Hiển thị quảng cáo trên iPhone X

Hướng dẫn này trình bày các phương pháp hay nhất về cách mã hóa ứng dụng của bạn để hiển thị quảng cáo đúng cách trên iPhone X.

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải đặt quảng cáo biểu ngữ ở "Vùng an toàn" để tránh bị góc bo tròn, vỏ cảm biến và thanh chỉ báo Màn hình chính che khuất. Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy các ví dụ về cách thêm các quy tắc ràng buộc để đặt một biểu ngữ ở trên cùng hoặc dưới cùng của Vùng an toàn.

Bảng phân cảnh/Trình tạo giao diện

Nếu ứng dụng của bạn sử dụng Trình tạo giao diện, trước tiên hãy đảm bảo rằng bạn đã bật chỉ dẫn bố cục Vùng an toàn. Để làm điều này, bạn phải đang chạy Xcode 9+ và nhắm đến iOS 9+.

Mở tệp Trình tạo giao diện và nhấp vào khung nhìn của trình kiểm soát chế độ xem. Bạn sẽ thấy các tùy chọn Tài liệu trình tạo giao diện ở bên phải. Đánh dấu chọn Sử dụng chỉ dẫn bố cục vùng an toàn và đảm bảo rằng bạn đang tạo ứng dụng cho iOS 9.0 trở lên.

Bạn nên ràng buộc biểu ngữ theo kích thước bắt buộc bằng cách sử dụng các quy tắc ràng buộc đối với chiều rộng và chiều cao.

Bây giờ, bạn có thể căn chỉnh biểu ngữ lên đầu Vùng an toàn bằng cách ràng buộc thuộc tính Top của GADBannerView ở đầu Vùng an toàn:

Tương tự, bạn có thể căn chỉnh biểu ngữ ở dưới cùng Vùng an toàn bằng cách ràng buộc thuộc tính Bottom của GADBannerView ở dưới cùng vùng an toàn:

Các quy tắc ràng buộc của bạn hiện sẽ trông giống như ảnh chụp màn hình bên dưới (kích thước/vị trí có thể khác nhau):

ViewController

Đây là một đoạn mã đơn giản của trình kiểm soát chế độ xem có chức năng tối thiểu cần thiết để hiển thị biểu ngữ trong GADBannerView như đã định cấu hình trong bảng phân cảnh ở trên:

Swift

class ViewController: UIViewController {

 /// The banner view.
 @IBOutlet var bannerView: GADBannerView!

 override func viewDidLoad() {
  super.viewDidLoad()
  // Replace this ad unit ID with your own ad unit ID.
  bannerView.adUnitID = "ca-app-pub-3940256099942544/2934735716"
  bannerView.rootViewController = self
  bannerView.load(GADRequest())
 }

}

Objective-C

@interface ViewController()

@property(nonatomic, strong) IBOutlet GADBannerView *bannerView;

@end

@implementation ViewController

- (void)viewDidLoad {
 [super viewDidLoad];

 // Replace this ad unit ID with your own ad unit ID.
 self.bannerView.adUnitID = @"ca-app-pub-3940256099942544/2934735716";
 self.bannerView.rootViewController = self;
 GADRequest *request = [GADRequest request];
 [self.bannerView loadRequest:request];
}

Căn chỉnh các biểu ngữ theo cạnh của vùng an toàn

Nếu bạn muốn căn chỉnh biểu ngữ ở bên trái hoặc bên phải, hãy ràng buộc cạnh trái/phải của biểu ngữ theo cạnh trái/phải của vùng an toàn, thay vì theo cạnh trái/phải của chế độ xem superview.

Nếu bạn đã bật tùy chọn Sử dụng chỉ dẫn bố cục vùng an toàn, trình tạo giao diện sẽ sử dụng cạnh của vùng an toàn theo mặc định khi thêm các quy tắc ràng buộc vào chế độ xem.

Có lập trình

Nếu ứng dụng của bạn tạo quảng cáo biểu ngữ theo cách có lập trình, bạn có thể xác định các quy tắc ràng buộc và đặt quảng cáo biểu ngữ trong mã. Ví dụ này cho thấy cách ràng buộc để hiển thị một biểu ngữ được căn giữa theo chiều ngang ở dưới cùng của Vùng an toàn:

Swift

class ViewController: UIViewController {

 var bannerView: GADBannerView!

 override func viewDidLoad() {
  super.viewDidLoad()

  // Instantiate the banner view with your desired banner size.
  bannerView = GADBannerView(adSize: GADAdSizeBanner)
  addBannerViewToView(bannerView)
  bannerView.rootViewController = self
  // Set the ad unit ID to your own ad unit ID here.
  bannerView.adUnitID = "ca-app-pub-3940256099942544/2934735716"
  bannerView.load(GADRequest())
 }

 func addBannerViewToView(_ bannerView: UIView) {
  bannerView.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false
  view.addSubview(bannerView)
  if #available(iOS 11.0, *) {
   positionBannerAtBottomOfSafeArea(bannerView)
  }
  else {
   positionBannerAtBottomOfView(bannerView)
  }
 }

