Quảng cáo có tặng thưởng

Quảng cáo có tặng thưởng là những quảng cáo mà người dùng có thể chọn tương tác để đổi lấy phần thưởng trong ứng dụng. Hướng dẫn này cho bạn biết cách tích hợp quảng cáo có tặng thưởng từ AdMob vào ứng dụng Unity.

Đọc một số câu chuyện thành công của khách hàng: nghiên cứu điển hình 1, nghiên cứu điển hình 2.

Hướng dẫn này giải thích cách tích hợp quảng cáo có tặng thưởng vào ứng dụng Unity.

Điều kiện tiên quyết

Luôn kiểm tra bằng quảng cáo thử nghiệm

Mã mẫu bên dưới chứa một mã đơn vị quảng cáo mà bạn có thể dùng để yêu cầu quảng cáo thử nghiệm. Mã này được định cấu hình đặc biệt để trả về quảng cáo thử nghiệm thay vì quảng cáo chính thức cho mọi yêu cầu, giúp bạn an toàn khi sử dụng.

Tuy nhiên, sau khi đăng ký một ứng dụng trong giao diện người dùng AdMob và tạo các mã đơn vị quảng cáo riêng để sử dụng trong ứng dụng, bạn sẽ cần định cấu hình cho thiết bị của mình làm thiết bị thử nghiệm một cách rõ ràng trong quá trình phát triển.

Android

ca-app-pub-3940256099942544/5224354917

iOS

ca-app-pub-3940256099942544/1712485313

Khởi chạy SDK quảng cáo trên thiết bị di động

Trước khi tải quảng cáo, hãy để ứng dụng của bạn khởi chạy SDK quảng cáo trên thiết bị di động bằng cách gọi MobileAds.Initialize(). Bạn chỉ cần thực hiện việc này một lần, tốt nhất là khi bắt đầu chạy ứng dụng.

using GoogleMobileAds;
using GoogleMobileAds.Api;

public class GoogleMobileAdsDemoScript : MonoBehaviour
{
  public void Start()
  {
    // Initialize the Google Mobile Ads SDK.
    MobileAds.Initialize((InitializationStatus initStatus) =>
    {
      // This callback is called once the MobileAds SDK is initialized.
    });
  }
}

Nếu bạn đang sử dụng tính năng dàn xếp, hãy đợi cho đến khi lệnh gọi lại xảy ra trước khi tải quảng cáo vì điều này sẽ đảm bảo rằng tất cả các bộ chuyển đổi dàn xếp đều được khởi chạy.

Triển khai

Các bước chính để tích hợp quảng cáo có tặng thưởng là:

 1. Tải quảng cáo có tặng thưởng
 2. [Không bắt buộc] Xác thực lệnh gọi lại của tính năng xác minh phía máy chủ (SSV)
 3. Hiển thị quảng cáo có tặng thưởng với lệnh gọi lại phần thưởng
 4. Nghe các sự kiện quảng cáo có tặng thưởng
 5. Xóa quảng cáo có tặng thưởng
 6. Tải trước quảng cáo có tặng thưởng tiếp theo

Tải quảng cáo có tặng thưởng

Bạn có thể tải một quảng cáo có tặng thưởng bằng cách sử dụng phương thức Load() tĩnh trên lớp RewardedAd. Đối tượng RewardedAd đã tải được cung cấp dưới dạng một thông số trong trình xử lý hoàn thành. Ví dụ bên dưới cho biết cách tải RewardedAd.

// These ad units are configured to always serve test ads.
#if UNITY_ANDROID
 private string _adUnitId = "ca-app-pub-3940256099942544/5224354917";
#elif UNITY_IPHONE
 private string _adUnitId = "ca-app-pub-3940256099942544/1712485313";
#else
 private string _adUnitId = "unused";
#endif

 private RewardedAd rewardedAd;

 /// <summary>
 /// Loads the rewarded ad.
 /// </summary>
 public void LoadRewardedAd()
 {
   // Clean up the old ad before loading a new one.
   if (rewardedAd != null)
   {
      rewardedAd.Destroy();
      rewardedAd = null;
   }

   Debug.Log("Loading the rewarded ad.");

   // create our request used to load the ad.
   var adRequest = new AdRequest();
   adRequest.Keywords.Add("unity-admob-sample");

   // send the request to load the ad.
   RewardedAd.Load(_adUnitId, adRequest,
     (RewardedAd ad, LoadAdError error) =>
     {
       // if error is not null, the load request failed.
       if (error != null || ad == null)
       {
         Debug.LogError("Rewarded ad failed to load an ad " +
                 "with error : " + error);
         return;
       }

       Debug.Log("Rewarded ad loaded with response : "
            + ad.GetResponseInfo());

       rewardedAd = ad;
     });
 }

[Không bắt buộc] Xác thực lệnh gọi lại của tính năng xác minh phía máy chủ (SSV)

Các ứng dụng yêu cầu thêm dữ liệu trong lệnh gọi lại của tính năng xác minh phía máy chủ nên sử dụng tính năng dữ liệu tùy chỉnh của quảng cáo có tặng thưởng. Bất kỳ giá trị chuỗi nào đặt trên đối tượng quảng cáo có tặng thưởng đều sẽ được truyền đến tham số truy vấn custom_data của lệnh gọi lại SSV. Nếu bạn không đặt giá trị dữ liệu tuỳ chỉnh, thì giá trị tham số truy vấn custom_data sẽ không hiển thị trong lệnh gọi lại của SSV.

Mã mẫu sau đây minh hoạ cách đặt các tuỳ chọn của SSV sau khi quảng cáo có tặng thưởng được tải.

// send the request to load the ad.
RewardedAd.Load(_adUnitId, adRequest, (RewardedAd ad, LoadAdError error) =>
{
  // If the operation failed, an error is returned.
  if (error != null || ad == null)
  {
    Debug.LogError("Rewarded ad failed to load an ad with error : " + error);
    return;
  }

  // If the operation completed successfully, no error is returned.
  Debug.Log("Rewarded ad loaded with response : " + ad.GetResponseInfo());

  // Create and pass the SSV options to the rewarded ad.
    var options = new ServerSideVerificationOptions
                          .Builder()
                          .SetCustomData("SAMPLE_CUSTOM_DATA_STRING")
                          .Build()
    ad.SetServerSideVerificationOptions(options);

});

Nếu muốn đặt chuỗi phần thưởng tùy chỉnh, bạn phải thực hiện việc này trước khi hiển thị quảng cáo.

Hiển thị quảng cáo có tặng thưởng với lệnh gọi lại phần thưởng

Khi hiển thị quảng cáo, bạn phải cung cấp lệnh gọi lại để xử lý phần thưởng cho người dùng. Quảng cáo chỉ có thể hiển thị một lần cho mỗi lần tải. Sử dụng phương thức CanShowAd() để xác minh rằng quảng cáo đã sẵn sàng hiển thị.

Bạn nên sử dụng mã sau đây để hiển thị quảng cáo có tặng thưởng.

public void ShowRewardedAd()
{
  const string rewardMsg =
    "Rewarded ad rewarded the user. Type: {0}, amount: {1}.";

  if (rewardedAd != null && rewardedAd.CanShowAd())
  {
    rewardedAd.Show((Reward reward) =>
    {
      // TODO: Reward the user.
      Debug.Log(String.Format(rewardMsg, reward.Type, reward.Amount));
    });
  }
}

Nghe các sự kiện quảng cáo có tặng thưởng

Để tùy chỉnh thêm hành vi của quảng cáo, bạn có thể dựa trên một số sự kiện trong vòng đời của quảng cáo: mở, đóng, v.v. Hãy theo dõi những sự kiện này bằng cách đăng ký một đại biểu như bên dưới.

private void RegisterEventHandlers(RewardedAd ad)
{
  // Raised when the ad is estimated to have earned money.
  ad.OnAdPaid += (AdValue adValue) =>
  {
    Debug.Log(String.Format("Rewarded ad paid {0} {1}.",
      adValue.Value,
      adValue.CurrencyCode));
  };
  // Raised when an impression is recorded for an ad.
  ad.OnAdImpressionRecorded += () =>
  {
    Debug.Log("Rewarded ad recorded an impression.");
  };
  // Raised when a click is recorded for an ad.
  ad.OnAdClicked += () =>
  {
    Debug.Log("Rewarded ad was clicked.");
  };
  // Raised when an ad opened full screen content.
  ad.OnAdFullScreenContentOpened += () =>
  {
    Debug.Log("Rewarded ad full screen content opened.");
  };
  // Raised when the ad closed full screen content.
  ad.OnAdFullScreenContentClosed += () =>
  {
    Debug.Log("Rewarded ad full screen content closed.");
  };
  // Raised when the ad failed to open full screen content.
  ad.OnAdFullScreenContentFailed += (AdError error) =>
  {
    Debug.LogError("Rewarded ad failed to open full screen content " +
            "with error : " + error);
  };
}

Xóa quảng cáo có tặng thưởng

Khi bạn đã tạo xong RewardedAd, hãy nhớ gọi phương thức Destroy() trước khi xóa thông tin tham chiếu đến đối tượng đó:

rewardedAd.Destroy();

Thao tác này sẽ thông báo cho trình bổ trợ rằng đối tượng này không còn được sử dụng nữa và dung lượng bộ nhớ mà đối tượng này sử dụng có thể bị thu hồi. Việc không gọi phương thức này sẽ dẫn đến việc rò rỉ bộ nhớ.

Tải trước quảng cáo có tặng thưởng tiếp theo

RewardedAd là đối tượng dùng một lần. Điều này có nghĩa là sau khi quảng cáo có tặng thưởng hiển thị, bạn không thể sử dụng lại đối tượng. Để yêu cầu một quảng cáo có tặng thưởng khác, bạn cần tạo đối tượng RewardedAd mới.

Để chuẩn bị quảng cáo có tặng thưởng cho cơ hội hiển thị tiếp theo, hãy tải trước quảng cáo có tặng thưởng sau khi phát sinh sự kiện quảng cáo OnAdFullScreenContentClosed hoặc OnAdFullScreenContentFailed.

private void RegisterReloadHandler(RewardedAd ad)
{
  // Raised when the ad closed full screen content.
  ad.OnAdFullScreenContentClosed += ()
  {
    Debug.Log("Rewarded Ad full screen content closed.");

    // Reload the ad so that we can show another as soon as possible.
    LoadRewardedAd();
  };
  // Raised when the ad failed to open full screen content.
  ad.OnAdFullScreenContentFailed += (AdError error) =>
  {
    Debug.LogError("Rewarded ad failed to open full screen content " +
            "with error : " + error);

    // Reload the ad so that we can show another as soon as possible.
    LoadRewardedAd();
  };
}

Tài nguyên khác

Ví dụ