Method: properties.dataStreams.measurementProtocolSecrets.get

צריך לחפש ערך MeasurementProtocolSecret יחיד של "GA4".

בקשת HTTP

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{name=properties/*/dataStreams/*/measurementProtocolSecrets/*}

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת קידוד של gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
name

string

חובה. שם הסוד של Measurement Protocol לחיפוש. פורמט: properties/{property}/dataStreams/{dataStream}/measurementProtocolSecrets/{measurementProtocolSecret}

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התשובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התגובה מכיל מופע של MeasurementProtocolSecret.

היקפי הרשאות

נדרש אחד מהיקפי ההרשאות הבאים של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit