Chỉ mục gói

Các gói trong Google Cast dành cho Bộ thu Android TV:
com.google.android.gms.cast.tv Chứa các lớp cho ứng dụng Android TV hoạt động như ứng dụng Trình nhận.
com.google.android.gms.cast.tv.cac Chứa các lớp để xử lý lệnh do trợ lý khởi tạo.
com.google.android.gms.cast.tv.media Chứa các lớp để xử lý lệnh phương tiện và trạng thái phương tiện.