CommentThreads: insert

יצירת תגובה חדשה ברמה העליונה. כדי להוסיף תשובה לתגובה קיימת, עליך להשתמש בשיטה comments.insert במקום זאת.

ההשפעה של המכסה: קריאה לשיטה הזו כוללת עלות מכסה של 50 יחידות.

תרחישים נפוצים לדוגמה

בקשה

בקשת HTTP

POST https://www.googleapis.com/youtube/v3/commentThreads

אישור

בקשה זו מחייבת הרשאה עם לפחות אחד מההיקפים הבאים (מידע נוסף על אימות והרשאה).

היקף
https://www.googleapis.com/auth/youtube.force-ssl

פרמטרים

בטבלה הבאה מפורטים הפרמטרים שהשאילתה הזו תומכת בהם. כל הפרמטרים המפורטים הם פרמטרים של שאילתות.

פרמטרים
הפרמטרים הנדרשים
part string
הפרמטר part מזהה את המאפיינים שייכללו בתגובת ה-API. מגדירים את ערך הפרמטר כ-snippet. לחלק snippet יש מכסה של 2 יחידות.

הרשימה הבאה מכילה את שמות part שניתן לכלול בערך הפרמטר:
  • id
  • replies
  • snippet

גוף הבקשה

צריך לספק משאב של commentThread בגוף הבקשה.

לאותו משאב, צריך לציין ערך למאפיינים הבאים:

  • snippet.channelId
  • snippet.videoId
  • snippet.topLevelComment.snippet.textOriginal

תשובה

אם הפעולה בוצעה בהצלחה, השיטה הזו מחזירה משאב של תגובה בגוף התגובה.

שגיאות

בטבלה הבאה מפורטות הודעות השגיאה שה-API עלול להחזיר בתגובה לקריאה לשיטה הזו. פרטים נוספים זמינים במסמכי התיעוד בנושא הודעת שגיאה.

סוג השגיאה פרטי השגיאה תיאור
badRequest (400) channelOrVideoIdMissing כל שרשור תגובות צריך להיות מקושר לסרטון. צריך לוודא שהמשאב מציין ערכים למאפיינים snippet.channelId ו-snippet.videoId. תגובה לסרטון מופיעה בדף הצפייה של הסרטון.
badRequest (400) commentTextRequired המשאב comment שאתם מוסיפים חייב לציין ערך עבור המאפיין snippet.topLevelComment.snippet.textOriginal. התגובות לא יכולות להיות ריקות.
badRequest (400) commentTextTooLong המשאב comment שנוסף מכיל יותר מדי תווים במאפיין snippet.topLevelComment.snippet.textOriginal.
badRequest (400) invalidCommentThreadMetadata המטא-נתונים של הבקשה לא חוקיים.
badRequest (400) processingFailure שרת ה-API לא הצליח לעבד את הבקשה. זו יכולה להיות שגיאה זמנית, אבל בדרך כלל היא מעידה על כך שהקלט של הבקשה לא חוקי. כדי לוודא שהוא תקין, צריך לבדוק את המבנה של המשאב commentThread בגוף הבקשה.
forbidden (403) forbidden אין אפשרות ליצור את שרשור התגובות כי אין לך הרשאות מספיקות. יכול להיות שהבקשה לא מורשית כמו שצריך.
forbidden (403) ineligibleAccount חשבון YouTube שמשמש לאישור בקשת ה-API צריך להיות ממוזג עם חשבון Google של המשתמש כדי להוסיף שרשור תגובה או שרשור תגובות.
notFound (404) channelNotFound לא ניתן למצוא את הערוץ שציינת. יש לבדוק את הערך של המאפיין snippet.channelId כדי לוודא שהוא נכון.
notFound (404) videoNotFound לא ניתן למצוא את הסרטון שציינת. יש לבדוק את הערך של המאפיין snippet.videoId כדי לוודא שהוא נכון.

רוצה לנסות?

משתמשים ב-APIs Explorer כדי לקרוא ל-API הזה ולראות את הבקשה והתגובה של ה-API.