การออกแบบการสนทนาของ Business Messages

ออกแบบการสนทนาที่เชื่อมแบรนด์กับผู้บริโภค
ทําตามคําแนะนําวิธีใช้เหล่านี้สําหรับการออกแบบโฟลว์ทั้งหมดของการสนทนา Business Messages
สํารวจตัวอย่างการออกแบบการสนทนาสําหรับเส้นทางของผู้ใช้ทั่วไป