Bắt đầu

Hướng dẫn này dành cho các nhà xuất bản muốn kiếm tiền từ ứng dụng Unity.

Bạn có thể thực hiện thao tác tích hợp plugin Unity quảng cáo trên thiết bị di động của Google vào một ứng dụng tại đây. Đây là bước đầu tiên để hiển thị quảng cáo AdMob và kiếm doanh thu. Sau khi quá trình tích hợp hoàn tất, bạn có thể chọn một định dạng quảng cáo (chẳng hạn như quảng cáo gốc hoặc quảng cáo video có tặng thưởng) để biết các bước triển khai chi tiết.

Điều kiện tiên quyết

Tải plugin Unity quảng cáo trên thiết bị di động xuống

Plugin Unity quảng cáo trên thiết bị di động của Google cho phép nhà phát triển Unity dễ dàng phân phát Quảng cáo trên thiết bị di động của Google trên các ứng dụng Android và iOS mà không cần phải viết mã Java hoặc Objective-C. Plugin này cung cấp giao diện C# để yêu cầu các quảng cáo mà tập lệnh C# sử dụng trong dự án Unity của bạn. Hãy sử dụng các đường dẫn liên kết dưới đây để tải gói Unity xuống cho plugin hoặc xem mã của plugin trên GitHub.

TẢI PLUGIN XUỐNG XEM NGUỒN

Nhập plugin Unity quảng cáo trên thiết bị di động

Mở dự án của bạn trong trình trình sửa Unity. Chọn Nội dung > Nhập gói > Gói tùy chỉnh và tìm tệp GoogleMobileAdsPlugin.unitypackage mà bạn đã tải xuống.

Hãy chắc chắn là bạn đã chọn tất cả các tệp và nhấp vào nút Nhập.

Bao gồm SDK quảng cáo trên thiết bị di động

Plugin Unity quảng cáo trên thiết bị di động của Google được phân phối cùng với thư viện Trình phân giải các dịch vụ của Google Play dành cho Unity. Thư viện này dành cho plugin Unity bất kỳ yêu cầu quyền truy cập vào các thư viện dành riêng cho Android (ví dụ: AAR) hoặc iOS CocoaPods sử dụng. Thư viện này cho phép các plugin Unity khai báo các phần phụ thuộc và sau đó, hệ thống sẽ tự động phân giải các phần phụ thuộc này rồi sao chép vào dự án Unity của bạn.

Hãy thực hiện theo các bước được liệt kê dưới đây để đảm bảo dự án của bạn sẽ bao gồm SDK quảng cáo trên thiết bị di động.

Android

Trong trình chỉnh sửa Unity, chọn Nội dung > Trình phân giải các dịch vụ của Google Play > Trình phân giải Android > Phân giải. Thư viện Trình phân giải các dịch vụ của Google Play dành cho Unity sẽ sao chép các phần phụ thuộc đã khai báo vào thư mục Assets/Plugins/Android của ứng dụng Unity.

iOS

Bạn không cần thực hiện thêm bước nào nữa để đưa SDK quảng cáo trên thiết bị di động vào dự án Unity.

 • Khi bạn sử dụng Unity 5.6 trở lên, hệ thống sẽ tạo xcworkspace bao gồm các thư viện phần phụ thuộc bắt buộc. Hãy sử dụng xcworkspace đã tạo thay vì dự án Xcode chuẩn.
 • Khi sử dụng các phiên bản Unity cũ, các phần phụ thuộc được đưa vào dự án Xcode chuẩn.

Đặt mã ứng dụng AdMob

Hãy thực hiện theo các bước dưới đây để đặt mã ứng dụng AdMob.

Android

Thêm Mã ứng dụng AdMob của bạn vào tệp AndroidManifest.xml trong thư mục Assets/Plugins/Android/GoogleMobileAdsPlugin của ứng dụng Unity bằng cách sử dụng thẻ <meta-data> như bên dưới. Bạn có thể tìm thấy mã ứng dụng trong giao diện người dùng AdMob. Đối với android:value, hãy chèn mã ứng dụng AdMob của bạn trong dấu ngoặc kép.

<manifest>
  <application>
    <!-- Your AdMob app ID will look similar to this
    sample ID: ca-app-pub-3940256099942544~3347511713 -->
    <meta-data
      android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID"
      android:value="YOUR_ADMOB_APP_ID"/>
  </application>
</manifest>

Nếu ứng dụng của bạn sử dụng Ad Manager thay cho AdMob, thì hãy thêm thẻ <meta-data> sau đây vào tệp AndroidManifest.xml trong thư mục Assets/Plugins/Android/GoogleMobileAdsPlugin của ứng dụng Unity, thay cho thẻ ở trên.

<manifest>
  <application>
    <meta-data
      android:name="com.google.android.gms.ads.AD_MANAGER_APP"
      android:value="true"/>
  </application>
</manifest>

iOS

Tìm Mã ứng dụng AdMob của bạn trong Giao diện người dùng AdMob. Mở PListProcessor.cs trong thư mục Assets/GoogleMobileAds/Editor của ứng dụng Unity và thay thế mã ứng dụng trong trình giữ chỗ bằng mã ứng dụng thực của bạn:

[PostProcessBuild]
public static void OnPostProcessBuild(BuildTarget buildTarget, string path)
{
  // Replace with your iOS AdMob app ID. Your AdMob app ID will look
  // similar to this sample ID: ca-app-pub-3940256099942544~1458002511
  string appId = "ADMOB_APPLICATION_ID";

  string plistPath = Path.Combine(path, "Info.plist");
  PlistDocument plist = new PlistDocument();

  plist.ReadFromFile(plistPath);
  plist.root.SetString("GADApplicationIdentifier", appId);
  File.WriteAllText(plistPath, plist.WriteToString());
}

