Phản hồi thông báo hẹn giờ

Bạn có thể sử dụng cảnh báo có thời gian để cho người dùng biết thời gian họ phải phản hồi trước khi một thao tác mặc định được chọn.

Để tạo thông báo cảnh báo về thời gian, hãy sử dụng chế độ xem Ngăn trong Mẫu bản đồ, với nút hẹn giờ cho hành động mặc định.

Luồng mẫu

Người dùng đang sử dụng ứng dụng của bạn.

Hành động của người dùng Nơi thực hiện hành động Số bước sau hành động
Người dùng dừng lại trong khi đang chỉ đường. Mẫu điều hướng
Mẫu điều hướng trong hành trình của người dùng
1
Người dùng dừng lại, tạm dừng tính năng chỉ đường. Không có mẫu 1 (đã tạm dừng việc cần làm)
Khi người dùng khởi động lại ô tô, tính năng đổ bóng trên nút Resume (Tiếp tục) được hẹn giờ sẽ theo dõi thời gian cho đến khi thao tác của nút sẽ tự động diễn ra. Mẫu điều hướng
Mẫu chỉ đường có lời nhắc tiếp tục đi theo chỉ dẫn
2