Device Audit Activity Events

เอกสารนี้จะแสดงเหตุการณ์และพารามิเตอร์สําหรับเหตุการณ์ของกิจกรรมการตรวจสอบอุปกรณ์ประเภทต่างๆ คุณจะดึงข้อมูลเหตุการณ์เหล่านี้ได้โดยการเรียกใช้ Activities.list() ด้วย applicationName=mobile

แอปพลิเคชันของอุปกรณ์

เหตุการณ์ของแอปพลิเคชันของอุปกรณ์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ กิจกรรมประเภทนี้จะส่งคืนพร้อมกับ type=device_applications

การเปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชันของอุปกรณ์

รายละเอียดเหตุการณ์
ชื่อเหตุการณ์ APPLICATION_EVENT
พารามิเตอร์
APK_SHA256_HASH

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุแฮช SHA-256 ของแอปพลิเคชัน

APPLICATION_ID

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุรหัสแอปพลิเคชัน

APPLICATION_STATE

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุการติดตั้ง/ถอนการติดตั้ง/อัปเดตแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้

 • INSTALLED
  เหตุการณ์การติดตั้งแอปพลิเคชัน
 • NOT_PHA
  เหตุการณ์ที่ไม่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่อาจเป็นอันตราย
 • PHA
  เหตุการณ์การตรวจจับแอปพลิเคชันที่อาจเป็นอันตราย
 • UNINSTALLED
  เหตุการณ์การถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน
 • UPDATED
  กิจกรรมการอัปเดตเวอร์ชันของแอปพลิเคชัน
DEVICE_ID

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุรหัสอุปกรณ์

DEVICE_MODEL

string

พารามิเตอร์สําหรับระบุรุ่นของอุปกรณ์

DEVICE_TYPE

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุประเภทอุปกรณ์ ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้

 • ANDROID
  Android
 • ASSISTANT
  Assistant
 • DESKTOP_CHROME
  Chrome บนเดสก์ท็อป
 • iOS
  iOS
 • LINUX
  Linux
 • MAC
  Mac
 • WINDOWS
  Windows
IOS_VENDOR_ID

string

พารามิเตอร์ที่ใช้ระบุรหัสผู้ให้บริการ iOS

NEW_VALUE

string

พารามิเตอร์สําหรับระบุค่าใหม่

PHA_CATEGORY

string

หมวดหมู่แอปที่อาจเป็นอันตรายที่รายงานโดย SafetyNet ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้

 • BACKDOOR
  EnumParameter เพื่อระบุว่าแพ็กเกจแอปพลิเคชันอาจมีประตูหลัง
 • CALL_FRAUD
  EnumParameter เพื่อระบุว่าแพ็กเกจแอปพลิเคชันอาจมีการฉ้อโกงทางโทรศัพท์
 • DATA_COLLECTION
  EnumParameter เพื่อระบุว่าแพ็กเกจแอปพลิเคชันอาจมีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล
 • DENIAL_OF_SERVICE
  EnumParameter เพื่อระบุว่าแพ็กเกจแอปพลิเคชันอาจมีลอจิกการปฏิเสธการให้บริการ
 • FRAUDWARE
  EnumParameter เพื่อระบุว่าแพ็กเกจแอปพลิเคชันอาจเป็นซอฟต์แวร์หลอกลวง
 • GENERIC_MALWARE
  EnumParameter เพื่อระบุว่าแพ็กเกจแอปพลิเคชันอาจเป็นมัลแวร์
 • HARMFUL_SITE
  EnumParameter เพื่อระบุว่าแพ็กเกจแอปพลิเคชันอาจมีเว็บไซต์ที่เป็นอันตราย
 • HOSTILE_DOWNLOADER
  EnumParameter เพื่อระบุว่าแพ็กเกจแอปพลิเคชันอาจเป็นโปรแกรมดาวน์โหลดที่อันตราย
 • NON_ANDROID_THREAT
  EnumParameter เพื่อระบุว่าแพ็กเกจแอปพลิเคชันอาจมีภัยคุกคามต่อระบบที่ไม่ใช่ Android
 • PHISHING
  EnumParameter เพื่อระบุว่าแพ็กเกจแอปพลิเคชันอาจมีฟิชชิง
 • PRIVILEGE_ESCALATION
  EnumParameter เพื่อระบุว่าแพ็กเกจแอปพลิเคชันอาจมีความสามารถในการยกระดับสิทธิ์
 • RANSOMWARE
  EnumParameter เพื่อระบุว่าแพ็กเกจแอปพลิเคชันอาจเป็นแรนซัมแวร์
 • ROOTING
  EnumParameter เพื่อระบุว่าแพ็กเกจแอปพลิเคชันอาจมีความสามารถในการรูท
 • SPAM
  EnumParameter เพื่อระบุว่าแพ็กเกจแอปพลิเคชันอาจมีสแปม
 • SPYWARE
  EnumParameter เพื่อระบุว่าแพ็กเกจแอปพลิเคชันอาจเป็นสปายแวร์
 • TOLL_FRAUD
  EnumParameter เพื่อระบุว่าแพ็กเกจแอปพลิเคชันอาจมีการฉ้อโกงค่าบริการ
 • TRACKING
  EnumParameter เพื่อระบุว่าแพ็กเกจแอปพลิเคชันอาจมีตรรกะการติดตาม
 • TROJAN
  EnumParameter เพื่อระบุว่าแพ็กเกจแอปพลิเคชันอาจมีโทรจัน
 • UNCOMMON
  EnumParameters บ่งบอกว่าแพ็กเกจแอปพลิเคชันดูผิดปกติ
 • WAP_FRAUD
  EnumParameter เพื่อระบุว่าแพ็กเกจแอปพลิเคชันอาจมีการฉ้อโกง WAP
 • WINDOWS_MALWARE
  EnumParameter เพื่อระบุว่าแพ็กเกจแอปพลิเคชันอาจมีมัลแวร์ Windows
RESOURCE_ID

string

พารามิเตอร์เพื่อระบุรหัสทรัพยากรที่ไม่ซ้ํากันของอุปกรณ์

SECURITY_EVENT_ID

integer

รหัสกิจกรรมด้านความปลอดภัย

SERIAL_NUMBER

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุหมายเลขซีเรียล

USER_EMAIL

string

พารามิเตอร์สําหรับระบุอีเมลของผู้ใช้

ตัวอย่างคำขอ
GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all/applications/mobile?eventName=APPLICATION_EVENT&maxResults=10&access_token=YOUR_ACCESS_TOKEN
รูปแบบข้อความของคอนโซลผู้ดูแลระบบ
{APPLICATION_ID} version {NEW_VALUE} was {APPLICATION_STATE} {actor}'s {DEVICE_MODEL}