 @available (iOS 11, *)
 func positionBannerAtBottomOfSafeArea(_ bannerView: UIView) {
  // Position the banner. Stick it to the bottom of the Safe Area.
  // Centered horizontally.
  let guide: UILayoutGuide = view.safeAreaLayoutGuide

  NSLayoutConstraint.activate(
   [bannerView.centerXAnchor.constraint(equalTo: guide.centerXAnchor),
    bannerView.bottomAnchor.constraint(equalTo: guide.bottomAnchor)]
  )
 }

 func positionBannerAtBottomOfView(_ bannerView: UIView) {
  // Center the banner horizontally.
  view.addConstraint(NSLayoutConstraint(item: bannerView,
                     attribute: .centerX,
                     relatedBy: .equal,
                     toItem: view,
                     attribute: .centerX,
                     multiplier: 1,
                     constant: 0))
  // Lock the banner to the top of the bottom layout guide.
  view.addConstraint(NSLayoutConstraint(item: bannerView,
                     attribute: .bottom,
                     relatedBy: .equal,
                     toItem: self.bottomLayoutGuide,
                     attribute: .top,
                     multiplier: 1,
                     constant: 0))
 }

}

Objective-C

@interface ViewController()

@property(nonatomic, strong) GADBannerView *bannerView;

@end

@implementation ViewController

- (void)viewDidLoad {
 [super viewDidLoad];

 // Instantiate the banner view with your desired banner size.
 self.bannerView = [[GADBannerView alloc] initWithAdSize:GADAdSizeBanner];
 [self addBannerViewToView:self.bannerView];

 // Replace this ad unit ID with your own ad unit ID.
 self.bannerView.adUnitID = @"ca-app-pub-3940256099942544/2934735716";
 self.bannerView.rootViewController = self;
 GADRequest *request = [GADRequest request];
 [self.bannerView loadRequest:request];
}

#pragma mark - view positioning

-(void)addBannerViewToView:(UIView *_Nonnull)bannerView {
 self.bannerView.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = NO;
 [self.view addSubview:self.bannerView];
 if (@available(ios 11.0, *)) {
  [self positionBannerViewAtBottomOfSafeArea:bannerView];
 } else {
  [self positionBannerViewAtBottomOfView:bannerView];
 }
}

- (void)positionBannerViewAtBottomOfSafeArea:(UIView *_Nonnull)bannerView NS_AVAILABLE_IOS(11.0) {
 // Position the banner. Stick it to the bottom of the Safe Area.
 // Centered horizontally.
 UILayoutGuide *guide = self.view.safeAreaLayoutGuide;
 [NSLayoutConstraint activateConstraints:@[
  [bannerView.centerXAnchor constraintEqualToAnchor:guide.centerXAnchor],
  [bannerView.bottomAnchor constraintEqualToAnchor:guide.bottomAnchor]
 ]];
}

- (void)positionBannerViewAtBottomOfView:(UIView *_Nonnull)bannerView {
 [self.view addConstraint:[NSLayoutConstraint constraintWithItem:bannerView
                            attribute:NSLayoutAttributeCenterX
                            relatedBy:NSLayoutRelationEqual
                              toItem:self.view
                            attribute:NSLayoutAttributeCenterX
                            multiplier:1
                             constant:0]];
 [self.view addConstraint:[NSLayoutConstraint constraintWithItem:bannerView
                            attribute:NSLayoutAttributeBottom
                            relatedBy:NSLayoutRelationEqual
                              toItem:self.bottomLayoutGuide
                            attribute:NSLayoutAttributeTop
                            multiplier:1
                             constant:0]];
}

@end

Bạn có thể dễ dàng dùng các phương pháp trên để bắt buộc biểu ngữ hiển thị ở phía trên cùng của vùng an toàn bằng cách sửa đổi các thuộc tính và thẻ liên kết được sử dụng.

Biểu ngữ thông minh

Nếu đang sử dụng các biểu ngữ thông minh, đặc biệt là ở chế độ ngang, bạn nên sử dụng các quy tắc ràng buộc để căn chỉnh cạnh biểu ngữ với các cạnh trái và phải của vùng an toàn.

Trong trình tạo giao diện, phương thức này được hỗ trợ trên iOS 9 trở đi bằng cách đánh dấu chọn tùy chọn Sử dụng chỉ dẫn bố cục vùng an toàn như đã trình bày ở trên.

