Hiển thị quảng cáo trên iPhone X

Hướng dẫn này trình bày các phương pháp hay nhất về cách mã hóa ứng dụng của bạn để hiển thị quảng cáo đúng cách trên iPhone X.

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải đặt quảng cáo biểu ngữ ở "Vùng an toàn" để tránh bị góc bo tròn, vỏ cảm biến và thanh chỉ báo Màn hình chính che khuất. Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy các ví dụ về cách thêm các quy tắc ràng buộc để đặt một biểu ngữ ở trên cùng hoặc dưới cùng của Vùng an toàn. Cả quy tắc ràng buộc theo bảng thiết kế và quy tắc ràng buộc có lập trình đều được minh họa trong môi trường hỗ trợ iOS 9+ và Xcode 9+. Ngoài ra còn có Các giải pháp cho phiên bản iOS và Xcode cũ.

Bảng thiết kế/Trình tạo giao diện

Nếu ứng dụng của bạn sử dụng Trình tạo giao diện, trước tiên hãy đảm bảo rằng bạn đã bật chỉ dẫn bố cục Vùng an toàn. Để làm điều này, bạn phải đang chạy Xcode 9+ và nhắm mục tiêu iOS 9+.

Mở tệp Trình tạo giao diện và nhấp vào khung nhìn của trình kiểm soát chế độ xem. Bạn sẽ thấy các tùy chọn Tài liệu trình tạo giao diện ở bên phải. Nhấp chọn Sử dụng chỉ dẫn bố cục vùng an toàn và đảm bảo rằng bạn đang tạo ứng dụng cho HĐH tối thiểu từ iOS 9.0 trở lên.

Bạn nên ràng buộc biểu ngữ theo kích thước bắt buộc bằng cách sử dụng các quy tắc ràng buộc chiều rộng và chiều cao.

Bây giờ, bạn có thể căn chỉnh biểu ngữ lên đầu Vùng an toàn bằng cách ràng buộc thuộc tính Top của GADBannerView ở đầu Vùng an toàn:

Tương tự, bạn có thể căn chỉnh biểu ngữ ở dưới cùng Vùng an toàn bằng cách ràng buộc thuộc tính Bottom của GADBannerView ở dưới cùng vùng an toàn:

Các quy tắc ràng buộc của bạn hiện sẽ trông giống như ảnh chụp màn hình bên dưới (kích thước/vị trí có thể khác nhau):

ViewController

Đây là một đoạn mã đơn giản của trình kiểm soát chế độ xem thực hiện công việc tối thiểu cần thiết để hiển thị biểu ngữ trong GADBannerView như đã được định cấu hình trong bảng thiết kế ở trên:

Swift

class ViewController: UIViewController {

 /// The banner view.
 @IBOutlet var bannerView: GADBannerView!

 override func viewDidLoad() {
  super.viewDidLoad()
  // Replace this ad unit ID with your own ad unit ID.
  bannerView.adUnitID = "ca-app-pub-3940256099942544/2934735716"
  bannerView.rootViewController = self
  bannerView.load(GADRequest())
 }

}

Objective-C

@interface ViewController()

@property(nonatomic, strong) IBOutlet GADBannerView *bannerView;

@end

@implementation ViewController

- (void)viewDidLoad {
 [super viewDidLoad];

 // Replace this ad unit ID with your own ad unit ID.
 self.bannerView.adUnitID = @"ca-app-pub-3940256099942544/2934735716";
 self.bannerView.rootViewController = self;
 GADRequest *request = [GADRequest request];
 [self.bannerView loadRequest:request];
}

Căn chỉnh các biểu ngữ theo cạnh của vùng an toàn

Nếu bạn muốn căn chỉnh biểu ngữ ở bên trái hoặc bên phải, hãy ràng buộc cạnh trái/phải của biểu ngữ với cạnh trái/phải của vùng an toàn, chứ không phải cạnh trái/phải của chế độ xem superview.

Nếu bạn đã bật Sử dụng chỉ dẫn bố cục vùng an toàn, trình tạo giao diện sẽ mặc định sử dụng cạnh của vùng an toàn khi thêm các quy tắc ràng buộc vào chế độ xem.

