Method: users.photos.patch

เพิ่มรูปภาพให้กับผู้ใช้ เมธอดนี้รองรับความหมายของแพตช์

คำขอ HTTP

PATCH https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/users/{userKey}/photos/thumbnail

URL ใช้ไวยากรณ์การแปลง gRPC

พารามิเตอร์เส้นทาง

พารามิเตอร์
userKey

string

ระบุผู้ใช้ในคำขอ API ค่าอาจเป็นอีเมลหลัก อีเมลแทน หรือรหัสผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำ

เนื้อหาของคำขอ

เนื้อความของคำขอมีอินสแตนซ์ของ UserPhoto

เนื้อหาการตอบกลับ

หากทำสำเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะมีอินสแตนซ์ UserPhoto

ขอบเขตการให้สิทธิ์

ต้องใช้ขอบเขต OAuth ต่อไปนี้

  • https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่คู่มือการให้สิทธิ์