Trong phần mã, bạn nên tạo các quy tắc ràng buộc hiển thị theo các cạnh tương ứng với chỉ dẫn bố cục vùng an toàn khi thích hợp. Dưới đây là một đoạn mã sẽ thêm một chế độ xem biểu ngữ vào chế độ xem và các quy tắc ràng buộc vào phần dưới cùng của chế độ xem đó (toàn chiều rộng):

Swift

func addBannerViewToView(_ bannerView: GADBannerView) {
 bannerView.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false
 view.addSubview(bannerView)
 if #available(iOS 11.0, *) {
  // In iOS 11, we need to constrain the view to the safe area.
  positionBannerViewFullWidthAtBottomOfSafeArea(bannerView)
 }
 else {
  // In lower iOS versions, safe area is not available so we use
  // bottom layout guide and view edges.
  positionBannerViewFullWidthAtBottomOfView(bannerView)
 }
}

// MARK: - view positioning
@available (iOS 11, *)
func positionBannerViewFullWidthAtBottomOfSafeArea(_ bannerView: UIView) {
 // Position the banner. Stick it to the bottom of the Safe Area.
 // Make it constrained to the edges of the safe area.
 let guide = view.safeAreaLayoutGuide
 NSLayoutConstraint.activate([
  guide.leftAnchor.constraint(equalTo: bannerView.leftAnchor),
  guide.rightAnchor.constraint(equalTo: bannerView.rightAnchor),
  guide.bottomAnchor.constraint(equalTo: bannerView.bottomAnchor)
 ])
}

func positionBannerViewFullWidthAtBottomOfView(_ bannerView: UIView) {
 view.addConstraint(NSLayoutConstraint(item: bannerView,
                    attribute: .leading,
                    relatedBy: .equal,
                    toItem: view,
                    attribute: .leading,
                    multiplier: 1,
                    constant: 0))
 view.addConstraint(NSLayoutConstraint(item: bannerView,
                    attribute: .trailing,
                    relatedBy: .equal,
                    toItem: view,
                    attribute: .trailing,
                    multiplier: 1,
                    constant: 0))
 view.addConstraint(NSLayoutConstraint(item: bannerView,
                    attribute: .bottom,
                    relatedBy: .equal,
                    toItem: bottomLayoutGuide,
                    attribute: .top,
                    multiplier: 1,
                    constant: 0))
}

Objective-C

- (void)addBannerViewToView:(UIView *)bannerView {
 bannerView.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = NO;
 [self.view addSubview:bannerView];
 if (@available(ios 11.0, *)) {
  // In iOS 11, we need to constrain the view to the safe area.
  [self positionBannerViewFullWidthAtBottomOfSafeArea:bannerView];
 } else {
  // In lower iOS versions, safe area is not available so we use
  // bottom layout guide and view edges.
  [self positionBannerViewFullWidthAtBottomOfView:bannerView];
 }
}

#pragma mark - view positioning

- (void)positionBannerViewFullWidthAtBottomOfSafeArea:(UIView *_Nonnull)bannerView NS_AVAILABLE_IOS(11.0) {
 // Position the banner. Stick it to the bottom of the Safe Area.
 // Make it constrained to the edges of the safe area.
 UILayoutGuide *guide = self.view.safeAreaLayoutGuide;

 [NSLayoutConstraint activateConstraints:@[
  [guide.leftAnchor constraintEqualToAnchor:bannerView.leftAnchor],
  [guide.rightAnchor constraintEqualToAnchor:bannerView.rightAnchor],
  [guide.bottomAnchor constraintEqualToAnchor:bannerView.bottomAnchor]
 ]];
}

- (void)positionBannerViewFullWidthAtBottomOfView:(UIView *_Nonnull)bannerView {
 [self.view addConstraint:[NSLayoutConstraint constraintWithItem:bannerView
                            attribute:NSLayoutAttributeLeading
                            relatedBy:NSLayoutRelationEqual
                              toItem:self.view
                            attribute:NSLayoutAttributeLeading
                            multiplier:1
                             constant:0]];
 [self.view addConstraint:[NSLayoutConstraint constraintWithItem:bannerView
                            attribute:NSLayoutAttributeTrailing
                            relatedBy:NSLayoutRelationEqual
                              toItem:self.view
                            attribute:NSLayoutAttributeTrailing
                            multiplier:1
                             constant:0]];
 [self.view addConstraint:[NSLayoutConstraint constraintWithItem:bannerView
                            attribute:NSLayoutAttributeBottom
                            relatedBy:NSLayoutRelationEqual
                              toItem:self.bottomLayoutGuide
                            attribute:NSLayoutAttributeTop
                            multiplier:1
                             constant:0]];
}

Quảng cáo gốc

Nếu ứng dụng của bạn ghim quảng cáo gốc vào phần trên cùng hoặc dưới cùng của màn hình, các nguyên tắc tương tự cũng sẽ áp dụng cho quảng cáo gốc giống như cho quảng cáo biểu ngữ. Điểm khác biệt lớn nhất là thay vì thêm các quy tắc ràng buộc vào GADBannerView, bạn sẽ cần thêm các quy tắc ràng buộc vào GADUnifiedNativeAdView (hoặc chế độ xem có chứa quảng cáo) để tuân theo chỉ dẫn bố cục Vùng an toàn. Đối với các chế độ xem gốc, bạn nên cung cấp các quy tắc ràng buộc rõ ràng hơn về kích thước.

Quảng cáo xen kẽ và quảng cáo có tặng thưởng

Kể từ phiên bản 7.26.0, SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google hỗ trợ hoàn toàn định dạng quảng cáo xen kẽ và quảng cáo có tặng thưởng trên iPhone X.