลังเล่นโฆษณาอยู่หรือไม่

Deprecated:
ใช้ adBreakStatus แทน
- (GCKMediaPlayerIdleReason) idleReason
readnonatomicassign

เหตุผลที่ไม่มีการใช้งานปัจจุบัน

ค่านี้จะมีความหมายก็ต่อเมื่อสถานะของโปรแกรมเล่นเป็น GCKMediaPlayerStateIdle

- (float) playbackRate
readnonatomicassign

ดูอัตราการเล่นสตรีมปัจจุบัน

ซึ่งจะเป็นค่าลบหากสตรีมกรอย้อนกลับ 0 หากสตรีมหยุดชั่วคราว 1 หากสตรีมเล่นตามปกติ และค่าบวกอื่นๆ หากสตรีมกรอไปข้างหน้า

- (GCKMediaInformation*) mediaInformation
readnonatomicstrong

GCKMediaInformation สำหรับรายการนี้

- (NSTimeInterval) streamPosition
readnonatomicassign

ตำแหน่งสตรีมปัจจุบันเป็น NSTimeInterval จากจุดเริ่มต้นของสตรีม

- (float) volume
readnonatomicassign

ระดับเสียงของสตรีม

- (BOOL) isMuted
readnonatomicassign

สถานะปิดเสียงของสตรีม

- (GCKMediaRepeatMode) queueRepeatMode
readnonatomicassign

โหมดการทำซ้ำของคิวปัจจุบัน

- (NSUInteger) currentItemID
readnonatomicassign

รหัสของรายการคิวปัจจุบัน หากมี

- (BOOL) queueHasCurrentItem
readnonatomicassign

มีรายการปัจจุบันอยู่ในคิวหรือไม่

- (GCKMediaQueueItem*) currentQueueItem
readnonatomicweak

รายการคิวปัจจุบัน หากมี

- (BOOL) queueHasNextItem
readnonatomicassign

ตรวจสอบว่ามีรายการหลังจากรายการที่กำลังเล่นอยู่ในคิวหรือไม่

- (GCKMediaQueueItem*) nextQueueItem
readnonatomicweak

รายการในคิวถัดไป หากมี

- (BOOL) queueHasPreviousItem
readnonatomicassign

มีรายการก่อนรายการที่กำลังเล่นอยู่ในคิวหรือไม่

- (BOOL) queueHasLoadingItem
readnonatomicassign

มีการโหลดรายการไว้ล่วงหน้าในคิวหรือไม่

- (NSUInteger) preloadedItemID
readnonatomicassign

รหัสของรายการที่โหลดล่วงหน้าในปัจจุบัน หากมี

- (NSUInteger) loadingItemID
readnonatomicassign

รหัสของสินค้าที่กำลังโหลดอยู่ (หากมี)

- (NSArray<NSNumber *>*) activeTrackIDs
readnonatomicstrong

รายการรหัสแทร็กที่ใช้งานอยู่

- (GCKVideoInfo*) videoInfo
readnonatomicstrong

ข้อมูลวิดีโอ (หากมี)

Since
3.3
- (id) customData
readnonatomicstrong

ข้อมูลที่กําหนดเองที่เชื่อมโยงกับสถานะสื่อ

- (GCKAdBreakStatus*) adBreakStatus
readnonatomicstrong

สถานะการเล่นโฆษณาปัจจุบัน

Since
3.3
- (GCKMediaLiveSeekableRange*) liveSeekableRange
readnonatomicassign

ช่วงของสตรีมที่ค้นหาได้

Since
4.4.1
- (GCKMediaQueueData*) queueData
readnonatomicassign

ข้อมูลเมตาของคิวสื่อ

Since
4.4.1
- (NSUInteger) queueItemCount
readnonatomicassign

แสดงผลจำนวนรายการในคิวการเล่น