Hỗ trợ từ iOS 8 trở xuống

Nếu muốn hỗ trợ từ iOS 8 trở xuống bằng cách sử dụng Trình tạo giao diện, bạn nên bỏ chọn Sử dụng chỉ dẫn bố cục vùng an toàn cho tệp Trình tạo giao diện và bảng thiết kế.

Bây giờ, bạn có thể thêm các quy tắc ràng buộc vào phía dưới cùng của chỉ dẫn bố cục trên cùng (thay vì phía trên cùng của Vùng an toàn):

Ngoài ra, hãy thêm các quy tắc ràng buộc vào phía trên cùng của chỉ dẫn bố cục dưới cùng (thay vì phía dưới cùng của Vùng an toàn):

Đối với các biểu ngữ có độ rộng đầy đủ (chỉ bị ảnh hưởng bởi Vùng an toàn trong chế độ ngang), các chỉ dẫn bố cục này không tồn tại. Tùy chọn an toàn này trong Trình tạo giao diện sẽ khiến quy tắc ràng buộc cạnh trái và phải tương ứng với lề:

Điều này sẽ giúp bù một chút cho cạnh của biểu ngữ từ cạnh của superview/Vùng an toàn, đảm bảo biểu ngữ của bạn không bị che khuất ở chế độ ngang trên Iphone X. Bạn cũng có thể lưu trữ kết quả mong muốn một cách có lập trình.

Có lập trình

Nếu ứng dụng của bạn tạo quảng cáo biểu ngữ theo cách có lập trình, bạn có thể xác định các quy tắc ràng buộc và định vị quảng cáo biểu ngữ trong mã. Ví dụ này (dành cho iOS phiên bản 7.0 trở lên) cho thấy cách ràng buộc để hiển thị một biểu ngữ căn giữa theo chiều ngang ở dưới cùng của Vùng an toàn:

Swift

class ViewController: UIViewController {

 var bannerView: GADBannerView!

 override func viewDidLoad() {
  super.viewDidLoad()

  // Instantiate the banner view with your desired banner size.
  bannerView = GADBannerView(adSize: kGADAdSizeBanner)
  addBannerViewToView(bannerView)
  bannerView.rootViewController = self
  // Set the ad unit ID to your own ad unit ID here.
  bannerView.adUnitID = "ca-app-pub-3940256099942544/2934735716"
  bannerView.load(GADRequest())
 }

 func addBannerViewToView(_ bannerView: UIView) {
  bannerView.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false
  view.addSubview(bannerView)
  if #available(iOS 11.0, *) {
   positionBannerAtBottomOfSafeArea(bannerView)
  }
  else {
   positionBannerAtBottomOfView(bannerView)
  }
 }

 @available (iOS 11, *)
 func positionBannerAtBottomOfSafeArea(_ bannerView: UIView) {
  // Position the banner. Stick it to the bottom of the Safe Area.
  // Centered horizontally.
  let guide: UILayoutGuide = view.safeAreaLayoutGuide

  NSLayoutConstraint.activate(
   [bannerView.centerXAnchor.constraint(equalTo: guide.centerXAnchor),
    bannerView.bottomAnchor.constraint(equalTo: guide.bottomAnchor)]
  )
 }

 func positionBannerAtBottomOfView(_ bannerView: UIView) {
  // Center the banner horizontally.
  view.addConstraint(NSLayoutConstraint(item: bannerView,
                     attribute: .centerX,
                     relatedBy: .equal,
                     toItem: view,
                     attribute: .centerX,
                     multiplier: 1,
                     constant: 0))
  // Lock the banner to the top of the bottom layout guide.
  view.addConstraint(NSLayoutConstraint(item: bannerView,
                     attribute: .bottom,
                     relatedBy: .equal,
                     toItem: self.bottomLayoutGuide,
                     attribute: .top,
                     multiplier: 1,
                     constant: 0))
 }

}

Objective-C

@interface ViewController()

@property(nonatomic, strong) GADBannerView *bannerView;

@end

@implementation ViewController

- (void)viewDidLoad {
 [super viewDidLoad];

 // Instantiate the banner view with your desired banner size.
 self.bannerView = [[GADBannerView alloc] initWithAdSize:kGADAdSizeBanner];
 [self addBannerViewToView:self.bannerView];