รายงานแอปพลิเคชันอุปกรณ์

รายละเอียดเหตุการณ์
ชื่อเหตุการณ์ APPLICATION_REPORT_EVENT
พารามิเตอร์
APPLICATION_ID

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุรหัสแอปพลิเคชัน

APPLICATION_MESSAGE

string

พารามิเตอร์ที่ใช้ระบุข้อความที่ส่งโดยรายงานแอปพลิเคชัน

APPLICATION_REPORT_KEY

string

พารามิเตอร์สําหรับระบุคีย์ของข้อความแอปพลิเคชัน

APPLICATION_REPORT_SEVERITY

string

พารามิเตอร์เพื่อระบุความรุนแรงของรายงาน ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้

 • ERROR
  EnumParameter ที่จะระบุระดับความรุนแรงของรายงานแอปพลิเคชันเป็นข้อผิดพลาด
 • INFO
  EnumParameter เพื่อระบุถึงความรุนแรงของรายงานแอปพลิเคชันเพื่อให้ข้อมูล
 • UNKNOWN
  EnumParameter เพื่อระบุถึงความรุนแรงของรายงานแอปพลิเคชัน
APPLICATION_REPORT_TIMESTAMP

integer

พารามิเตอร์สําหรับระบุการประทับเวลาของรายงาน

DEVICE_APP_COMPLIANCE

string

พารามิเตอร์สําหรับระบุสถานะการปฏิบัติตามข้อกําหนดของแอปที่มีการจัดการด้วยการกําหนดค่าแอปพลิเคชันที่มีการจัดการ ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้

 • COMPLIANT
  อุปกรณ์ที่เป็นไปตามข้อกําหนด
 • NON_COMPLIANT
  อุปกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามนโยบาย
DEVICE_ID

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุรหัสอุปกรณ์

DEVICE_MODEL

string

พารามิเตอร์สําหรับระบุรุ่นของอุปกรณ์

DEVICE_TYPE

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุประเภทอุปกรณ์ ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้

 • ANDROID
  Android
 • ASSISTANT
  Assistant
 • DESKTOP_CHROME
  Chrome บนเดสก์ท็อป
 • iOS
  iOS
 • LINUX
  Linux
 • MAC
  Mac
 • WINDOWS
  Windows
RESOURCE_ID

string

พารามิเตอร์เพื่อระบุรหัสทรัพยากรที่ไม่ซ้ํากันของอุปกรณ์

SERIAL_NUMBER

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุหมายเลขซีเรียล

USER_EMAIL

string

พารามิเตอร์สําหรับระบุอีเมลของผู้ใช้

ตัวอย่างคำขอ
GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all/applications/mobile?eventName=APPLICATION_REPORT_EVENT&maxResults=10&access_token=YOUR_ACCESS_TOKEN
รูปแบบข้อความของคอนโซลผู้ดูแลระบบ
{APPLICATION_ID} reported a status of severity:{APPLICATION_REPORT_SEVERITY} for application key:{APPLICATION_REPORT_KEY} with the message:'{APPLICATION_MESSAGE}'

การอัปเดตอุปกรณ์

เหตุการณ์การอัปเดตอุปกรณ์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ กิจกรรมประเภทนี้จะส่งคืนพร้อมกับ type=device_updates

การเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนบัญชี

รายละเอียดเหตุการณ์
ชื่อเหตุการณ์ DEVICE_REGISTER_UNREGISTER_EVENT
พารามิเตอร์
ACCOUNT_STATE

string

พารามิเตอร์สําหรับระบุสถานะบัญชีในอุปกรณ์ เช่น จดทะเบียน/ไม่ได้ลงทะเบียน ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้

 • REGISTERED
  ลงทะเบียนประเภทกิจกรรม
 • UNREGISTERED
  ยกเลิกการลงทะเบียนประเภทกิจกรรม
BASIC_INTEGRITY

string

พารามิเตอร์เพื่อระบุว่าอุปกรณ์ผ่านการตรวจสอบความสมบูรณ์พื้นฐานหรือไม่

CTS_PROFILE_MATCH

string

พารามิเตอร์เพื่อระบุว่าอุปกรณ์ผ่านการจับคู่โปรไฟล์ CTS หรือไม่

DEVICE_ID

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุรหัสอุปกรณ์

DEVICE_MODEL

string

พารามิเตอร์สําหรับระบุรุ่นของอุปกรณ์

DEVICE_TYPE

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุประเภทอุปกรณ์ ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้

 • ANDROID
  Android
 • ASSISTANT
  Assistant
 • DESKTOP_CHROME
  Chrome บนเดสก์ท็อป
 • iOS
  iOS
 • LINUX
  Linux
 • MAC
  Mac
 • WINDOWS
  Windows
IOS_VENDOR_ID

string

พารามิเตอร์ที่ใช้ระบุรหัสผู้ให้บริการ iOS

OS_VERSION

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ

REGISTER_PRIVILEGE

string

พารามิเตอร์สําหรับระบุสิทธิ์ของแอปนโยบายด้านอุปกรณ์ในอุปกรณ์ของผู้ใช้ ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้

 • DEVICE_ADMINISTRATOR
  สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบอุปกรณ์
 • DEVICE_OWNER
  สิทธิ์ของเจ้าของอุปกรณ์
 • PROFILE_OWNER
  สิทธิ์ของโปรไฟล์งาน
RESOURCE_ID

string

พารามิเตอร์เพื่อระบุรหัสทรัพยากรที่ไม่ซ้ํากันของอุปกรณ์

SECURITY_PATCH_LEVEL

string

พารามิเตอร์เพื่อระบุระดับแพตช์ความปลอดภัย

SERIAL_NUMBER

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุหมายเลขซีเรียล

USER_EMAIL

string

พารามิเตอร์สําหรับระบุอีเมลของผู้ใช้

ตัวอย่างคำขอ
GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all/applications/mobile?eventName=DEVICE_REGISTER_UNREGISTER_EVENT&maxResults=10&access_token=YOUR_ACCESS_TOKEN
รูปแบบข้อความของคอนโซลผู้ดูแลระบบ
{actor}'s account {ACCOUNT_STATE} {DEVICE_MODEL} {REGISTER_PRIVILEGE}

เหตุการณ์การซิงค์นโยบายขั้นสูง

เหตุการณ์การซิงค์นโยบายขั้นสูง

รายละเอียดเหตุการณ์
ชื่อเหตุการณ์ ADVANCED_POLICY_SYNC_EVENT
พารามิเตอร์
DEVICE_ID

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุรหัสอุปกรณ์

DEVICE_MODEL

string

พารามิเตอร์สําหรับระบุรุ่นของอุปกรณ์

DEVICE_TYPE

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุประเภทอุปกรณ์ ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้

 • ANDROID
  Android
 • ASSISTANT
  Assistant
 • DESKTOP_CHROME
  Chrome บนเดสก์ท็อป
 • iOS
  iOS
 • LINUX
  Linux
 • MAC
  Mac
 • WINDOWS
  Windows
NEW_VALUE

string

พารามิเตอร์สําหรับระบุค่าใหม่

OS_EDITION

string

พารามิเตอร์สําหรับระบุรุ่นของระบบปฏิบัติการ Windows

OS_VERSION

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ

POLICY_NAME

string

พารามิเตอร์สําหรับระบุชื่อนโยบาย

POLICY_SYNC_RESULT

string

พารามิเตอร์สําหรับระบุสถานะนโยบาย ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้

 • POLICY_SYNC_ABORTED
  EnumParameter เพื่อระบุว่าการซิงค์นโยบายถูกล้มเลิก
 • POLICY_SYNC_FAILED
  EnumParameter สําหรับระบุว่าการซิงค์นโยบายล้มเหลว
 • POLICY_SYNC_SUCCEEDED
  EnumParameter เพื่อระบุว่าการซิงค์นโยบายสําเร็จแล้ว
POLICY_SYNC_TYPE

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุประเภทการซิงค์นโยบาย ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้

 • POLICY_APPLIED_TYPE
  EnumParameter เพื่อระบุว่ามีการใช้นโยบาย
 • POLICY_REMOVED_TYPE
  EnumParameter เพื่อระบุว่ามีการนํานโยบายออกแล้ว
RESOURCE_ID

string

พารามิเตอร์เพื่อระบุรหัสทรัพยากรที่ไม่ซ้ํากันของอุปกรณ์

SERIAL_NUMBER

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุหมายเลขซีเรียล

USER_EMAIL

string

พารามิเตอร์สําหรับระบุอีเมลของผู้ใช้

VALUE

string

พารามิเตอร์เพื่อระบุค่าของฟิลด์

WINDOWS_SYNCML_POLICY_STATUS_CODE

string

พารามิเตอร์สําหรับระบุรหัสสถานะนโยบาย

ตัวอย่างคำขอ
GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all/applications/mobile?eventName=ADVANCED_POLICY_SYNC_EVENT&maxResults=10&access_token=YOUR_ACCESS_TOKEN
รูปแบบข้อความของคอนโซลผู้ดูแลระบบ
{POLICY_SYNC_TYPE} {POLICY_NAME} {NEW_VALUE}{VALUE} {DEVICE_TYPE} policy {POLICY_SYNC_RESULT} on {actor}'s {DEVICE_MODEL} with serial id {SERIAL_NUMBER}

เหตุการณ์การดําเนินการของอุปกรณ์

เหตุการณ์การดําเนินการของอุปกรณ์

รายละเอียดเหตุการณ์
ชื่อเหตุการณ์ DEVICE_ACTION_EVENT
พารามิเตอร์
ACTION_EXECUTION_STATUS

string

สถานะการดําเนินการของการดําเนินการ ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้

 • ACTION_REJECTED_BY_USER
  การดําเนินการถูกปฏิเสธโดยสถานะการดําเนินการของผู้ใช้
 • CANCELLED
  สถานะการดําเนินการยกเลิกถูกยกเลิกแล้ว
 • EXECUTED
  สถานะการดําเนินการของการดําเนินการ
 • FAILED
  สถานะการดําเนินการที่ล้มเหลว
 • PENDING
  สถานะการดําเนินการที่รอดําเนินการ
 • SENT_TO_DEVICE
  ส่งไปยังสถานะการดําเนินการของอุปกรณ์แล้ว
 • UNKNOWN
  ชื่อที่แสดงสําหรับสถานะการดําเนินการการดําเนินการที่ไม่รู้จัก
ACTION_ID

string

ตัวระบุที่ไม่ซ้ํากันสําหรับการดําเนินการ

ACTION_TYPE

string

ประเภทของการดําเนินการ ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้

 • ACCOUNT_WIPE
  ประเภทการดําเนินการล้างข้อมูลบัญชี
 • ALLOW_ACCESS
  ประเภทการดําเนินการ "อนุญาตการเข้าถึง"
 • APPROVE
  อนุมัติประเภทการทํางาน
 • BLOCK
  บล็อกประเภทการทํางาน
 • COLLECT_BUGREPORT
  รวบรวมประเภทการดําเนินการ Bugreport
 • DEVICE_WIPE
  ประเภทการดําเนินการล้างข้อมูลอุปกรณ์
 • DISALLOW_ACCESS
  ไม่อนุญาตให้ใช้ประเภทการดําเนินการ "การเข้าถึง"
 • LOCATE_DEVICE
  ค้นหาประเภทการทํางานของอุปกรณ์
 • LOCK_DEVICE
  ล็อกประเภทการทํางานของอุปกรณ์
 • REMOVE_APP_FROM_DEVICE
  นําประเภทการดําเนินการของแอปออก
 • REMOVE_IOS_PROFILE
  นําประเภทการดําเนินการของโปรไฟล์ iOS ออก
 • RESET_PIN
  รีเซ็ตประเภทการดําเนินการของ PIN
 • REVOKE_TOKEN
  เพิกถอนประเภทการดําเนินการของโทเค็น
 • RING_DEVICE
  ประเภทการทํางานของอุปกรณ์ที่ส่งเสียง
 • SIGN_OUT_USER
  ออกจากระบบประเภทการดําเนินการของผู้ใช้
 • SYNC_DEVICE
  ประเภทการดําเนินการของอุปกรณ์การซิงค์
 • UNENROLL
  ยกเลิกการลงทะเบียนอุปกรณ์จากการจัดการขั้นสูงของ Windows
 • UNKNOWN
  ประเภทการดําเนินการที่ไม่รู้จัก
DEVICE_ID

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุรหัสอุปกรณ์

DEVICE_MODEL

string

พารามิเตอร์สําหรับระบุรุ่นของอุปกรณ์

DEVICE_TYPE

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุประเภทอุปกรณ์ ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้

 • ANDROID
  Android
 • ASSISTANT
  Assistant
 • DESKTOP_CHROME
  Chrome บนเดสก์ท็อป
 • iOS
  iOS
 • LINUX
  Linux
 • MAC
  Mac
 • WINDOWS
  Windows
IOS_VENDOR_ID

string

พารามิเตอร์ที่ใช้ระบุรหัสผู้ให้บริการ iOS

RESOURCE_ID

string

พารามิเตอร์เพื่อระบุรหัสทรัพยากรที่ไม่ซ้ํากันของอุปกรณ์

SERIAL_NUMBER

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุหมายเลขซีเรียล

USER_EMAIL

string

พารามิเตอร์สําหรับระบุอีเมลของผู้ใช้

ตัวอย่างคำขอ
GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all/applications/mobile?eventName=DEVICE_ACTION_EVENT&maxResults=10&access_token=YOUR_ACCESS_TOKEN
รูปแบบข้อความของคอนโซลผู้ดูแลระบบ
{ACTION_TYPE} with id {ACTION_ID} on {actor}'s {DEVICE_MODEL} was {ACTION_EXECUTION_STATUS}

สถานะการปฏิบัติตามข้อกําหนดของอุปกรณ์

รายละเอียดเหตุการณ์
ชื่อเหตุการณ์ DEVICE_COMPLIANCE_CHANGED_EVENT
พารามิเตอร์
DEVICE_COMPLIANCE

string

พารามิเตอร์ที่ใช้ระบุสถานะการปฏิบัติตามข้อกําหนดของอุปกรณ์พร้อมนโยบายที่ตั้งไว้ ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้

 • COMPLIANT
  อุปกรณ์ที่เป็นไปตามข้อกําหนด
 • NON_COMPLIANT
  อุปกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามนโยบาย
DEVICE_DEACTIVATION_REASON

string

พารามิเตอร์ที่ใช้ระบุเหตุผลในการปิดใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้

 • CAMERA_NOT_DISABLED
  อุปกรณ์ถูกปิดใช้งานเนื่องจากมีการปิดใช้กล้องในอุปกรณ์
 • DEVICE_BLOCKED_BY_ADMIN
  อุปกรณ์ถูกปิดใช้งานเนื่องจากผู้ดูแลระบบบล็อกไว้
 • DEVICE_COMPROMISED
  อุปกรณ์ถูกบุกรุก
 • DEVICE_MODEL_NOT_ALLOWED
  อุปกรณ์ถูกปิดใช้งานเนื่องจากผู้ดูแลระบบไม่อนุญาตรุ่นอุปกรณ์นี้
 • DEVICE_NOT_ENCRYPTED
  ปิดใช้งานอุปกรณ์แล้วเนื่องจากยังไม่ได้เข้ารหัสอุปกรณ์
 • DEVICE_POLICY_APP_REQUIRED
  อุปกรณ์ถูกปิดใช้งานเนื่องจากไม่ได้ติดตั้งแอป Device Policy
 • DMAGENT_NOT_DEVICE_OWNER
  อุปกรณ์ถูกปิดใช้งานเนื่องจากแอป Device Policy ไม่ใช่เจ้าของอุปกรณ์
 • DMAGENT_NOT_LATEST
  อุปกรณ์ถูกปิดใช้งานเนื่องจากไม่มีแอป Device Policy เวอร์ชันล่าสุด
 • DMAGENT_NOT_PROFILE_OR_DEVICE_OWNER
  อุปกรณ์ถูกปิดใช้งานเนื่องจากแอป Device Policy ไม่ใช่เจ้าของโปรไฟล์หรือเจ้าของอุปกรณ์
 • IOS_ROOTED_STATUS_STALE
  อุปกรณ์ถูกปิดใช้งานเนื่องจากสถานะรูทของ iOS ไม่มีการอัปเดต
 • KEYGUARD_NOT_DISABLED
  ระบบปิดใช้งานอุปกรณ์เนื่องจากยังไม่ได้ปิดใช้วิดเจ็ตในหน้าจอล็อกของอุปกรณ์
 • OS_VERSION_TOO_OLD
  อุปกรณ์ถูกปิดใช้งานเนื่องจากผู้ดูแลระบบเวอร์ชันเก่ากว่าที่ระบบปฏิบัติการกําหนด
 • PASSWORD_POLICY_NOT_SATISFIED
  อุปกรณ์ถูกปิดใช้งานเนื่องจากนโยบายรหัสผ่านไม่เป็นไปตามนโยบาย
 • SECURITY_PATCH_TOO_OLD
  อุปกรณ์ถูกปิดใช้งานเนื่องจากแพตช์ความปลอดภัยในอุปกรณ์เก่ากว่าที่ผู้ดูแลระบบกําหนด
 • SYNC_DISABLED
  อุปกรณ์ถูกปิดใช้งานเนื่องจากไม่ได้เปิดใช้การซิงค์สําหรับอุปกรณ์นี้
DEVICE_ID

