Bắt đầu nhanh hàm tuỳ chỉnh

Bạn có thể sử dụng Google Apps Script để viết một hàm tuỳ chỉnh rồi sử dụng hàm đó trong Google Trang tính giống như hàm tích hợp sẵn.

Mẫu bắt đầu nhanh sau đây sẽ tạo một hàm tuỳ chỉnh để tính giá ưu đãi của các mặt hàng được chiết khấu. Giá ưu đãi có định dạng là đô la Mỹ.

Mục tiêu

 • Thiết lập tập lệnh.
 • Chạy tập lệnh.

Điều kiện tiên quyết

Để sử dụng mẫu này, bạn cần có các điều kiện tiên quyết sau:

 • Tài khoản Google (các tài khoản Google Workspace có thể phải được quản trị viên phê duyệt).
 • Một trình duyệt web có quyền truy cập vào Internet.

Thiết lập tập lệnh

 1. Tạo bảng tính mới.
 2. Trong bảng tính mới, hãy chọn mục trong trình đơn Tiện ích > Apps Script.
 3. Xoá bất kỳ mã nào trong trình chỉnh sửa tập lệnh rồi dán vào mã bên dưới. Sau đó, hãy nhấp vào biểu tượng Lưu Biểu tượng Lưu.

  /**
   * Calculates the sale price of a value at a given discount.
   * The sale price is formatted as US dollars.
   *
   * @param {number} input The value to discount.
   * @param {number} discount The discount to apply, such as .5 or 50%.
   * @return The sale price formatted as USD.
   * @customfunction
   */
  function salePrice(input, discount) {
   let price = input - (input * discount);
   let dollarUS = Intl.NumberFormat("en-US", {
    style: "currency",
    currency: "USD",
  });
   return dollarUS.format(price);
  }
  

Chạy tập lệnh

 1. Chuyển về bảng tính của bạn.
 2. Trong một ô, hãy nhập =salePrice(100,.2). Tham số đầu tiên đại diện cho giá gốc và tham số thứ hai đại diện cho tỷ lệ phần trăm chiết khấu. Nếu đang ở một vị trí sử dụng dấu phẩy thập phân, bạn có thể cần phải nhập =salePrice(100;0,2).

Công thức mà bạn nhập vào ô sẽ chạy hàm trong tập lệnh bạn đã tạo ở phần trước. Hàm này dẫn đến giá ưu đãi là $80.00.

Các bước tiếp theo

Để tiếp tục tìm hiểu cách mở rộng Trang tính bằng Apps Script, hãy xem các tài nguyên sau: