Quảng cáo biểu ngữ

Quảng cáo biểu ngữ là quảng cáo văn bản hoặc quảng cáo hình ảnh hình chữ nhật chiếm một vị trí trên màn hình. Những quảng cáo này lưu lại trên màn hình trong khi người dùng tương tác với ứng dụng và có thể tự động làm mới sau một khoảng thời gian nhất định. Nếu bạn mới sử dụng quảng cáo trên thiết bị di động, thì đây là loại quảng cáo rất phù hợp để bắt đầu. Nghiên cứu điển hình.

Tài liệu hướng dẫn này trình bày cách tích hợp quảng cáo biểu ngữ từ AdMob vào ứng dụng Unity. Ngoài các đoạn mã và thông tin hướng dẫn, bài viết này còn cung cấp thông tin về cách xác định kích thước biểu ngữ sao cho phù hợp và đường liên kết đến các tài nguyên khác.

Điều kiện tiên quyết

Luôn kiểm tra bằng quảng cáo thử nghiệm

Mã mẫu bên dưới chứa một mã đơn vị quảng cáo mà bạn có thể dùng để yêu cầu quảng cáo thử nghiệm. Mã này được định cấu hình đặc biệt để trả về quảng cáo thử nghiệm thay vì quảng cáo chính thức cho mọi yêu cầu, giúp bạn an toàn khi sử dụng.

Tuy nhiên, sau khi đăng ký một ứng dụng trong giao diện người dùng AdMob và tạo các mã đơn vị quảng cáo riêng để sử dụng trong ứng dụng, bạn sẽ cần định cấu hình cho thiết bị của mình làm thiết bị thử nghiệm một cách rõ ràng trong quá trình phát triển.

Android

ca-app-pub-3940256099942544/6300978111

iOS

ca-app-pub-3940256099942544/2934735716

Khởi chạy SDK quảng cáo trên thiết bị di động

Trước khi tải quảng cáo, hãy để ứng dụng của bạn khởi chạy SDK quảng cáo trên thiết bị di động bằng cách gọi MobileAds.Initialize(). Bạn chỉ cần thực hiện việc này một lần, tốt nhất là khi bắt đầu chạy ứng dụng.

using GoogleMobileAds;
using GoogleMobileAds.Api;

public class GoogleMobileAdsDemoScript : MonoBehaviour
{
  public void Start()
  {
    // Initialize the Google Mobile Ads SDK.
    MobileAds.Initialize((InitializationStatus initStatus) =>
    {
      // This callback is called once the MobileAds SDK is initialized.
    });
  }
}

Nếu bạn đang sử dụng tính năng dàn xếp, hãy đợi cho đến khi lệnh gọi lại xảy ra trước khi tải quảng cáo vì điều này sẽ đảm bảo rằng tất cả các bộ chuyển đổi dàn xếp đều được khởi chạy.

Ví dụ về BannerView

Mã mẫu bên dưới nêu chi tiết cách sử dụng chế độ xem biểu ngữ. Trong ví dụ, bạn tạo một bản sao của chế độ xem biểu ngữ, sử dụng AdRequest để tải quảng cáo vào chế độ xem biểu ngữ, sau đó mở rộng chức năng bằng cách xử lý các sự kiện trong vòng đời.

Tạo chế độ xem biểu ngữ

Bước đầu tiên để sử dụng thành phần hiển thị biểu ngữ là tạo một thực thể của thành phần hiển thị biểu ngữ trong tập lệnh C# đính kèm với GameObject.

 // These ad units are configured to always serve test ads.
#if UNITY_ANDROID
 private string _adUnitId = "ca-app-pub-3940256099942544/6300978111";
#elif UNITY_IPHONE
 private string _adUnitId = "ca-app-pub-3940256099942544/2934735716";
#else
 private string _adUnitId = "unused";
#endif

 BannerView _bannerView;

 /// <summary>
 /// Creates a 320x50 banner at top of the screen.
 /// </summary>
 public void CreateBannerView()
 {
   Debug.Log("Creating banner view");

   // If we already have a banner, destroy the old one.
   if (_bannerView != null)
   {
     DestroyAd();
   }

   // Create a 320x50 banner at top of the screen
   _bannerView = new BannerView(_adUnitId, AdSize.Banner, AdPosition.Top);
 }

Hàm tạo cho BannerView có các thông số sau:

 • adUnitId: Mã đơn vị quảng cáo AdMob mà từ đó BannerView sẽ tải quảng cáo.
 • AdSize: Kích thước quảng cáo AdMob mà bạn muốn sử dụng (xem mục Kích thước biểu ngữ để biết thông tin chi tiết).
 • AdPosition: Vị trí mà bạn nên đặt quảng cáo biểu ngữ. Bảng liệt kê AdPosition liệt kê các giá trị vị trí quảng cáo hợp lệ.

Lưu ý cách sử dụng các đơn vị quảng cáo khác nhau, tùy thuộc vào nền tảng. Bạn cần sử dụng đơn vị quảng cáo iOS để thực hiện các yêu cầu quảng cáo trên iOS và đơn vị quảng cáo Android để đưa ra các yêu cầu trên Android.