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุรหัสอุปกรณ์

DEVICE_MODEL

string

พารามิเตอร์สําหรับระบุรุ่นของอุปกรณ์

DEVICE_TYPE

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุประเภทอุปกรณ์ ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้

 • ANDROID
  Android
 • ASSISTANT
  Assistant
 • DESKTOP_CHROME
  Chrome บนเดสก์ท็อป
 • iOS
  iOS
 • LINUX
  Linux
 • MAC
  Mac
 • WINDOWS
  Windows
RESOURCE_ID

string

พารามิเตอร์เพื่อระบุรหัสทรัพยากรที่ไม่ซ้ํากันของอุปกรณ์

SERIAL_NUMBER

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุหมายเลขซีเรียล

USER_EMAIL

string

พารามิเตอร์สําหรับระบุอีเมลของผู้ใช้

ตัวอย่างคำขอ
GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all/applications/mobile?eventName=DEVICE_COMPLIANCE_CHANGED_EVENT&maxResults=10&access_token=YOUR_ACCESS_TOKEN
รูปแบบข้อความของคอนโซลผู้ดูแลระบบ
{actor}'s {DEVICE_MODEL} is {DEVICE_COMPLIANCE} {DEVICE_DEACTIVATION_REASON}

การอัปเดตระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์

รายละเอียดเหตุการณ์
ชื่อเหตุการณ์ OS_UPDATED_EVENT
พารามิเตอร์
DEVICE_ID

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุรหัสอุปกรณ์

DEVICE_MODEL

string

พารามิเตอร์สําหรับระบุรุ่นของอุปกรณ์

DEVICE_TYPE

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุประเภทอุปกรณ์ ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้

 • ANDROID
  Android
 • ASSISTANT
  Assistant
 • DESKTOP_CHROME
  Chrome บนเดสก์ท็อป
 • iOS
  iOS
 • LINUX
  Linux
 • MAC
  Mac
 • WINDOWS
  Windows
IOS_VENDOR_ID

string

พารามิเตอร์ที่ใช้ระบุรหัสผู้ให้บริการ iOS

NEW_VALUE

string

พารามิเตอร์สําหรับระบุค่าใหม่

OLD_VALUE

string

พารามิเตอร์สําหรับระบุค่าเก่า

OS_PROPERTY

string

พารามิเตอร์ที่บ่งบอกถึงพร็อพเพอร์ตี้ของระบบปฏิบัติการ เช่น เวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้

 • BASEBAND_VERSION
  เวอร์ชันเบสแบนด์ของอุปกรณ์
 • BUILD_NUMBER
  หมายเลขบิลด์
 • KERNEL_VERSION
  เวอร์ชันเคอร์เนล
 • OS_VERSION
  เวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ
 • SECURITY_PATCH
  แพตช์ด้านความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการ
RESOURCE_ID

string

พารามิเตอร์เพื่อระบุรหัสทรัพยากรที่ไม่ซ้ํากันของอุปกรณ์

SERIAL_NUMBER

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุหมายเลขซีเรียล

USER_EMAIL

string

พารามิเตอร์สําหรับระบุอีเมลของผู้ใช้

ตัวอย่างคำขอ
GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all/applications/mobile?eventName=OS_UPDATED_EVENT&maxResults=10&access_token=YOUR_ACCESS_TOKEN
รูปแบบข้อความของคอนโซลผู้ดูแลระบบ
{OS_PROPERTY} updated on {actor}'s {DEVICE_MODEL} from {OLD_VALUE} to {NEW_VALUE}

การเป็นเจ้าของอุปกรณ์

เหตุการณ์การเป็นเจ้าของอุปกรณ์

รายละเอียดเหตุการณ์
ชื่อเหตุการณ์ DEVICE_OWNERSHIP_CHANGE_EVENT
พารามิเตอร์
DEVICE_ID

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุรหัสอุปกรณ์

DEVICE_MODEL

string

พารามิเตอร์สําหรับระบุรุ่นของอุปกรณ์

DEVICE_OWNERSHIP

string

พารามิเตอร์ที่บ่งบอกถึงการเป็นเจ้าของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้

 • COMPANY_OWNED
  ระบบได้เปลี่ยนการเป็นเจ้าของอุปกรณ์นี้เป็นของบริษัทแล้ว
 • USER_OWNED
  ระบบได้เปลี่ยนการเป็นเจ้าของอุปกรณ์เครื่องนี้เป็นของผู้ใช้แล้ว
DEVICE_TYPE

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุประเภทอุปกรณ์ ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้

 • ANDROID
  Android
 • ASSISTANT
  Assistant
 • DESKTOP_CHROME
  Chrome บนเดสก์ท็อป
 • iOS
  iOS
 • LINUX
  Linux
 • MAC
  Mac
 • WINDOWS
  Windows
NEW_DEVICE_ID

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุรหัสอุปกรณ์ใหม่

RESOURCE_ID

string

พารามิเตอร์เพื่อระบุรหัสทรัพยากรที่ไม่ซ้ํากันของอุปกรณ์

SERIAL_NUMBER

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุหมายเลขซีเรียล

USER_EMAIL

string

พารามิเตอร์สําหรับระบุอีเมลของผู้ใช้

ตัวอย่างคำขอ
GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all/applications/mobile?eventName=DEVICE_OWNERSHIP_CHANGE_EVENT&maxResults=10&access_token=YOUR_ACCESS_TOKEN
รูปแบบข้อความของคอนโซลผู้ดูแลระบบ
Ownership of {actor}'s {DEVICE_MODEL} has changed to {DEVICE_OWNERSHIP}, with new device id {NEW_DEVICE_ID}

