Comments: setModerationStatus

הגדרת סטטוס הניהול של תגובה אחת או יותר. בקשת ה-API חייבת לקבל אישור מהבעלים של הערוץ או הסרטון המשויכים לתגובות.

השפעה על המכסה: קריאה לשיטה הזו כרוכה בעלות המכסה של 50 יחידות.

תרחישים נפוצים לדוגמה

בקשה

בקשת HTTP

POST https://www.googleapis.com/youtube/v3/comments/setModerationStatus

הרשאה

בקשה זו מחייבת הרשאה עם לפחות אחד מההיקפים הבאים (למידע נוסף על אימות והרשאה).

היקף
https://www.googleapis.com/auth/youtube.force-ssl

פרמטרים

בטבלה הבאה מפורטים הפרמטרים הנתמכים בשאילתה הזו. כל הפרמטרים המפורטים הם פרמטרים של שאילתות.

פרמטרים
הפרמטרים הנדרשים
id string
הפרמטר id מציין רשימת מזהים מופרדים בפסיקים שמזהים את התגובות שעבורן אתם מעדכנים את סטטוס הניהול.
moderationStatus string
זהו סטטוס הניהול החדש של התגובות שצוינו.

הערכים הקבילים הם:
  • heldForReview – סימון תגובה כבהמתנה לבדיקה על ידי מנהל.
  • published – ניקוי הערה לתצוגה ציבורית.
  • rejected – דחיית תגובה שאינה מתאימה להצגה. פעולה זו גם מסתירה בפועל את כל התשובות לתגובה שנדחתה.
פרמטרים אופציונליים
banAuthor boolean
בעזרת הפרמטר banAuthor אפשר לציין שרוצים לדחות באופן אוטומטי תגובות נוספות שנכתבו על ידי מחבר התגובה. כדי לחסום את המחבר, יש להגדיר את ערך הפרמטר כ-true.

הערה: הפרמטר הזה חוקי רק אם הפרמטר moderationStatus גם מוגדר ל-rejected.

גוף הבקשה

אין לספק את גוף הבקשה בקריאה לשיטה זו.

תשובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, השיטה הזו מחזירה קוד תגובה 204 מסוג HTTP (No Content).

שגיאות

בטבלה הבאה מפורטות הודעות השגיאה שה-API עשוי להחזיר בתגובה לקריאה לשיטה הזו. פרטים נוספים זמינים במסמכי התיעוד בנושא הודעת שגיאה.

סוג השגיאה פרטי השגיאה תיאור
badRequest (400) banWithoutReject ניתן להשתמש בפרמטר banAuthor רק אם ערך הפרמטר moderationStatus הוא rejected.
badRequest (400) operationNotSupported תגובות שאינן מבוססות על Google+ מציעות רק פונקציונליות מוגבלת של ניהול.
badRequest (400) processingFailure שרת ה-API לא הצליח לעבד את הבקשה. זו יכולה להיות שגיאה זמנית, אבל לרוב היא מעידה על כך שקלט הבקשה לא תקין.
forbidden (403) forbidden לא ניתן להגדיר את סטטוס הניהול של תגובה אחת או יותר בגלל הרשאות לא מספיקות. יכול להיות שהבקשה לא מורשית כראוי.
notFound (404) commentNotFound לא ניתן למצוא אחת או יותר מהתגובות שהבקשה מנסה לעדכן. צריך לבדוק את ערכי הפרמטר id של הבקשה כדי לוודא שהם נכונים.

רוצה לנסות?

צריך להשתמש ב-APIs Explorer כדי לקרוא ל-API הזה ולראות את בקשת ה-API ואת התגובה אליה.