Method: users.signOut

Wylogowuje użytkownika ze wszystkich sesji internetowych i na urządzeniu oraz resetuje pliki cookie logowania. Użytkownik będzie musiał się zalogować przez ponowne uwierzytelnienie.

Żądanie HTTP

POST https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/users/{userKey}/signOut

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userKey

string

Identyfikuje użytkownika docelowego w żądaniu do interfejsu API. Wartością może być podstawowy adres e-mail użytkownika, alias adresu e-mail lub unikalny identyfikator użytkownika.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, odpowiedź będzie ogólną odpowiedzią HTTP, której format jest zdefiniowany metodą.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.security

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.