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอุปกรณ์

รายละเอียดเหตุการณ์
ชื่อเหตุการณ์ DEVICE_SETTINGS_UPDATED_EVENT
พารามิเตอร์
DEVICE_ID

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุรหัสอุปกรณ์

DEVICE_MODEL

string

พารามิเตอร์สําหรับระบุรุ่นของอุปกรณ์

DEVICE_SETTING

string

พารามิเตอร์ที่บ่งบอกถึงการตั้งค่าอุปกรณ์ เช่น การตั้งค่าการแก้ไขข้อบกพร่องผ่าน USB ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้

 • DEVELOPER_OPTIONS
  ตัวเลือกสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์
 • UNKNOWN_SOURCES
  แหล่งที่มาที่ไม่รู้จัก
 • USB_DEBUGGING
  การแก้ไขข้อบกพร่อง USB
 • VERIFY_APPS
  ยืนยันแอป
DEVICE_TYPE

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุประเภทอุปกรณ์ ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้

 • ANDROID
  Android
 • ASSISTANT
  Assistant
 • DESKTOP_CHROME
  Chrome บนเดสก์ท็อป
 • iOS
  iOS
 • LINUX
  Linux
 • MAC
  Mac
 • WINDOWS
  Windows
NEW_VALUE

string

พารามิเตอร์สําหรับระบุค่าใหม่ ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้

 • ปิด OFF
 • ON
OLD_VALUE

string

พารามิเตอร์สําหรับระบุค่าเก่า ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้

 • ปิด OFF
 • ON
RESOURCE_ID

string

พารามิเตอร์เพื่อระบุรหัสทรัพยากรที่ไม่ซ้ํากันของอุปกรณ์

SERIAL_NUMBER

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุหมายเลขซีเรียล

USER_EMAIL

string

พารามิเตอร์สําหรับระบุอีเมลของผู้ใช้

ตัวอย่างคำขอ
GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all/applications/mobile?eventName=DEVICE_SETTINGS_UPDATED_EVENT&maxResults=10&access_token=YOUR_ACCESS_TOKEN
รูปแบบข้อความของคอนโซลผู้ดูแลระบบ
{DEVICE_SETTING} changed from {OLD_VALUE} to {NEW_VALUE} by {actor} on {DEVICE_MODEL}

เปลี่ยนสถานะอุปกรณ์ในพอร์ทัล Apple แล้ว

รายละเอียดเหตุการณ์
ชื่อเหตุการณ์ APPLE_DEP_DEVICE_UPDATE_ON_APPLE_PORTAL_EVENT
พารามิเตอร์
DEVICE_STATUS_ON_APPLE_PORTAL

string

พารามิเตอร์สําหรับระบุสถานะอุปกรณ์ในพอร์ทัล Apple ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้

 • ADDED
  EnumParameter เพื่อระบุว่ามีการเพิ่มอุปกรณ์ในพอร์ทัล Apple
 • DELETED
  EnumParameter เพื่อระบุว่าอุปกรณ์ถูกลบในพอร์ทัล Apple
SERIAL_NUMBER

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุหมายเลขซีเรียล

ตัวอย่างคำขอ
GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all/applications/mobile?eventName=APPLE_DEP_DEVICE_UPDATE_ON_APPLE_PORTAL_EVENT&maxResults=10&access_token=YOUR_ACCESS_TOKEN
รูปแบบข้อความของคอนโซลผู้ดูแลระบบ
Device with serial number {SERIAL_NUMBER} {DEVICE_STATUS_ON_APPLE_PORTAL} through Apple Device Enrollment

ซิงค์อุปกรณ์

เหตุการณ์การซิงค์อุปกรณ์

รายละเอียดเหตุการณ์
ชื่อเหตุการณ์ DEVICE_SYNC_EVENT
พารามิเตอร์
BASIC_INTEGRITY

string

พารามิเตอร์เพื่อระบุว่าอุปกรณ์ผ่านการตรวจสอบความสมบูรณ์พื้นฐานหรือไม่

CTS_PROFILE_MATCH

string

พารามิเตอร์เพื่อระบุว่าอุปกรณ์ผ่านการจับคู่โปรไฟล์ CTS หรือไม่

DEVICE_ID

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุรหัสอุปกรณ์

DEVICE_MODEL

string

พารามิเตอร์สําหรับระบุรุ่นของอุปกรณ์

DEVICE_TYPE

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุประเภทอุปกรณ์ ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้

 • ANDROID
  Android
 • ASSISTANT
  Assistant
 • DESKTOP_CHROME
  Chrome บนเดสก์ท็อป
 • iOS
  iOS
 • LINUX
  Linux
 • MAC
  Mac
 • WINDOWS
  Windows
IOS_VENDOR_ID

string

พารามิเตอร์ที่ใช้ระบุรหัสผู้ให้บริการ iOS

OS_VERSION

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ

RESOURCE_ID

string

พารามิเตอร์เพื่อระบุรหัสทรัพยากรที่ไม่ซ้ํากันของอุปกรณ์

SECURITY_PATCH_LEVEL

string

พารามิเตอร์เพื่อระบุระดับแพตช์ความปลอดภัย

SERIAL_NUMBER

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุหมายเลขซีเรียล

USER_EMAIL

string

พารามิเตอร์สําหรับระบุอีเมลของผู้ใช้

ตัวอย่างคำขอ
GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all/applications/mobile?eventName=DEVICE_SYNC_EVENT&maxResults=10&access_token=YOUR_ACCESS_TOKEN
รูปแบบข้อความของคอนโซลผู้ดูแลระบบ
{actor}'s account synced on {DEVICE_MODEL}

การเปลี่ยนแปลงสัญญาณความเสี่ยง

รายละเอียดเหตุการณ์
ชื่อเหตุการณ์ RISK_SIGNAL_UPDATED_EVENT
พารามิเตอร์
DEVICE_ID

