Method: properties.accessBindings.list

Wyświetla listę wszystkich powiązań dostępu na koncie lub w usłudze.

Żądanie HTTP

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{parent=properties/*}/accessBindings

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
parent

string

Wymagane. Formaty: - konta/{konto} - usługi/{usługa}

Parametry zapytania

Parametry
pageSize

integer

Maksymalna liczba powiązań dostępu do zwrócenia. Usługa może zwrócić mniejszą wartość od tej wartości. Jeśli nie określono inaczej, zwróconych zostanie maksymalnie 200 powiązań dostępu. Maksymalna wartość to 500, a wartości powyżej 500 zostaną przekształcone na 500.

pageToken

string

Token strony odebrany z poprzedniego wywołania accessBindings.list. Podaj je, aby pobrać kolejną stronę. W przypadku podziału na strony wszystkie pozostałe parametry podane w interfejsie accessBindings.list muszą odpowiadać wywołaniu, które podało token strony.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu ListAccessBindingsResponse.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.manage.users.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.manage.users