Method: users.patch

Aktualizuje użytkownika za pomocą semantyki poprawki. Należy użyć metody update, ponieważ obsługuje ona także semantykę poprawki i zapewnia wyższą wydajność. Jeśli mapujesz tożsamość zewnętrzną na tożsamość Google, użyj metody update zamiast patch.

Żądanie HTTP

PATCH https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/users/{userKey}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userKey

string

Identyfikuje użytkownika w żądaniu do interfejsu API. Wartością może być podstawowy adres e-mail użytkownika, alias adresu e-mail lub unikalny identyfikator użytkownika.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu User.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu User.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.