Method: properties.customDimensions.archive

מעביר מאפיין מותאם אישית לארכיון של נכס.

בקשת HTTP

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{name=properties/*/customDimensions/*}:archive

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת קידוד של gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
name

string

חובה. השם של המאפיין המותאם אישית שרוצים להעביר לארכיון. פורמט לדוגמה: properties/1234/customDimensions/5678

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התשובה

אם הביצוע יהיה תקין, גוף התגובה יהיה ריק.

היקפי הרשאות

נדרש היקף ההרשאות הבא של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit