คลาส GCKHLSSegment

การอ้างอิงคลาส GCKHLSSegment

ภาพรวม

ชั้นเรียนที่มีผู้ช่วยแปลงค่าระหว่าง GCKHLSSegmentFormat กับ NSString

รับค่า NSObject

สรุปวิธีการของชั้นเรียน

(nullable NSString *) + mapHLSSegmentFormatToString:
 เมธอดตัวช่วยแปลงจาก GCKHLSSegmentFormat เป็น NSString เพิ่มเติม...
 
(GCKHLSSegmentFormat+ mapHLSSegmentFormatStringToEnum:
 เมธอดตัวช่วยแปลงจาก NSString เป็น GCKHLSSegmentFormat เพิ่มเติม...
 

รายละเอียดของเมธอด

+ (nullable NSString *) mapHLSSegmentFormatToString: (GCKHLSSegmentFormat hlsSegmentFormat

เมธอดตัวช่วยแปลงจาก GCKHLSSegmentFormat เป็น NSString

การคืนสินค้า
NSString ค่าสตริงที่สัมพันธ์กับ GCKHLSSegmentFormat nil สำหรับ GCKHLSSegmentFormatUndefined และค่า enum ที่ไม่ถูกต้อง
Since
4.6.0
+ (GCKHLSSegmentFormat) mapHLSSegmentFormatStringToEnum: (NSString *)  hlsSegmentFormatString

เมธอดตัวช่วยแปลงจาก NSString เป็น GCKHLSSegmentFormat

การเปรียบเทียบนี้ไม่คํานึงถึงตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่

การคืนสินค้า
GCKHLSSegmentFormat ค่า enum GCKHLSSegmentFormat ที่สัมพันธ์กัน GCKHLSSegmentFormatUndefined สำหรับสตริงที่ไม่ถูกต้อง
Since
4.6.0