User Accounts Audit Activity Events

เอกสารนี้แสดงรายการเหตุการณ์และพารามิเตอร์สําหรับเหตุการณ์การตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ประเภทต่างๆ คุณดึงข้อมูลเหตุการณ์เหล่านี้ได้โดยการเรียก Activities.list() ด้วย applicationName=user_accounts

เปลี่ยนการลงทะเบียนการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอนแล้ว

กิจกรรมประเภทนี้จะส่งคืนพร้อมกับ type=2sv_change

ปิดใช้การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน

รายละเอียดเหตุการณ์
ชื่อเหตุการณ์ 2sv_disable
ตัวอย่างคำขอ
GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all/applications/user_accounts?eventName=2sv_disable&maxResults=10&access_token=YOUR_ACCESS_TOKEN
รูปแบบข้อความของคอนโซลผู้ดูแลระบบ
{actor} has disabled 2-step verification

ลงทะเบียนการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน

รายละเอียดเหตุการณ์
ชื่อเหตุการณ์ 2sv_enroll
ตัวอย่างคำขอ
GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all/applications/user_accounts?eventName=2sv_enroll&maxResults=10&access_token=YOUR_ACCESS_TOKEN
รูปแบบข้อความของคอนโซลผู้ดูแลระบบ
{actor} has enrolled for 2-step verification

เปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชี

กิจกรรมประเภทนี้จะส่งคืนพร้อมกับ type=password_change

เปลี่ยนรหัสผ่านบัญชี

รายละเอียดเหตุการณ์
ชื่อเหตุการณ์ password_edit
ตัวอย่างคำขอ
GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all/applications/user_accounts?eventName=password_edit&maxResults=10&access_token=YOUR_ACCESS_TOKEN
รูปแบบข้อความของคอนโซลผู้ดูแลระบบ
{actor} has changed Account password

ข้อมูลการกู้คืนบัญชีมีการเปลี่ยนแปลง

มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการกู้คืนบัญชี กิจกรรมประเภทนี้จะส่งคืนพร้อมกับ type=recovery_info_change

เปลี่ยนอีเมลสําหรับการกู้คืน

รายละเอียดเหตุการณ์
ชื่อเหตุการณ์ recovery_email_edit
ตัวอย่างคำขอ
GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all/applications/user_accounts?eventName=recovery_email_edit&maxResults=10&access_token=YOUR_ACCESS_TOKEN
รูปแบบข้อความของคอนโซลผู้ดูแลระบบ
{actor} has changed Account recovery email

เปลี่ยนโทรศัพท์ที่ใช้กู้คืนบัญชี

รายละเอียดเหตุการณ์
ชื่อเหตุการณ์ recovery_phone_edit
ตัวอย่างคำขอ
GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all/applications/user_accounts?eventName=recovery_phone_edit&maxResults=10&access_token=YOUR_ACCESS_TOKEN
รูปแบบข้อความของคอนโซลผู้ดูแลระบบ
{actor} has changed Account recovery phone

เปลี่ยนคําถาม/คําตอบลับที่ใช้กู้คืนบัญชี

รายละเอียดเหตุการณ์
ชื่อเหตุการณ์ recovery_secret_qa_edit
ตัวอย่างคำขอ
GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all/applications/user_accounts?eventName=recovery_secret_qa_edit&maxResults=10&access_token=YOUR_ACCESS_TOKEN
รูปแบบข้อความของคอนโซลผู้ดูแลระบบ
{actor} has changed Account recovery secret question/answer

เปลี่ยนการลงทะเบียนการปกป้องขั้นสูงแล้ว

กิจกรรมประเภทนี้จะส่งคืนพร้อมกับ type=titanium_change

ลงทะเบียนการปกป้องขั้นสูง

รายละเอียดเหตุการณ์
ชื่อเหตุการณ์ titanium_enroll
ตัวอย่างคำขอ
GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all/applications/user_accounts?eventName=titanium_enroll&maxResults=10&access_token=YOUR_ACCESS_TOKEN
รูปแบบข้อความของคอนโซลผู้ดูแลระบบ
{actor} has enrolled for Advanced Protection

ยกเลิกการลงทะเบียนการปกป้องขั้นสูง

รายละเอียดเหตุการณ์
ชื่อเหตุการณ์ titanium_unenroll
ตัวอย่างคำขอ
GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all/applications/user_accounts?eventName=titanium_unenroll&maxResults=10&access_token=YOUR_ACCESS_TOKEN
รูปแบบข้อความของคอนโซลผู้ดูแลระบบ
{actor} has disabled Advanced Protection

เปลี่ยนการตั้งค่าการส่งต่ออีเมลแล้ว

กิจกรรมประเภทนี้จะส่งคืนพร้อมกับ type=email_forwarding_change

เปิดใช้การส่งต่ออีเมลนอกโดเมนอยู่

รายละเอียดเหตุการณ์
ชื่อเหตุการณ์ email_forwarding_out_of_domain
ตัวอย่างคำขอ
GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all/applications/user_accounts?eventName=email_forwarding_out_of_domain&maxResults=10&access_token=YOUR_ACCESS_TOKEN
รูปแบบข้อความของคอนโซลผู้ดูแลระบบ
{actor} has enabled out of domain email forwarding to {email_forwarding_destination_address}.