Thông báo ngắn

Thông báo ngắn là một thông báo ngắn, cung cấp thông tin mà ứng dụng sẽ hiển thị nhanh gần cuối màn hình.

Mỗi lần chỉ có thể hiển thị một thông báo ngắn. Thông báo ngắn cho người dùng biết về thao tác mà ứng dụng đã thực hiện hoặc sẽ thực hiện. Quá trình này không yêu cầu người dùng thực hiện hành động hay phản hồi nào. Sau 8 giây, thông báo ngắn sẽ tự động biến mất.

Thông báo ngắn liên quan đến hộp thoại (và nằm trong nhóm thành phần Hộp thoại), nhưng khác nhau về mục đích và mức độ ưu tiên, như được trình bày dưới đây.

Thành phần Mục đích Mức độ ưu tiên
Toast Hiển thị thông báo giàu thông tin. Không yêu cầu người dùng tương tác. Sẽ biến mất sau 8 giây. Kém
Hộp thoại Cho thấy thông tin và các tuỳ chọn công việc yêu cầu người dùng tương tác. Hộp thoại sẽ giữ tiêu điểm cho đến khi người dùng phản hồi. Cao

Phân tích

Một thông báo ngắn sẽ xuất hiện nhanh ở phía trước nội dung khác trên màn hình. Hình ảnh này bao gồm một nền và một thông điệp văn bản.

Hình ảnh thành phần Thông báo ngắn với chú thích được đánh số cho nền và vùng thông báo
1. Nền thông báo ngắn
2. Khu vực thông báo ngắn

Thông số

Thông báo ngắn – khoảng đệm xung quanh văn bản thông báo

Thông báo ngắn – vị trí dưới cùng trên màn hình

Tuỳ chỉnh

OEM có thể sửa đổi hình thức của thông báo ngắn để giới thiệu thương hiệu của mình bằng cách:

  • Cung cấp phông chữ tuỳ chỉnh
  • Thay đổi vị trí và kích thước thông báo ngắn

Hệ thống thiết kế đưa ra hướng dẫn về cách tuỳ chỉnh các thành phần bằng bố cục, kiểu chữ và kích thước.

Ví dụ

Định dạng thông báo ngắn

Vị trí thông báo ngắn (gần cuối màn hình)