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุรหัสอุปกรณ์

DEVICE_MODEL

string

พารามิเตอร์สําหรับระบุรุ่นของอุปกรณ์

DEVICE_TYPE

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุประเภทอุปกรณ์ ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้

 • ANDROID
  Android
 • ASSISTANT
  Assistant
 • DESKTOP_CHROME
  Chrome บนเดสก์ท็อป
 • iOS
  iOS
 • LINUX
  Linux
 • MAC
  Mac
 • WINDOWS
  Windows
IOS_VENDOR_ID

string

พารามิเตอร์ที่ใช้ระบุรหัสผู้ให้บริการ iOS

NEW_VALUE

string

พารามิเตอร์สําหรับระบุค่าใหม่

OLD_VALUE

string

พารามิเตอร์สําหรับระบุค่าเก่า

RESOURCE_ID

string

พารามิเตอร์เพื่อระบุรหัสทรัพยากรที่ไม่ซ้ํากันของอุปกรณ์

RISK_SIGNAL

string

พารามิเตอร์ที่บ่งบอกถึงสัญญาณความเสี่ยง เช่น โปรไฟล์ CTS ที่ตรงกัน ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้

 • BASIC_INTEGRITY
  EnumParameter เพื่อระบุว่าอุปกรณ์ผ่านการตรวจสอบความสมบูรณ์พื้นฐานหรือไม่
 • CTS_PROFILE_MATCH
  EnumParameter เพื่อระบุว่าอุปกรณ์ผ่านการจับคู่โปรไฟล์ CTS หรือไม่
SERIAL_NUMBER

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุหมายเลขซีเรียล

USER_EMAIL

string

พารามิเตอร์สําหรับระบุอีเมลของผู้ใช้

ตัวอย่างคำขอ
GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all/applications/mobile?eventName=RISK_SIGNAL_UPDATED_EVENT&maxResults=10&access_token=YOUR_ACCESS_TOKEN
รูปแบบข้อความของคอนโซลผู้ดูแลระบบ
{RISK_SIGNAL} updated on {actor}'s {DEVICE_MODEL} from {OLD_VALUE} to {NEW_VALUE}

การรองรับโปรไฟล์งาน

รายละเอียดเหตุการณ์
ชื่อเหตุการณ์ ANDROID_WORK_PROFILE_SUPPORT_ENABLED_EVENT
พารามิเตอร์
DEVICE_ID

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุรหัสอุปกรณ์

DEVICE_MODEL

string

พารามิเตอร์สําหรับระบุรุ่นของอุปกรณ์

DEVICE_TYPE

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุประเภทอุปกรณ์ ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้

 • ANDROID
  Android
 • ASSISTANT
  Assistant
 • DESKTOP_CHROME
  Chrome บนเดสก์ท็อป
 • iOS
  iOS
 • LINUX
  Linux
 • MAC
  Mac
 • WINDOWS
  Windows
RESOURCE_ID

string

พารามิเตอร์เพื่อระบุรหัสทรัพยากรที่ไม่ซ้ํากันของอุปกรณ์

SERIAL_NUMBER

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุหมายเลขซีเรียล

USER_EMAIL

string

พารามิเตอร์สําหรับระบุอีเมลของผู้ใช้

ตัวอย่างคำขอ
GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all/applications/mobile?eventName=ANDROID_WORK_PROFILE_SUPPORT_ENABLED_EVENT&maxResults=10&access_token=YOUR_ACCESS_TOKEN
รูปแบบข้อความของคอนโซลผู้ดูแลระบบ
Work profile is supported on {actor}'s {DEVICE_MODEL}

กิจกรรมที่น่าสงสัย

กิจกรรมที่น่าสงสัยในอุปกรณ์เคลื่อนที่ กิจกรรมประเภทนี้จะส่งคืนพร้อมกับ type=suspicious_activity

อุปกรณ์ถูกบุกรุก

อุปกรณ์ถูกบุกรุก

รายละเอียดเหตุการณ์
ชื่อเหตุการณ์ DEVICE_COMPROMISED_EVENT
พารามิเตอร์
DEVICE_COMPROMISED_STATE

string

พารามิเตอร์สําหรับระบุสถานะของอุปกรณ์ที่ถูกบุกรุก ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้

 • COMPROMISED
  อุปกรณ์ถูกบุกรุก
 • NOT_COMPROMISED
  อุปกรณ์ไม่ได้ถูกบุกรุกอีกต่อไป
DEVICE_ID

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุรหัสอุปกรณ์

DEVICE_MODEL

string

พารามิเตอร์สําหรับระบุรุ่นของอุปกรณ์

DEVICE_TYPE

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุประเภทอุปกรณ์ ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้

 • ANDROID
  Android
 • ASSISTANT
  Assistant
 • DESKTOP_CHROME
  Chrome บนเดสก์ท็อป
 • iOS
  iOS
 • LINUX
  Linux
 • MAC
  Mac
 • WINDOWS
  Windows
IOS_VENDOR_ID

string

พารามิเตอร์ที่ใช้ระบุรหัสผู้ให้บริการ iOS

RESOURCE_ID

string

พารามิเตอร์เพื่อระบุรหัสทรัพยากรที่ไม่ซ้ํากันของอุปกรณ์

SERIAL_NUMBER

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุหมายเลขซีเรียล

USER_EMAIL

string

พารามิเตอร์สําหรับระบุอีเมลของผู้ใช้

ตัวอย่างคำขอ
GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all/applications/mobile?eventName=DEVICE_COMPROMISED_EVENT&maxResults=10&access_token=YOUR_ACCESS_TOKEN
รูปแบบข้อความของคอนโซลผู้ดูแลระบบ
{actor}'s {DEVICE_MODEL} {DEVICE_COMPROMISED_STATE}

ความพยายามปลดล็อกหน้าจอที่ไม่สําเร็จ

รายละเอียดเหตุการณ์
ชื่อเหตุการณ์ FAILED_PASSWORD_ATTEMPTS_EVENT
พารามิเตอร์
DEVICE_ID