Nếu ứng dụng của bạn sử dụng Ad Manager thay vì AdMob thì hãy sửa đổi PListProcessor.cs để thêm dòng mã sau đây và viết khóa GADIsAdManagerApp vào Info.plist của ứng dụng:

[PostProcessBuild]
public static void OnPostProcessBuild(BuildTarget buildTarget, string path)
{
  // Replace with your iOS AdMob app ID. Your AdMob app ID will look
  // similar to this sample ID: ca-app-pub-3940256099942544~1458002511
  string appId = "ADMOB_APPLICATION_ID";

  string plistPath = Path.Combine(path, "Info.plist");
  PlistDocument plist = new PlistDocument();

  plist.ReadFromFile(plistPath);
  plist.root.SetBoolean("GADIsAdManagerApp", true);
  File.WriteAllText(plistPath, plist.WriteToString());
}

Khả năng tương thích của Unity 4

Nếu bạn đang sử dụng Unity 4, hãy thực hiện theo các bước bổ sung được liệt kê dưới đây.

Android

Thêm mục hoạt động đã đánh dấu bên dưới vào tệp AndroidManifest.xml nằm trong thư mục Assets/Plugins/Android/GoogleMobileAdsPlugin của dự án Unity.

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.google.unity"
  android:versionName="1.0"
  android:versionCode="1">
 <uses-sdk android:minSdkVersion="14"
   android:targetSdkVersion="19" />
 <application>
 <activity android:name="com.unity3d.player.UnityPlayerNativeActivity"
  android:label="@string/app_name">
  <intent-filter>
   <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
   <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
  </intent-filter>
  <meta-data android:name="unityplayer.UnityActivity" android:value="true" />
  <meta-data android:name="unityplayer.ForwardNativeEventsToDalvik"
    android:value="true" />
</activity>
 </application>
</manifest>

iOS

Sửa đổi các tùy chọn cài đặt bản dựng sau đây bên trong dự án Xcode do Unity tạo ra:

 1. Đặt Bật mô-đun (C và Objective-C) thành trong Cài đặt bản dựng.
 2. Thêm $(inherited) vào Cờ trình liên kết khác trong mục Cài đặt bản dựng.

Khởi tạo MobileAds

Trước khi tải quảng cáo, hãy để ứng dụng của bạn khởi chạy SDK quảng cáo trên thiết bị di động bằng cách gọi MobileAds.Initialize() thông qua mã ứng dụng AdMob. Bạn chỉ cần thực hiện việc này một lần, tốt nhất là khi khởi chạy ứng dụng. Bạn có thể tìm thấy mã ứng dụng trong giao diện người dùng AdMob.

Dưới đây là ví dụ về cách gọi Initialize() bên trong phương thức Start() của tập lệnh được đính kèm với GameObject:

...
using GoogleMobileAds.Api;
...
public class GoogleMobileAdsDemoScript : MonoBehaviour
{
  public void Start()
  {
    #if UNITY_ANDROID
      string appId = "ca-app-pub-3940256099942544~3347511713";
    #elif UNITY_IPHONE
      string appId = "ca-app-pub-3940256099942544~1458002511";
    #else
      string appId = "unexpected_platform";
    #endif

    // Initialize the Google Mobile Ads SDK.
    MobileAds.Initialize(appId);
  }
}

Hãy lưu ý về cách sử dụng mã ứng dụng khác, tùy thuộc vào nền tảng. Bạn sẽ cần sử dụng mã ứng dụng dành cho iOS để khởi chạy SDK quảng cáo trên thiết bị di động trên iOS và mã ứng dụng Android để khởi chạy SDK quảng cáo trên thiết bị di động trên Android.

Chọn định dạng quảng cáo

SDK quảng cáo trên thiết bị di động hiện được đưa vào ứng dụng Unity khi triển khai cho nền tảng Android hoặc iOS. Bây giờ, bạn đã sẵn sàng để triển khai quảng cáo. AdMob cung cấp một số định dạng quảng cáo khác nhau, vì vậy, bạn có thể chọn một định dạng phù hợp nhất với nhu cầu trải nghiệm người dùng của mình.

Quảng cáo biểu ngữ là quảng cáo văn bản hoặc quảng cáo hình ảnh có hình chữ nhật chiếm một vị trí trong bố cục của ứng dụng. Những quảng cáo này lưu lại trên màn hình trong khi người dùng tương tác với ứng dụng và có thể tự động làm mới sau một khoảng thời gian nhất định. Nếu bạn mới sử dụng quảng cáo trên thiết bị di động thì đây là loại quảng cáo rất phù hợp để bắt đầu.

Triển khai quảng cáo biểu ngữ

Quảng cáo xen kẽ

Quảng cáo xen kẽ là quảng cáo toàn màn hình bao phủ giao diện của một ứng dụng cho đến khi người dùng đóng lại. Bạn nên sử dụng những quảng cáo này tại các điểm dừng tự nhiên trong luồng thực thi của ứng dụng, chẳng hạn như giữa các cấp độ của trò chơi hoặc ngay sau khi hoàn thành một công việc.

Triển khai quảng cáo xen kẽ

Có tặng thưởng

Quảng cáo video có tặng thưởng là quảng cáo video toàn màn hình mà người dùng có tùy chọn xem toàn bộ video để đổi lấy các phần thưởng trong ứng dụng.

Triển khai Quảng cáo có tặng thưởng Triển khai Quảng cáo có tặng thưởng (API mới)

Gửi phản hồi về...

Bạn cần trợ giúp? Truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi.