VideoCategories: list

מחזירה רשימה של קטגוריות שניתן לשייך לסרטונים ב-YouTube.

ההשפעה של המכסה: לקריאה לשיטה הזו יש עלות מכסה של יחידה אחת.

תרחישים נפוצים לדוגמה

בקשה

בקשת HTTP

GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/videoCategories

פרמטרים

בטבלה הבאה מפורטים הפרמטרים שהשאילתה הזו תומכת בהם. כל הפרמטרים המפורטים הם פרמטרים של שאילתות.

פרמטרים
הפרמטרים הנדרשים
part string
הפרמטר part מציין את מאפייני המשאבים של videoCategory שייכללו בתגובת ה-API. מגדירים את ערך הפרמטר כ-snippet.
מסננים (יש לציין בדיוק אחד מהפרמטרים הבאים)
id string
הפרמטר id מציין רשימה מופרדת בפסיקים של מזהי קטגוריות של סרטונים של המשאבים שמאחזרים.
regionCode string
הפרמטר regionCode מורה ל-API להחזיר את הרשימה של קטגוריות הסרטונים הזמינות במדינה שצוינה. ערך הפרמטר הוא קוד מדינה לפי תקן ISO 3166-1 alpha-2.
פרמטרים אופציונליים
hl string
הפרמטר hl מציין את השפה של ערכי הטקסט בתגובת ה-API. ערך ברירת המחדל הוא en_US.

גוף הבקשה

אין לציין את גוף הבקשה בקריאה לשיטה הזו.

תשובה

אם הפעולה בוצעה בהצלחה, השיטה הזו מחזירה גוף תגובה עם המבנה הבא:

{
 "kind": "youtube#videoCategoryListResponse",
 "etag": etag,
 "nextPageToken": string,
 "prevPageToken": string,
 "pageInfo": {
  "totalResults": integer,
  "resultsPerPage": integer
 },
 "items": [
  videoCategory resource
 ]
}

תכונות

הטבלה הבאה מגדירה את המאפיינים שיופיעו במשאב הזה:

תכונות
kind string
מזהה את הסוג של משאב ה-API. הערך יהיה youtube#videoCategoryListResponse.
etag etag
ה-e של המשאב הזה.
nextPageToken string
האסימון שיכול לשמש כערך של הפרמטר pageToken כדי לאחזר את הדף הבא בקבוצת התוצאות.
prevPageToken string
האסימון שיכול לשמש כערך הפרמטר pageToken כדי לאחזר את הדף הקודם בקבוצת התוצאות.
pageInfo object
האובייקט pageInfo כולל את פרטי החלוקה לדפים של קבוצת התוצאות.
pageInfo.totalResults integer
המספר הכולל של התוצאות בקבוצת התוצאות.
pageInfo.resultsPerPage integer
מספר התוצאות שכלולות בתגובת ה-API.
items[] list
רשימה של קטגוריות סרטונים שאפשר לשייך לסרטונים ב-YouTube. במפה הזו, המזהה של קטגוריית הסרטון הוא מפתח המפה והערך שלו הוא המשאב videoCategory התואם.

שגיאות

בטבלה הבאה מפורטות הודעות השגיאה שה-API עלול להחזיר בתגובה לקריאה לשיטה הזו. פרטים נוספים זמינים במסמכים בנושא הודעת שגיאה.

סוג השגיאה פרטי השגיאה תיאור
notFound (404) videoCategoryNotFound קטגוריית הסרטון שזוהתה על ידי הפרמטר id לא נמצאה. אפשר להשתמש בשיטה videoCategories.list כדי לאחזר רשימה של ערכים חוקיים.

רוצה לנסות?

משתמשים ב-APIs Explorer כדי לקרוא ל-API הזה ולראות את הבקשה והתגובה של ה-API.