(Tùy chọn) Tạo chế độ xem biểu ngữ có vị trí tùy chỉnh

Để kiểm soát vị trí đặt BannerView trên màn hình tốt hơn so với khả năng kiểm soát do giá trị AdPosition cung cấp, hãy sử dụng BannerViewconstructor có tọa độ x và y làm tham số:

// Create a 320x50 banner ad at coordinate (0,50) on screen.
_bannerView = new BannerView(_adUnitId, AdSize.Banner, 0, 50);

Góc trên cùng bên trái của BannerView được định vị theo các giá trị x và y đã chuyển tới hàm tạo, còn gốc tọa độ sẽ nằm ở phía trên cùng bên trái màn hình.

(Tùy chọn) Tạo chế độ xem biểu ngữ với kích thước tùy chỉnh

Ngoài việc sử dụng hằng số AdSize, bạn cũng có thể chỉ định kích thước tùy chỉnh cho quảng cáo của mình:

// Use the AdSize argument to set a custom size for the ad.
AdSize adSize = new AdSize(250, 250);
_bannerView = new BannerView(_adUnitId, adSize, AdPosition.Bottom);

Tải quảng cáo biểu ngữ

Bước thứ hai để sử dụng thành phần hiển thị biểu ngữ là tạo AdRequest và chuyển thuộc tính này đến phương thức LoadAd().

/// <summary>
/// Creates the banner view and loads a banner ad.
/// </summary>
public void LoadAd()
{
  // create an instance of a banner view first.
  if(_bannerView == null)
  {
    CreateBannerView();
  }
  // create our request used to load the ad.
  var adRequest = new AdRequest();
  adRequest.Keywords.Add("unity-admob-sample");

  // send the request to load the ad.
  Debug.Log("Loading banner ad.");
  _bannerView.LoadAd(adRequest);
}

Nghe sự kiện xem biểu ngữ

Để tùy chỉnh hành vi của quảng cáo, bạn có thể dựa trên một số sự kiện trong vòng đời của quảng cáo: tải, mở, đóng, v.v. Để theo dõi các sự kiện này, hãy đăng ký ủy quyền:

/// <summary>
/// listen to events the banner may raise.
/// </summary>
private void ListenToAdEvents()
{
  // Raised when an ad is loaded into the banner view.
  _bannerView.OnBannerAdLoaded += () =>
  {
    Debug.Log("Banner view loaded an ad with response : "
      + _bannerView.GetResponseInfo());
  };
  // Raised when an ad fails to load into the banner view.
  _bannerView.OnBannerAdLoadFailed += (LoadAdError error) =>
  {
    Debug.LogError("Banner view failed to load an ad with error : "
      + error);
  };
  // Raised when the ad is estimated to have earned money.
  _bannerView.OnAdPaid += (AdValue adValue) =>
  {
    Debug.Log(String.Format("Banner view paid {0} {1}.",
      adValue.Value,
      adValue.CurrencyCode));
  };
  // Raised when an impression is recorded for an ad.
  _bannerView.OnAdImpressionRecorded += () =>
  {
    Debug.Log("Banner view recorded an impression.");
  };
  // Raised when a click is recorded for an ad.
  _bannerView.OnAdClicked += () =>
  {
    Debug.Log("Banner view was clicked.");
  };
  // Raised when an ad opened full screen content.
  _bannerView.OnAdFullScreenContentOpened += () =>
  {
    Debug.Log("Banner view full screen content opened.");
  };
  // Raised when the ad closed full screen content.
  _bannerView.OnAdFullScreenContentClosed += () =>
  {
    Debug.Log("Banner view full screen content closed.");
  };
}

Hủy chế độ xem biểu ngữ

Khi dùng xong chế độ xem biểu ngữ, hãy nhớ gọi Destroy() để giải phóng tài nguyên.

/// <summary>
/// Destroys the ad.
/// </summary>
public void DestroyAd()
{
  if (_bannerView != null)
  {
    Debug.Log("Destroying banner ad.");
    _bannerView.Destroy();
    _bannerView = null;
  }
}

Vậy là xong! Ứng dụng của bạn hiện đã sẵn sàng hiển thị quảng cáo biểu ngữ từ AdMob.

Bảng dưới đây liệt kê các kích thước biểu ngữ chuẩn.

Kích thước tính bằng dp (RxC) Nội dung mô tả Phạm vi áp dụng Hằng số AdSize
320x50 Biểu ngữ chuẩn Điện thoại và máy tính bảng BANNER
320x100 Biểu ngữ lớn Điện thoại và máy tính bảng LARGE_BANNER
300x250 Hình chữ nhật trung bình IAB Điện thoại và máy tính bảng MEDIUM_RECTANGLE
468x60 Biểu ngữ có kích thước đầy đủ IAB Máy tính bảng FULL_BANNER
728x90 Bảng xếp hạng IAB Máy tính bảng LEADERBOARD
Chiều rộng đã cho x Chiều cao thích ứng Biểu ngữ thích ứng Điện thoại và máy tính bảng Không áp dụng
Chiều rộng màn hình x 32|50|90 Biểu ngữ thông minh Điện thoại và máy tính bảng SMART_BANNER
Tìm hiểu thêm về Biểu ngữ thích ứng, định dạng dự kiến sẽ thay thế Biểu ngữ thông minh.

Tài nguyên khác

Ví dụ

Câu chuyện thành công