DialogEventType

Đối với các sự kiện tương tác CARD_CLICKEDMESSAGE, các loại tương tác với hộp thoại.

Để tìm hiểu thêm về các sự kiện tương tác với ứng dụng Google Chat, hãy xem bài viết Nhận và trả lời hoạt động tương tác bằng ứng dụng Google Chat.

Enum
TYPE_UNSPECIFIED Giá trị mặc định. Không xác định.
REQUEST_DIALOG Một người dùng mở một hộp thoại.
SUBMIT_DIALOG Người dùng nhấp vào một thành phần tương tác của hộp thoại. Ví dụ: người dùng điền thông tin vào hộp thoại rồi nhấp vào nút để gửi thông tin.
CANCEL_DIALOG Người dùng đóng hộp thoại mà không gửi thông tin hoặc hộp thoại sẽ bị huỷ.