 // Replace this ad unit ID with your own ad unit ID.
 self.bannerView.adUnitID = @"ca-app-pub-3940256099942544/2934735716";
 self.bannerView.rootViewController = self;
 GADRequest *request = [GADRequest request];
 [self.bannerView loadRequest:request];
}

#pragma mark - view positioning

-(void)addBannerViewToView:(UIView *_Nonnull)bannerView {
 self.bannerView.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = NO;
 [self.view addSubview:self.bannerView];
 if (@available(ios 11.0, *)) {
  [self positionBannerViewAtBottomOfSafeArea:bannerView];
 } else {
  [self positionBannerViewAtBottomOfView:bannerView];
 }
}

- (void)positionBannerViewAtBottomOfSafeArea:(UIView *_Nonnull)bannerView NS_AVAILABLE_IOS(11.0) {
 // Position the banner. Stick it to the bottom of the Safe Area.
 // Centered horizontally.
 UILayoutGuide *guide = self.view.safeAreaLayoutGuide;
 [NSLayoutConstraint activateConstraints:@[
  [bannerView.centerXAnchor constraintEqualToAnchor:guide.centerXAnchor],
  [bannerView.bottomAnchor constraintEqualToAnchor:guide.bottomAnchor]
 ]];
}

- (void)positionBannerViewAtBottomOfView:(UIView *_Nonnull)bannerView {
 [self.view addConstraint:[NSLayoutConstraint constraintWithItem:bannerView
                            attribute:NSLayoutAttributeCenterX
                            relatedBy:NSLayoutRelationEqual
                              toItem:self.view
                            attribute:NSLayoutAttributeCenterX
                            multiplier:1
                             constant:0]];
 [self.view addConstraint:[NSLayoutConstraint constraintWithItem:bannerView
                            attribute:NSLayoutAttributeBottom
                            relatedBy:NSLayoutRelationEqual
                              toItem:self.bottomLayoutGuide
                            attribute:NSLayoutAttributeTop
                            multiplier:1
                             constant:0]];
}

@end

Các kỹ thuật ở trên có thể dễ dàng được sử dụng để ràng buộc với phía trên cùng của vùng an toàn bằng cách sửa đổi các thuộc tính và neo được sử dụng.

Biểu ngữ thông minh

Nếu đang sử dụng các biểu ngữ thông minh, đặc biệt là ở chế độ ngang, bạn nên sử dụng các quy tắc ràng buộc để căn chỉnh cạnh biểu ngữ với các cạnh trái và phải của vùng an toàn.

Trong trình tạo giao diện, việc này được hỗ trợ cho iOS 9 bằng cách chọn tùy chọn Sử dụng chỉ dẫn bố cục vùng an toàn như đã trình bày ở trên.

Trong phần mã, bạn nên làm cho các quy tắc ràng buộc cạnh của mình tương ứng với chỉ dẫn bố cục vùng an toàn khi thích hợp. Dưới đây là một đoạn mã sẽ thêm một chế độ xem biểu ngữ vào chế độ xem và các quy tắc ràng buộc vào phần dưới cùng của chế độ xem đó (toàn chiều rộng):

Swift

func addBannerViewToView(_ bannerView: GADBannerView) {
 bannerView.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false
 view.addSubview(bannerView)
 if #available(iOS 11.0, *) {
  // In iOS 11, we need to constrain the view to the safe area.
  positionBannerViewFullWidthAtBottomOfSafeArea(bannerView)
 }
 else {
  // In lower iOS versions, safe area is not available so we use
  // bottom layout guide and view edges.
  positionBannerViewFullWidthAtBottomOfView(bannerView)
 }
}

// MARK: - view positioning
@available (iOS 11, *)
func positionBannerViewFullWidthAtBottomOfSafeArea(_ bannerView: UIView) {
 // Position the banner. Stick it to the bottom of the Safe Area.
 // Make it constrained to the edges of the safe area.
 let guide = view.safeAreaLayoutGuide
 NSLayoutConstraint.activate([
  guide.leftAnchor.constraint(equalTo: bannerView.leftAnchor),
  guide.rightAnchor.constraint(equalTo: bannerView.rightAnchor),
  guide.bottomAnchor.constraint(equalTo: bannerView.bottomAnchor)
 ])
}

func positionBannerViewFullWidthAtBottomOfView(_ bannerView: UIView) {
 view.addConstraint(NSLayoutConstraint(item: bannerView,
                    attribute: .leading,
                    relatedBy: .equal,
                    toItem: view,
                    attribute: .leading,
                    multiplier: 1,
                    constant: 0))
 view.addConstraint(NSLayoutConstraint(item: bannerView,
                    attribute: .trailing,
                    relatedBy: .equal,
                    toItem: view,
                    attribute: .trailing,
                    multiplier: 1,
                    constant: 0))
 view.addConstraint(NSLayoutConstraint(item: bannerView,
                    attribute: .bottom,
                    relatedBy: .equal,
                    toItem: bottomLayoutGuide,
                    attribute: .top,
                    multiplier: 1,
                    constant: 0))
}

Objective-C

- (void)addBannerViewToView:(UIView *)bannerView {
 bannerView.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = NO;
 [self.view addSubview:bannerView];
 if (@available(ios 11.0, *)) {
  // In iOS 11, we need to constrain the view to the safe area.
  [self positionBannerViewFullWidthAtBottomOfSafeArea:bannerView];
 } else {
  // In lower iOS versions, safe area is not available so we use
  // bottom layout guide and view edges.
  [self positionBannerViewFullWidthAtBottomOfView:bannerView];
 }
}

#pragma mark - view positioning

- (void)positionBannerViewFullWidthAtBottomOfSafeArea:(UIView *_Nonnull)bannerView NS_AVAILABLE_IOS(11.0) {
 // Position the banner. Stick it to the bottom of the Safe Area.
 // Make it constrained to the edges of the safe area.
 UILayoutGuide *guide = self.view.safeAreaLayoutGuide;

 [NSLayoutConstraint activateConstraints:@[
  [guide.leftAnchor constraintEqualToAnchor:bannerView.leftAnchor],
  [guide.rightAnchor constraintEqualToAnchor:bannerView.rightAnchor],
  [guide.bottomAnchor constraintEqualToAnchor:bannerView.bottomAnchor]
 ]];
}

- (void)positionBannerViewFullWidthAtBottomOfView:(UIView *_Nonnull)bannerView {
 [self.view addConstraint:[NSLayoutConstraint constraintWithItem:bannerView
                            attribute:NSLayoutAttributeLeading
                            relatedBy:NSLayoutRelationEqual
                              toItem:self.view
                            attribute:NSLayoutAttributeLeading
                            multiplier:1
                             constant:0]];
 [self.view addConstraint:[NSLayoutConstraint constraintWithItem:bannerView
                            attribute:NSLayoutAttributeTrailing
                            relatedBy:NSLayoutRelationEqual
                              toItem:self.view
                            attribute:NSLayoutAttributeTrailing
                            multiplier:1
                             constant:0]];
 [self.view addConstraint:[NSLayoutConstraint constraintWithItem:bannerView
                            attribute:NSLayoutAttributeBottom
                            relatedBy:NSLayoutRelationEqual
                              toItem:self.bottomLayoutGuide
                            attribute:NSLayoutAttributeTop
                            multiplier:1
                             constant:0]];
}

Quảng cáo gốc

Nếu ứng dụng của bạn ghim quảng cáo gốc vào phần trên cùng hoặc dưới cùng của màn hình, các nguyên tắc tương tự cũng sẽ được áp dụng cho quảng cáo gốc giống như cho quảng cáo biểu ngữ. Điểm khác biệt lớn nhất là thay vì thêm các quy tắc ràng buộc vào GADBannerView, bạn sẽ cần thêm các quy tắc ràng buộc vào GADUnifiedNativeAdView (hoặc chế độ xem có chứa quảng cáo) để tuân thủ chỉ dẫn bố cục Vùng an toàn. Đối với các chế độ xem gốc, bạn nên cung cấp các quy tắc ràng buộc rõ ràng hơn về kích thước.

Quảng cáo xen kẽ và quảng cáo có tặng thưởng

Kể từ phiên bản 7.26.0, SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google hỗ trợ toàn diện đối với định dạng quảng cáo xen kẽ và quảng cáo có tặng thưởng cho iPhone X.