Comments: insert

יצירת תשובה לתגובה קיימת. הערה: כדי ליצור תגובה ברמה העליונה, יש להשתמש בשיטה commentThreads.insert.

ההשפעה של המכסה: קריאה לשיטה הזו כוללת עלות מכסה של 50 יחידות.

תרחישים נפוצים לדוגמה

בקשה

בקשת HTTP

POST https://www.googleapis.com/youtube/v3/comments

אישור

בקשה זו מחייבת הרשאה עם לפחות אחד מההיקפים הבאים (מידע נוסף על אימות והרשאה).

היקף
https://www.googleapis.com/auth/youtube.force-ssl

פרמטרים

בטבלה הבאה מפורטים הפרמטרים שהשאילתה הזו תומכת בהם. כל הפרמטרים המפורטים הם פרמטרים של שאילתות.

פרמטרים
הפרמטרים הנדרשים
part string
הפרמטר part מזהה את המאפיינים שייכללו בתגובת ה-API. מגדירים את ערך הפרמטר כ-snippet. לחלק snippet יש מכסה של 2 יחידות.

הרשימה הבאה מכילה את שמות part שניתן לכלול בערך הפרמטר:
  • id
  • snippet

גוף הבקשה

צריך לספק משאב של תגובה בגוף הבקשה. במשאב הזה:

  • צריך לציין ערך למאפיינים הבאים:

    • snippet.textOriginal
    • snippet.parentId

  • ניתן להגדיר ערכים למאפיינים הבאים:

    • snippet.textOriginal

תשובה

אם הפעולה בוצעה בהצלחה, השיטה הזו מחזירה משאב של תגובה בגוף התשובה.

שגיאות

בטבלה הבאה מפורטות הודעות השגיאה שה-API עלול להחזיר בתגובה לקריאה לשיטה הזו. פרטים נוספים זמינים במסמכים בנושא הודעת שגיאה.

סוג השגיאה פרטי השגיאה תיאור
badRequest (400) commentTextRequired המשאב comment שאתם מוסיפים חייב לציין ערך עבור המאפיין snippet.textOriginal. התגובות לא יכולות להיות ריקות.
badRequest (400) commentTextTooLong המשאב comment שנוסף מכיל יותר מדי תווים במאפיין snippet.textOriginal.
badRequest (400) invalidCustomEmoji המשאב comment שנוסף מכיל סמלי אמוג'י לא חוקיים בהתאמה אישית.
badRequest (400) invalidCommentMetadata המטא-נתונים של הבקשה לא חוקיים.
badRequest (400) operationNotSupported משתמש ה-API לא יכול להוסיף תגובה בתגובה לתגובה ברמה העליונה שזוהתה על ידי נכס snippet.parentId. במשאב commentThread, המאפיין snippet.canReply מציין אם הצופה הנוכחי יכול להשיב לשרשור.
badRequest (400) parentCommentIsPrivate תגובת ההורה שצוינה מוגדרת כפרטית. ה-API לא תומך בתשובות לתגובות פרטיות.
badRequest (400) parentIdMissing התגובה שאתם מוסיפים חייבת להיות מקושרת לתגובה של הורה. עם זאת, במשאב comment בגוף בקשת ה-API לא צוין ערך למאפיין snippet.parentId.
badRequest (400) processingFailure שרת ה-API לא הצליח לעבד את הבקשה. זו יכולה להיות שגיאה זמנית, אבל בדרך כלל היא מעידה על כך שהקלט של הבקשה לא חוקי. כדי לוודא שהוא תקין, צריך לבדוק את המבנה של המשאב comment בגוף הבקשה.
forbidden (403) forbidden אי אפשר ליצור את התגובה כי אין לך הרשאות מספיקות. יכול להיות שהבקשה לא מורשית כמו שצריך.
forbidden (403) ineligibleAccount חשבון YouTube המשמש לאישור בקשת ה-API צריך להיות ממוזג עם חשבון Google של המשתמש כדי להוסיף שרשור תגובה או שרשור תגובות.
notFound (404) parentCommentNotFound לא ניתן היה למצוא את תגובת ההורה שצוינה. יש לבדוק את הערך של המאפיין snippet.parentId בגוף הבקשה כדי לוודא שהוא נכון.

רוצה לנסות?

משתמשים ב-APIs Explorer כדי לקרוא ל-API הזה ולראות את הבקשה והתגובה של ה-API.