Hàng

6 mẫu hỗ trợ thành phần hàng (chứa một lượng nhỏ văn bản), cùng với các tuỳ chọn khác.

Đối với hầu hết các mẫu, các hàng cũng có thể chứa các nút có thể thao tác.

Có thể bao gồm:

  • Văn bản chính (bắt buộc), tối đa 2 dòng, trong đó dòng thứ hai gói hoặc sau khi ngắt dòng
  • Văn bản phụ (không bắt buộc), tối đa 2 dòng với màu văn bản có thể tuỳ chỉnh
  • Biểu tượng hoặc hình ảnh cùng dòng không bắt buộc trong văn bản chính hoặc phụ
  • Dấu nháy (không bắt buộc), cho biết sự hiện diện của một trình đơn phụ

4 ví dụ về hàng

Hỗ trợ mẫu

Các mẫu sau đây hỗ trợ hàng:

Hướng dẫn

Hàng có khả năng tuỳ chỉnh cao và có thể dùng để tạo nhiều loại danh sách: danh sách có dữ liệu, danh sách có hình ảnh, v.v.

Các lựa chọn về hàng chỉ dành cho mẫu danh sách

Ngoài các tính năng đặc trưng có sẵn cho thành phần Hàng (văn bản chính và phụ, hình ảnh hoặc biểu tượng và dấu mũ), một hàng trên mẫu Danh sách cũng có thể bao gồm bất kỳ nội dung nào sau đây:

  • Nút bật/tắt (không bắt buộc)
  • Nút chọn (không bắt buộc, chỉ được dùng trong những danh sách có thể chọn được, phải có nút chọn trên tất cả các hàng)
  • Văn bản phụ dài hơn (chỉ hiển thị khi đỗ xe), được cắt ngắn thành 2 dòng khi đang lái xe
4 ví dụ về hàng

Hướng dẫn

Một hàng có công tắc bật/tắt không được chứa nút chọn và ngược lại. Ngoài ra, biểu tượng cara không được dùng trên các danh sách có công tắc bật/tắt hoặc nút chọn. Tuy nhiên, một hàng có một trong hai tuỳ chọn này cũng có thể chứa hình ảnh hoặc biểu tượng và gói văn bản.