Biểu ngữ thông minh

Biểu ngữ thông minh là các đơn vị quảng cáo hiển thị quảng cáo biểu ngữ trải ngang các màn hình thuộc mọi kích thước trên các thiết bị khác nhau, bất kể màn hình ở hướng ngang hay dọc. Biểu ngữ thông minh có thể nhận diện chiều rộng của thiết bị theo hướng xoay hiện tại và điều chỉnh quảng cáo cho phù hợp với kích thước đó.

3 chiều cao quảng cáo được triển khai trong biểu ngữ thông minh:

Chiều cao quảng cáo Chiều cao màn hình
32 dp ≤ 400 dp
50 dp > 400 dp và ≤ 720 dp
90 dp > 720 dp

Thông thường, Biểu ngữ thông minh trên điện thoại có chiều cao là 50 dp khi ở hướng dọc và 32 dp khi ở hướng ngang. Trên máy tính bảng, biểu ngữ thông minh thường cao 90 dp ở cả hai hướng.

Khi quảng cáo hình ảnh không đủ lớn để chiếm toàn bộ không gian đã phân bổ, hình ảnh đó sẽ được căn giữa và khoảng trống ở hai bên sẽ được lấp đầy.

Để sử dụng Biểu ngữ thông minh, hãy chỉ định AdSize.SmartBanner cho kích thước quảng cáo khi tạo BannerView. Ví dụ:

// Create a Smart Banner at the top of the screen.
BannerView bannerView = new BannerView(adUnitId, AdSize.SmartBanner, AdPosition.Top);