Mẫu ngăn

Mẫu Ngăn trình bày thông tin chi tiết và các thao tác nổi bật.

Để dễ quét, mỗi hàng hành động và thông tin được giới hạn tối đa 4 hàng. Mẫu này hữu ích khi trình bày siêu dữ liệu không chỉnh sửa được (chẳng hạn như thông tin về vị trí và yêu cầu đặt trước), cũng như để thực hiện hành động dựa trên dữ liệu. Đối với phiên bản mẫu này có bản đồ và không có hình ảnh, các ứng dụng chỉ đường có thể sử dụng mẫu Bản đồ + Nội dung.

Bạn có thể nhúng mẫu này vào Mẫu thẻ để cung cấp tính năng điều hướng theo thẻ.

Bạn có thể đưa mẫu này vào Mẫu bản đồ + Nội dung để cung cấp một ngăn trên bản đồ.

Bao gồm:

  • Tiêu đề không bắt buộc
  • Tối đa 2 nút, trong đó một nút có thể được chỉ định là chính (không bắt buộc)
  • Tối đa 4 hàng không thể xử lý (bắt buộc phải có 1 hàng)
  • Hình ảnh lớn không bắt buộc (xem ví dụ)
Khung dạng đường viền của mẫu Ngăn

Ví dụ về mẫu ngăn

Mẫu ngăn, thông tin chi tiết về vị trí, nút hành động
Thông tin chi tiết về vị trí của một ứng dụng đỗ xe, với 2 thao tác liên quan (ví dụ về Android Auto)
Mẫu ngăn được nhúng trong mẫu Map + X, các nút hành động
Thông tin chi tiết về vị trí của một quán cà phê, với 2 thao tác. Văn bản liên kết của nút hành động thứ hai được cắt ngắn đến biểu tượng do giới hạn về kích thước. (Ví dụ về Android Auto)

Yêu cầu về trải nghiệm người dùng của mẫu ngăn

Nhà phát triển ứng dụng:

PHẢI Bao gồm ít nhất một hàng thông tin.
NÊN Chỉ định một hành động chính khi cung cấp 2 hành động.
NÊN Đặt thao tác điều hướng làm hành động chính khi nó được đưa vào như một trong các thao tác.
NÊN Cung cấp biểu tượng cho tất cả thao tác.
NÊN Bao gồm một tiêu đề có tiêu đề không bắt buộc cũng như các thao tác chính và phụ.
CÓ THỂ Bao gồm tối đa 4 hàng thông tin và 2 hành động.