Method: properties.searchAds360Links.get

חיפוש קישור יחיד ל-SearchAds360

בקשת HTTP

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{name=properties/*/searchAds360Links/*}

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת קידוד של gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
name

string

חובה. השם של ה-Search Ads360Link לקבל. פורמט לדוגמה: properties/1234/SearchAds360Link/5678

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התשובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התגובה מכיל מופע של SearchAds360Link.

היקפי הרשאות

נדרש אחד מהיקפי ההרשאות הבאים של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit