Tổng quan về API Dữ liệu của Google Analytics 4

Bạn có thể sử dụng API dữ liệu để truy cập dữ liệu báo cáo của Google Analytics 4 (GA4) theo phương thức lập trình. API này không tương thích với các tài sản Universal Analytics cũ.

Tìm hiểu thêm về các tài sản Google Analytics 4.

Dưới đây là một số ví dụ mà bạn có thể báo cáo về cách sử dụng Google Analytics Data API phiên bản 1:

 • Ứng dụng Android của bạn có bao nhiêu người dùng hoạt động hằng ngày trong tuần qua.
 • Số lượt xem trang của 10 trang hàng đầu trên trang web của bạn trong 28 ngày qua.
 • Số người dùng đang hoạt động trên mỗi quốc gia mà ứng dụng iOS của bạn có trong 30 phút qua.

Bạn cũng có thể sử dụng Google Analytics Data API phiên bản 1 để làm những việc sau:

 • Tạo trang tổng quan tuỳ chỉnh để trình bày dữ liệu Google Analytics.
 • Tự động hoá các công việc báo cáo phức tạp để tiết kiệm thời gian.
 • Tích hợp dữ liệu Google Analytics với các ứng dụng khác dành cho doanh nghiệp.

Bắt đầu

Để bắt đầu, hãy xem phần khởi động nhanh thư viện ứng dụng. Chúng tôi có các thư viện ứng dụng trong Java, Python, Node.js và các ngôn ngữ khác để đơn giản hoá quá trình triển khai của bạn.

Các phương thức hiện có

Dưới đây là danh sách các phương thức Data API. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem tài liệu tham khảo.

 • runReport Phương thức này trả về một báo cáo tuỳ chỉnh về dữ liệu sự kiện Google Analytics của bạn và là phương thức ưu tiên đối với các truy vấn báo cáo đơn giản.
 • batchRunReports Đây là một phiên bản hàng loạt của phương thức runReport. Phương thức này cho phép bạn tạo nhiều báo cáo bằng một lệnh gọi API duy nhất.
 • runPivotReport Phương thức này trả về báo cáo tổng hợp tuỳ chỉnh về dữ liệu sự kiện Google Analytics của bạn. Báo cáo tổng hợp là định dạng nâng cao và có tính biểu đạt cao hơn so với báo cáo thông thường. Mỗi bảng tổng hợp mô tả các hàng và cột phương diện hiển thị trong phản hồi báo cáo.
 • batchRunPivotReports Đây là phiên bản hàng loạt của phương thức runPivotReport. Phương thức này cho phép bạn tạo nhiều báo cáo bằng một lệnh gọi API duy nhất.
 • getMetadata Phương thức này trả về siêu dữ liệu cho các phương diện và chỉ số có trong phương pháp báo cáo. Dùng để khám phá các phương diện và chỉ số. Phản hồi của phương thức này cũng bao gồm các phương diện và chỉ số tuỳ chỉnh có sẵn cho tài sản GA4 được chỉ định.
 • checkCompatibility Phương thức này liệt kê các phương diện và chỉ số có thể thêm vào yêu cầu báo cáo và duy trì khả năng tương thích.
 • runRealtimeReport Phương thức này trả về báo cáo dữ liệu sự kiện theo thời gian thực tuỳ chỉnh cho tài sản của bạn. Các sự kiện xuất hiện trong báo cáo theo thời gian thực vài giây sau khi chúng được gửi đến Google Analytics. Báo cáo theo thời gian thực cho biết các sự kiện và dữ liệu sử dụng trong các khoảng thời gian từ thời điểm hiện tại đến 30 phút trước (tối đa là 60 phút đối với tài sản Google Analytics 360).
 • properties.audienceExports Một nhóm phương thức cho phép bạn tạo đối tượng Xuất đối tượng, bao gồm thông tin tổng quan nhanh về những người dùng trong một đối tượng.
 • properties.recurringAudienceLists (Bản xem trước sớm) Một nhóm các phương thức cho phép bạn quản lý tính năng Xuất đối tượng định kỳ. Việc xuất đối tượng định kỳ sẽ tạo ra danh sách đối tượng mới mỗi ngày.
 • runFunnelReport (Bản xem trước sớm) Phương thức này sẽ trả về một báo cáo phễu tuỳ chỉnh cho dữ liệu sự kiện Google Analytics của bạn. Kỹ thuật khám phá phễu cho phép bạn biểu diễn các bước mà người dùng cần thực hiện để hoàn tất một hành động bằng hình ảnh và nhanh chóng xem mức độ mà họ hoàn tất hoặc không hoàn tất ở mỗi bước.

Các phương diện và chỉ số được hỗ trợ

Để biết danh sách tất cả các hướng và chỉ số mà Data API hỗ trợ, hãy xem tài liệu về giản đồ API.