Method: properties.dataStreams.list

בתיבת הדו-שיח הזו מפורטים מקורות הנתונים של הנכס.

בקשת HTTP

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{parent=properties/*}/dataStreams

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת קידוד של gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
parent

string

חובה. פורמט לדוגמה: properties/1234

פרמטרים של שאילתה

פרמטרים
pageSize

integer

המספר המקסימלי של משאבים שיש להחזיר. אם לא צוין אחרת, יוחזרו עד 50 משאבים. הערך המקסימלי הוא 200 (ערכים גבוהים יותר יכפו לערך המקסימלי).

pageToken

string

אסימון דף שהתקבל מקריאה קודמת של dataStreams.list. ספקו אותו כדי לאחזר את הדף הבא.

במהלך העימוד, כל הפרמטרים האחרים שצוינו ל-dataStreams.list חייבים להתאים לקריאה שסיפקה את אסימון הדף.

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התשובה

הודעת תגובה לגבי dataStreams.list RPC.

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התשובה מכיל נתונים במבנה הבא:

ייצוג JSON
{
 "dataStreams": [
  {
   object (DataStream)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
שדות
dataStreams[]

object (DataStream)

רשימה של מקורות נתונים.

nextPageToken

string

אסימון, שיכול להישלח בתור pageToken כדי לאחזר את הדף הבא. אם השדה הזה יושמט, לא יהיו דפים עוקבים.

היקפי הרשאות

נדרש אחד מהיקפי ההרשאות הבאים של OAuth:

 • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit