Quảng cáo xen kẽ

Quảng cáo xen kẽ là quảng cáo toàn màn hình che phủ giao diện của ứng dụng lưu trữ. Quảng cáo này thường hiển thị ở các điểm chuyển tiếp tự nhiên trong quy trình hoạt động của ứng dụng, chẳng hạn như trong thời gian tạm dừng giữa các cấp độ của trò chơi. Khi một ứng dụng hiển thị quảng cáo xen kẽ, người dùng sẽ có thể chọn nhấn vào quảng cáo và tiếp tục chuyển đến trang đích của quảng cáo đó hoặc đóng quảng cáo và quay lại ứng dụng. Nghiên cứu điển hình.

Hướng dẫn này giải thích cách tích hợp quảng cáo xen kẽ vào ứng dụng Unity.

Điều kiện tiên quyết

Luôn kiểm tra bằng quảng cáo thử nghiệm

Mã mẫu bên dưới chứa một mã đơn vị quảng cáo mà bạn có thể dùng để yêu cầu quảng cáo thử nghiệm. Mã này được định cấu hình đặc biệt để trả về quảng cáo thử nghiệm thay vì quảng cáo chính thức cho mọi yêu cầu, giúp bạn an toàn khi sử dụng.

Tuy nhiên, sau khi đăng ký một ứng dụng trong giao diện người dùng AdMob và tạo các mã đơn vị quảng cáo riêng để sử dụng trong ứng dụng, bạn sẽ cần định cấu hình cho thiết bị của mình làm thiết bị thử nghiệm một cách rõ ràng trong quá trình phát triển.

Android

ca-app-pub-3940256099942544/1033173712

iOS

ca-app-pub-3940256099942544/4411468910

Initialize the Mobile Ads SDK

Before loading ads, have your app initialize the Mobile Ads SDK by calling MobileAds.Initialize(). This needs to be done only once, ideally at app launch.

using GoogleMobileAds;
using GoogleMobileAds.Api;

public class GoogleMobileAdsDemoScript : MonoBehaviour
{
  public void Start()
  {
    // Initialize the Google Mobile Ads SDK.
    MobileAds.Initialize((InitializationStatus initStatus) =>
    {
      // This callback is called once the MobileAds SDK is initialized.
    });
  }
}

If you're using mediation, wait until the callback occurs before loading ads as this will ensure that all mediation adapters are initialized.

Triển khai

Các bước chính để tích hợp quảng cáo xen kẽ là:

 1. Tải quảng cáo xen kẽ
 2. Hiển thị quảng cáo xen kẽ
 3. Nghe sự kiện quảng cáo xen kẽ
 4. Dọn dẹp quảng cáo xen kẽ
 5. Tải trước quảng cáo xen kẽ tiếp theo

Tải quảng cáo xen kẽ

Bạn có thể tải một quảng cáo xen kẽ bằng cách sử dụng phương thức Load() tĩnh trên lớp InterstitialAd. Phương thức tải này yêu cầu một mã đơn vị quảng cáo, một đối tượng AdRequest và một trình xử lý hoàn thành để gọi khi tải quảng cáo thành công hoặc không thành công. Đối tượng InterstitialAd đã tải được cung cấp dưới dạng một thông số trong trình xử lý hoàn thành. Ví dụ bên dưới cho biết cách tải InterstitialAd.

// These ad units are configured to always serve test ads.
#if UNITY_ANDROID
 private string _adUnitId = "ca-app-pub-3940256099942544/1033173712";
#elif UNITY_IPHONE
 private string _adUnitId = "ca-app-pub-3940256099942544/4411468910";
#else
 private string _adUnitId = "unused";
#endif

 private InterstitialAd interstitialAd;

 /// <summary>
 /// Loads the interstitial ad.
 /// </summary>
 public void LoadInterstitialAd()
 {
   // Clean up the old ad before loading a new one.
   if (interstitialAd != null)
   {
      interstitialAd.Destroy();
      interstitialAd = null;
   }

   Debug.Log("Loading the interstitial ad.");

   // create our request used to load the ad.
   var adRequest = new AdRequest();
   adRequest.Keywords.Add("unity-admob-sample");

   // send the request to load the ad.
   InterstitialAd.Load(_adUnitId, adRequest,
     (InterstitialAd ad, LoadAdError error) =>
     {
       // if error is not null, the load request failed.
       if (error != null || ad == null)
       {
         Debug.LogError("interstitial ad failed to load an ad " +
                 "with error : " + error);
         return;
       }

       Debug.Log("Interstitial ad loaded with response : "
            + ad.GetResponseInfo());

       interstitialAd = ad;
     });
 }

Hiển thị quảng cáo xen kẽ

Để hiển thị quảng cáo xen kẽ đã tải, hãy gọi phương thức Show() trên bản sao InterstitialAd. Quảng cáo có thể được hiển thị một lần mỗi lần tải. Sử dụng phương thức CanShowAd() để xác minh rằng quảng cáo đã sẵn sàng hiển thị.

/// <summary>
/// Shows the interstitial ad.
/// </summary>
public void ShowAd()
{
  if (interstitialAd != null && interstitialAd.CanShowAd())
  {
    Debug.Log("Showing interstitial ad.");
    interstitialAd.Show();
  }
  else
  {
    Debug.LogError("Interstitial ad is not ready yet.");
  }
}

Nghe sự kiện quảng cáo xen kẽ

Để tùy chỉnh thêm hành vi của quảng cáo, bạn có thể dựa trên một số sự kiện trong vòng đời của quảng cáo: mở, đóng, v.v. Hãy theo dõi những sự kiện này bằng cách đăng ký một đại biểu như bên dưới.

private void RegisterEventHandlers(InterstitialAd ad)
{
  // Raised when the ad is estimated to have earned money.
  ad.OnAdPaid += (AdValue adValue) =>
  {
    Debug.Log(String.Format("Interstitial ad paid {0} {1}.",
      adValue.Value,
      adValue.CurrencyCode));
  };
  // Raised when an impression is recorded for an ad.
  ad.OnAdImpressionRecorded += () =>
  {
    Debug.Log("Interstitial ad recorded an impression.");
  };
  // Raised when a click is recorded for an ad.
  ad.OnAdClicked += () =>
  {
    Debug.Log("Interstitial ad was clicked.");
  };
  // Raised when an ad opened full screen content.
  ad.OnAdFullScreenContentOpened += () =>
  {
    Debug.Log("Interstitial ad full screen content opened.");
  };
  // Raised when the ad closed full screen content.
  ad.OnAdFullScreenContentClosed += () =>
  {
    Debug.Log("Interstitial ad full screen content closed.");
  };
  // Raised when the ad failed to open full screen content.
  ad.OnAdFullScreenContentFailed += (AdError error) =>
  {
    Debug.LogError("Interstitial ad failed to open full screen content " +
            "with error : " + error);
  };
}

Dọn dẹp quảng cáo xen kẽ

Khi bạn đã tạo xong InterstitialAd, hãy nhớ gọi phương thức Destroy() trước khi thả tham chiếu đến phương thức đó:

interstitialAd.Destroy();

Thao tác này sẽ thông báo cho trình bổ trợ rằng đối tượng này không còn được sử dụng nữa và dung lượng bộ nhớ mà đối tượng này sử dụng có thể bị thu hồi. Việc không gọi phương thức này sẽ dẫn đến việc rò rỉ bộ nhớ.

Tải trước quảng cáo xen kẽ tiếp theo

Quảng cáo trung gian là đối tượng sử dụng một lần. Điều này có nghĩa là sau khi quảng cáo xen kẽ hiển thị, bạn không thể sử dụng lại đối tượng này. Để yêu cầu một quảng cáo xen kẽ khác, bạn cần tạo đối tượng InterstitialAd mới.

Để chuẩn bị một quảng cáo xen kẽ cho cơ hội hiển thị tiếp theo, hãy tải trước quảng cáo xen kẽ sau khi sự kiện quảng cáo OnAdFullScreenContentClosed hoặc OnAdFullScreenContentFailed được nâng lên.

private void RegisterReloadHandler(InterstitialAd ad)
{
  // Raised when the ad closed full screen content.
  ad.OnAdFullScreenContentClosed += ()
  {
    Debug.Log("Interstitial Ad full screen content closed.");

    // Reload the ad so that we can show another as soon as possible.
    LoadInterstitialAd();
  };
  // Raised when the ad failed to open full screen content.
  ad.OnAdFullScreenContentFailed += (AdError error) =>
  {
    Debug.LogError("Interstitial ad failed to open full screen content " +
            "with error : " + error);

    // Reload the ad so that we can show another as soon as possible.
    LoadInterstitialAd();
  };
}

Một số phương pháp hay nhất

Cân nhắc xem quảng cáo xen kẽ có phải là loại quảng cáo phù hợp với ứng dụng của bạn hay không.
Quảng cáo xen kẽ hoạt động hiệu quả nhất trong các ứng dụng có các điểm chuyển tiếp tự nhiên. Hãy tạo ra một điểm chuyển tiếp khi kết thúc một thao tác trong ứng dụng, chẳng hạn như chia sẻ hình ảnh hoặc hoàn tất một cấp độ trong trò chơi. Bởi vì người dùng sẽ có một khoảng nghỉ tạm thời, nên bạn có thể dễ dàng hiển thị quảng cáo xen kẽ mà không làm gián đoạn trải nghiệm của họ. Hãy đảm bảo cân nhắc thời điểm bạn muốn hiển thị quảng cáo xen kẽ trong quy trình hoạt động của ứng dụng và khả năng phản hồi của người dùng.
Hãy nhớ tạm dừng hành động khi hiển thị quảng cáo xen kẽ.
Có nhiều loại quảng cáo xen kẽ: văn bản, hình ảnh, video và các loại khác. Điều quan trọng là bạn phải đảm bảo rằng khi ứng dụng của bạn hiển thị quảng cáo xen kẽ, ứng dụng đó cũng sẽ tạm ngừng sử dụng một số tài nguyên để cho phép quảng cáo tận dụng các tài nguyên đó. Ví dụ: khi bạn thực hiện lệnh gọi để hiển thị quảng cáo xen kẽ, hãy nhớ tạm dừng phát mọi âm thanh trên ứng dụng của mình. Bạn có thể tiếp tục phát âm thanh trong sự kiện OnAdFullScreenContentClosed(). Sự kiện này sẽ được gọi khi người dùng hoàn tất hành động tương tác với quảng cáo. Ngoài ra, hãy cân nhắc tạm dừng mọi công việc tính toán cường độ cao (chẳng hạn như vòng lặp trò chơi) trong khi hiển thị quảng cáo. Việc này sẽ đảm bảo người dùng không thấy hiện tượng hình ảnh chậm hiển thị hoặc không phản hồi hay video bị giật.
Đừng hiển thị quá nhiều quảng cáo cho người dùng.
Mặc dù việc tăng tần suất hiển thị quảng cáo xen kẽ trong ứng dụng có thể là một cách hay để tăng doanh thu, nhưng việc đó cũng có thể làm suy giảm trải nghiệm người dùng và làm giảm tỷ lệ nhấp. Hãy đảm bảo rằng người dùng không bị gián đoạn thường xuyên vì điều đó sẽ làm họ không còn hứng thú khi sử dụng ứng dụng của bạn nữa.

Tài nguyên khác

Ví dụ

Câu chuyện thành công