EventType

Các loại sự kiện tương tác với ứng dụng Google Chat.

Để thiết lập ứng dụng Chat nhằm nhận sự kiện tương tác, hãy xem bài viết Nhận và trả lời hoạt động tương tác của người dùng.

Enum
UNSPECIFIED Giá trị mặc định của enum. KHÔNG SỬ DỤNG.
MESSAGE

Người dùng gửi tin nhắn cho ứng dụng Chat hoặc gọi ứng dụng Chat trong một không gian, chẳng hạn như bất kỳ ví dụ nào sau đây:

  • Mọi tin nhắn trong phòng nhắn tin trực tiếp (DM) bằng ứng dụng Chat.
  • Tin nhắn trong không gian có nhiều người, trong đó một người đề cập đến ứng dụng Chat bằng @hoặc sử dụng một trong các lệnh dấu gạch chéo của ứng dụng.
  • Nếu bạn đã định cấu hình bản xem trước đường liên kết cho ứng dụng Chat, thì người dùng sẽ đăng một tin nhắn có chứa đường liên kết khớp với mẫu URL đã định cấu hình.
ADDED_TO_SPACE

Người dùng thêm ứng dụng Chat vào không gian hoặc quản trị viên Google Workspace cài đặt ứng dụng Chat trong không gian nhắn tin trực tiếp cho người dùng trong tổ chức của họ. Các ứng dụng nhắn tin thường phản hồi sự kiện tương tác này bằng cách đăng tin nhắn chào mừng trong không gian.

Khi quản trị viên cài đặt các ứng dụng trong Chat, trường space.adminInstalled được đặt thành true và người dùng không thể gỡ cài đặt các ứng dụng này. Để tìm hiểu về các ứng dụng trong Chat do quản trị viên cài đặt, hãy xem tài liệu trên trang Trợ giúp dành cho Quản trị viên Google Workspace, Cài đặt các ứng dụng trên Marketplace trong miền của bạn.

REMOVED_FROM_SPACE

Một người dùng xoá ứng dụng Chat khỏi một không gian hoặc một quản trị viên Google Workspace gỡ cài đặt ứng dụng Chat của một người dùng thuộc tổ chức của họ. Các ứng dụng nhắn tin không thể trả lời bằng tin nhắn tới sự kiện này vì chúng đã bị xoá.

Khi quản trị viên gỡ cài đặt các ứng dụng trong Chat, trường space.adminInstalled sẽ được đặt thành false. Nếu người dùng đã cài đặt ứng dụng Chat trước quản trị viên, thì ứng dụng Chat vẫn được cài đặt cho người dùng đó và ứng dụng Chat sẽ không nhận được sự kiện tương tác REMOVED_FROM_SPACE.

CARD_CLICKED

Người dùng nhấp vào một thành phần tương tác của thẻ hoặc hộp thoại trong ứng dụng Chat, chẳng hạn như nút. Để nhận được một sự kiện tương tác, nút này phải kích hoạt một sự kiện tương tác khác với ứng dụng Chat. Ví dụ: ứng dụng Chat không nhận được sự kiện tương tác CARD_CLICKED nếu người dùng nhấp vào nút mở đường liên kết đến một trang web, nhưng lại nhận được sự kiện tương tác trong các ví dụ sau:

  • Người dùng nhấp vào nút Send feedback trên một thẻ. Thao tác này sẽ mở ra một hộp thoại để người dùng nhập thông tin.
  • Người dùng nhấp vào nút Submit sau khi nhập thông tin vào một thẻ hoặc hộp thoại.

Nếu người dùng nhấp vào nút để mở, gửi hoặc huỷ hộp thoại, thì trường isDialogEvent của sự kiện tương tác CARD_CLICKED sẽ được đặt thành true và bao gồm một DialogEventType.

WIDGET_UPDATED Người dùng cập nhật tiện ích trong thông báo thẻ hoặc hộp thoại.
APP_HOME

Một người dùng mở một tin nhắn trực tiếp từ một ứng dụng Chat trên trang chủ của ứng dụng. Chỉ các trường type, userspace mới được đưa vào cho các sự kiện thuộc loại này. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Gửi tin nhắn trên thẻ trang chủ ứng dụng cho ứng dụng Google Chat.

SUBMIT_FORM

Người dùng gửi thông tin trong thông báo trên trang chủ của ứng dụng. Chỉ các trường type, userspace mới được đưa vào cho các sự kiện thuộc loại này. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Gửi tin nhắn trên thẻ trang chủ ứng dụng cho ứng dụng Google Chat.