Metric

Bir raporun nicel ölçümleri. Örneğin, eventCount metriği toplam etkinlik sayısıdır. İstekler için en fazla 10 metriğe izin verilir.

JSON gösterimi
{
  "name": string,
  "expression": string,
  "invisible": boolean
}
Alanlar
name

string

Metriğin adı. runReport ve batchRunReports gibi temel raporlama yöntemleri tarafından desteklenen metrik adlarının listesi için API Metrikleri'ne bakın. runRealtimeReport yöntemi tarafından desteklenen metrik adlarının listesi için Gerçek Zamanlı Metrikler konusuna bakın. runFunnelReport yöntemi tarafından desteklenen metrik adlarının listesi için Dönüşüm Hunisi Metrikleri'ne bakın.

expression belirtilirse name, izin verilen karakter kümesi içinde istediğiniz herhangi bir dize olabilir. Örneğin, expression değeri screenPageViews/sessions ise bu metriğin adını viewsPerSession olarak adlandırabilirsiniz. Seçtiğiniz metrik adları, ^[a-zA-Z0-9_]$ normal ifadesiyle eşleşmelidir.

Metriklere metricFilter, orderBys ve expression metriğinde name tarafından referansta bulunuluyor.

expression

string

Türetilen metrikler için matematiksel ifade. Örneğin, Kullanıcı başına etkinlik sayısı metriği eventCount/totalUsers'dir.

invisible

boolean

Bir metriğin rapor yanıtında görünmez olup olmadığını belirtir. Bir metrik görünmezse yanıtta sütun oluşturmaz, ancak metricFilter, orderBys veya bir metrik expression içinde kullanılabilir.