Tiêu đề

Tiêu đề giúp người lái xe biết được họ đang sử dụng ứng dụng nào và phần nào của ứng dụng.

Có thể bao gồm:

  • Biểu tượng hoặc hình ảnh (không bắt buộc), chẳng hạn như biểu tượng ứng dụng
  • Văn bản (chỉ một dòng – văn bản dài sẽ bị cắt bớt), thường là tiêu đề của màn hình
  • Nút Làm mới (chỉ có trên các mẫu Danh sách địa điểm)
  • Nút quay lại (không bắt buộc)
4 ví dụ về tiêu đề

Hỗ trợ mẫu

Bạn có thể sử dụng tiêu đề trong tất cả các mẫu, ngoại trừ Mẫu điều hướng. Trong mẫu dựa trên bản đồ, tiêu đề sẽ xuất hiện trong thẻ. Nếu không, mô-đun này sẽ tích hợp chuỗi hành động không bắt buộc.

Hướng dẫn

Tiêu đề phải bao gồm ít nhất một trong các nội dung sau: văn bản, biểu tượng ứng dụng hoặc nút quay lại.