Tổng quan về API Quản trị của Google Analytics

Tóm tắt: Tài liệu này cung cấp thông tin tổng quan cấp cao về API Quản trị của Google Analytics Phiên bản 1.0.

Giới thiệu

API Quản trị của Google Analytics cho phép truy cập theo phương thức lập trình vào dữ liệu cấu hình Google Analytics 4 (GA4) và chỉ tương thích với các tài sản GA4. Tìm hiểu thêm về tài sản GA4.

Bạn có thể sử dụng API Quản trị của Google Analytics để:

Các phương thức hiện có

Sau đây là các phương thức có thể sử dụng.

Cấp phép tài khoản

Phương thức này trả về trường accountTicketId cần có trong URL của Điều khoản dịch vụ (TOS): https://analytics.google.com/analytics/web/?provisioningSignup=false#/termsofservice/ACCOUNT_TICKET_ID. Sau khi người dùng truy cập URL của Điều khoản dịch vụ và chấp nhận Điều khoản dịch vụ, quy trình tạo tài khoản Google Analytics sẽ hoàn tất. Xem Mẫu cấp phép tài khoản.

Quản lý tài khoản

Quản lý chế độ cài đặt chia sẻ dữ liệu

Liệt kê các bản tóm tắt tài khoản

Sự kiện nhật ký thay đổi tìm kiếm

Quản lý tài sản

Xác nhận hoạt động thu thập dữ liệu người dùng

Quản lý chế độ cài đặt giữ lại dữ liệu

Quản lý chế độ cài đặt tín hiệu của Google (phiên bản alpha)

Quản lý luồng dữ liệu

Quản lý khoá bí mật trên Measurement Protocol

Quản lý giản đồ giá trị lượt chuyển đổi SKAdNetwork (phiên bản alpha)

Quản lý sự kiện chính

Quản lý sự kiện chuyển đổi

Quản lý phương diện tuỳ chỉnh

Quản lý chỉ số tuỳ chỉnh

Liên kết dự án Firebase

Tạo thẻ Google (Alpha)

Tìm hiểu thêm về cách thiết lập tính năng tích hợp Analytics Search Ads 360 cho tài sản GA4.

Tìm hiểu thêm về cách thiết lập tính năng BigQuery Export cho tài sản GA4.

Quản lý quyền của người dùng (phiên bản alpha)

Báo cáo quyền truy cập vào dữ liệu

Hãy xem hướng dẫn về Báo cáo quyền truy cập dữ liệu để biết thêm thông tin về tính năng này.

Quản lý đối tượng (giai đoạn thử nghiệm alpha)

Tìm hiểu thêm về đối tượng trong Google Analytics.

Quản lý tập dữ liệu mở rộng (Alpha)

Tìm hiểu thêm về Tập dữ liệu mở rộng trong Google Analytics 360.

Tự động chọn không sử dụng quy trình thiết lập GA4 (phiên bản thử nghiệm alpha)

Tìm hiểu thêm về cách quản lý trạng thái chọn không tham gia cho quy trình thiết lập GA4 tự động cho tài sản UA.