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุรหัสอุปกรณ์

DEVICE_MODEL

string

พารามิเตอร์สําหรับระบุรุ่นของอุปกรณ์

DEVICE_TYPE

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุประเภทอุปกรณ์ ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้

 • ANDROID
  Android
 • ASSISTANT
  Assistant
 • DESKTOP_CHROME
  Chrome บนเดสก์ท็อป
 • iOS
  iOS
 • LINUX
  Linux
 • MAC
  Mac
 • WINDOWS
  Windows
FAILED_PASSWD_ATTEMPTS

integer

พารามิเตอร์ที่ระบุจํานวนครั้งที่ปลดล็อกหน้าจอไม่สําเร็จ

RESOURCE_ID

string

พารามิเตอร์เพื่อระบุรหัสทรัพยากรที่ไม่ซ้ํากันของอุปกรณ์

SERIAL_NUMBER

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุหมายเลขซีเรียล

USER_EMAIL

string

พารามิเตอร์สําหรับระบุอีเมลของผู้ใช้

ตัวอย่างคำขอ
GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all/applications/mobile?eventName=FAILED_PASSWORD_ATTEMPTS_EVENT&maxResults=10&access_token=YOUR_ACCESS_TOKEN
รูปแบบข้อความของคอนโซลผู้ดูแลระบบ
{FAILED_PASSWD_ATTEMPTS} failed attempts to unlock {actor}'s {DEVICE_MODEL}

กิจกรรมที่น่าสงสัย

รายละเอียดเหตุการณ์
ชื่อเหตุการณ์ SUSPICIOUS_ACTIVITY_EVENT
พารามิเตอร์
DEVICE_ID

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุรหัสอุปกรณ์

DEVICE_MODEL

string

พารามิเตอร์สําหรับระบุรุ่นของอุปกรณ์

DEVICE_PROPERTY

string

พารามิเตอร์ที่บ่งบอกถึงพร็อพเพอร์ตี้ของอุปกรณ์ที่เปลี่ยนแปลง ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้

 • BASIC_INTEGRITY
  EnumParameter เพื่อระบุว่าอุปกรณ์ผ่านการตรวจสอบความสมบูรณ์พื้นฐานหรือไม่
 • CTS_PROFILE_MATCH
  EnumParameter เพื่อระบุว่าอุปกรณ์ผ่านการจับคู่โปรไฟล์ CTS หรือไม่
 • DEVICE_BOOTLOADER
  เวอร์ชัน Bootloader ในอุปกรณ์
 • DEVICE_BRAND
  แบรนด์ของอุปกรณ์
 • DEVICE_HARDWARE
  รายละเอียดฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์
 • DEVICE_MANUFACTURER
  ผู้ผลิตอุปกรณ์
 • DEVICE_MODEL
  รุ่นของอุปกรณ์
 • DMAGENT_PERMISSION
  สิทธิ์ของแอป Device Policy ในอุปกรณ์
 • IMEI_NUMBER
  หมายเลข IMEI
 • MEID_NUMBER
  หมายเลข MEID
 • SERIAL_NUMBER
  หมายเลขซีเรียล
 • WIFI_MAC_ADDRESS
  ที่อยู่ MAC ของ Wi-Fi
DEVICE_TYPE

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุประเภทอุปกรณ์ ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้

 • ANDROID
  Android
 • ASSISTANT
  Assistant
 • DESKTOP_CHROME
  Chrome บนเดสก์ท็อป
 • iOS
  iOS
 • LINUX
  Linux
 • MAC
  Mac
 • WINDOWS
  Windows
IOS_VENDOR_ID

string

พารามิเตอร์ที่ใช้ระบุรหัสผู้ให้บริการ iOS

NEW_VALUE

string

ค่าใหม่ ค่าที่เป็นไปได้ที่แสดงด้านล่างจะใช้เมื่อตั้งค่า DEVICE_PROPERTY เป็น DMAGENT_PERMISSION เท่านั้น สําหรับพร็อพเพอร์ตี้อื่นๆ พารามิเตอร์นี้จะมีค่าสตริงที่กําหนดเอง ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้

 • DEVICE_ADMINISTRATOR
  สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบอุปกรณ์
 • DEVICE_OWNER
  สิทธิ์ของเจ้าของอุปกรณ์
 • PROFILE_OWNER
  สิทธิพิเศษของเจ้าของโปรไฟล์
 • UNKNOWN_PERMISSION
  สิทธิ์ที่ไม่รู้จัก
OLD_VALUE

string

ค่าเดิม ค่าที่เป็นไปได้ที่แสดงด้านล่างจะใช้เมื่อตั้งค่า DEVICE_PROPERTY เป็น DMAGENT_PERMISSION เท่านั้น สําหรับพร็อพเพอร์ตี้อื่นๆ พารามิเตอร์นี้จะมีค่าสตริงที่กําหนดเอง ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้

 • DEVICE_ADMINISTRATOR
  สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบอุปกรณ์
 • DEVICE_OWNER
  สิทธิ์ของเจ้าของอุปกรณ์
 • PROFILE_OWNER
  สิทธิพิเศษของเจ้าของโปรไฟล์
 • UNKNOWN_PERMISSION
  สิทธิ์ที่ไม่รู้จัก
RESOURCE_ID

string

พารามิเตอร์เพื่อระบุรหัสทรัพยากรที่ไม่ซ้ํากันของอุปกรณ์

SERIAL_NUMBER

string

พารามิเตอร์ที่จะระบุหมายเลขซีเรียล

USER_EMAIL

string

พารามิเตอร์สําหรับระบุอีเมลของผู้ใช้

ตัวอย่างคำขอ
GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all/applications/mobile?eventName=SUSPICIOUS_ACTIVITY_EVENT&maxResults=10&access_token=YOUR_ACCESS_TOKEN
รูปแบบข้อความของคอนโซลผู้ดูแลระบบ
{DEVICE_PROPERTY} changed on {actor}'s {DEVICE_MODEL} from {OLD_VALUE} to {NEW_VALUE}