REST Resource: loyaltyclass

Zasób: LoyaltyClass

Zapis JSON
{
 "kind": string,
 "programName": string,
 "programLogo": {
  object (Image)
 },
 "accountNameLabel": string,
 "accountIdLabel": string,
 "rewardsTierLabel": string,
 "rewardsTier": string,
 "localizedProgramName": {
  object (LocalizedString)
 },
 "localizedAccountNameLabel": {
  object (LocalizedString)
 },
 "localizedAccountIdLabel": {
  object (LocalizedString)
 },
 "localizedRewardsTierLabel": {
  object (LocalizedString)
 },
 "localizedRewardsTier": {
  object (LocalizedString)
 },
 "secondaryRewardsTierLabel": string,
 "localizedSecondaryRewardsTierLabel": {
  object (LocalizedString)
 },
 "secondaryRewardsTier": string,
 "localizedSecondaryRewardsTier": {
  object (LocalizedString)
 },
 "discoverableProgram": {
  object (DiscoverableProgram)
 },
 "classTemplateInfo": {
  object (ClassTemplateInfo)
 },
 "id": string,
 "version": string,
 "issuerName": string,
 "messages": [
  {
   object (Message)
  }
 ],
 "allowMultipleUsersPerObject": boolean,
 "homepageUri": {
  object (Uri)
 },
 "locations": [
  {
   object (LatLongPoint)
  }
 ],
 "reviewStatus": enum (ReviewStatus),
 "review": {
  object (Review)
 },
 "infoModuleData": {
  object (InfoModuleData)
 },
 "imageModulesData": [
  {
   object (ImageModuleData)
  }
 ],
 "textModulesData": [
  {
   object (TextModuleData)
  }
 ],
 "linksModuleData": {
  object (LinksModuleData)
 },
 "redemptionIssuers": [
  string
 ],
 "countryCode": string,
 "heroImage": {
  object (Image)
 },
 "wordMark": {
  object (Image)
 },
 "enableSmartTap": boolean,
 "hexBackgroundColor": string,
 "localizedIssuerName": {
  object (LocalizedString)
 },
 "multipleDevicesAndHoldersAllowedStatus": enum (MultipleDevicesAndHoldersAllowedStatus),
 "callbackOptions": {
  object (CallbackOptions)
 },
 "securityAnimation": {
  object (SecurityAnimation)
 },
 "viewUnlockRequirement": enum (ViewUnlockRequirement),
 "wideProgramLogo": {
  object (Image)
 }
}
Pola
kind
(deprecated)

string

Określa rodzaj danego zasobu. Wartość: ustalony ciąg znaków "walletobjects#loyaltyClass".

programName

string

To pole jest wymagane. Nazwa programu, na przykład „Stroje Adama”. Aplikacja może wyświetlać wielokropek po pierwszych 20 znakach, aby zapewnić możliwość wyświetlania pełnego ciągu znaków na mniejszych ekranach.

accountNameLabel

string

Etykieta nazwy konta, na przykład „Nazwa użytkownika”. Zalecana maksymalna długość to 15 znaków, aby zapewnić możliwość wyświetlania pełnego ciągu znaków na mniejszych ekranach.

accountIdLabel

string

Etykieta identyfikatora konta, na przykład „Identyfikator użytkownika”. Zalecana maksymalna długość to 15 znaków, aby zapewnić możliwość wyświetlania pełnego ciągu znaków na mniejszych ekranach.

rewardsTierLabel

string

Etykieta poziomu nagród, na przykład „Poziom nagród”. Zalecana maksymalna długość to 9 znaków, aby zapewnić możliwość wyświetlania pełnego ciągu znaków na mniejszych ekranach.

rewardsTier

string

Poziom nagród, na przykład „Złoty” lub „Platynowy”. Zalecana maksymalna długość to 7 znaków, aby zapewnić możliwość wyświetlania pełnego ciągu znaków na mniejszych ekranach.

localizedProgramName

object (LocalizedString)

Przetłumaczona wartość pola programName. Aplikacja może wyświetlać wielokropek po pierwszych 20 znakach, aby zapewnić możliwość wyświetlania pełnego ciągu znaków na mniejszych ekranach.

localizedAccountNameLabel

object (LocalizedString)

Przetłumaczona wartość pola accountNameLabel. Zalecana maksymalna długość to 15 znaków, aby zapewnić możliwość wyświetlania pełnego ciągu znaków na mniejszych ekranach.

localizedAccountIdLabel

object (LocalizedString)

Przetłumaczona wartość pola accountIdLabel. Zalecana maksymalna długość to 15 znaków, aby zapewnić możliwość wyświetlania pełnego ciągu znaków na mniejszych ekranach.

localizedRewardsTierLabel

object (LocalizedString)

Przetłumaczona wartość pola RewardsTierLabel. Zalecana maksymalna długość to 9 znaków, aby zapewnić możliwość wyświetlania pełnego ciągu znaków na mniejszych ekranach.

localizedRewardsTier

object (LocalizedString)

Przetłumaczona wartość pola RewardsTier. Zalecana maksymalna długość to 7 znaków, aby zapewnić możliwość wyświetlania pełnego ciągu znaków na mniejszych ekranach.

secondaryRewardsTierLabel

string

Etykieta dodatkowego poziomu nagród, na przykład „Poziom nagród”.

localizedSecondaryRewardsTierLabel

object (LocalizedString)

Przetłumaczona wartość pola additionalRewardsTierLabel.

secondaryRewardsTier

string

Dodatkowy poziom nagród, np. „Złoty” lub „Platynowy”.

localizedSecondaryRewardsTier

object (LocalizedString)

Przetłumaczona wartość pola additionalRewardsTier.

discoverableProgram

object (DiscoverableProgram)

Informacje o tym, jak można wykryć klasę i utworzyć jej instancję z poziomu aplikacji Google Pay.

classTemplateInfo

object (ClassTemplateInfo)

Informacje o szablonie wyświetlania klasy. Jeśli zasada jest nieskonfigurowana, Google wyświetla domyślny zestaw pól.

id

string

To pole jest wymagane. Unikalny identyfikator klasy. Ten identyfikator musi być unikalny wśród wszystkich klas wydawcy. Ta wartość powinna mieć format issuer ID.identifier, gdzie pierwszy identyfikator jest wystawiany przez Google, a drugi jest wybierany przez Ciebie. Unikalny identyfikator powinien zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz znaki „.”, „_” i „-”.

version
(deprecated)

string (int64 format)

Wycofano

issuerName

string

To pole jest wymagane. Nazwa wydawcy. Zalecana maksymalna długość to 20 znaków, aby zapewnić możliwość wyświetlania pełnego ciągu znaków na mniejszych ekranach.

messages[]

object (Message)

Tablica komunikatów wyświetlanych w aplikacji. Wszyscy użytkownicy tego obiektu będą otrzymywać powiązane z nim komunikaty. Maksymalna liczba tych pól to 10.

allowMultipleUsersPerObject
(deprecated)

boolean

Rola wycofana. Użyj w zamian zasady multipleDevicesAndHoldersAllowedStatus.

homepageUri

object (Uri)

Identyfikator URI strony głównej aplikacji. Wypełnienie identyfikatora URI ma taki sam efekt jak wypełnienie identyfikatora URI w linksModuleData (podczas renderowania obiektu link do strony głównej jest widoczny w miejscu, które można określić jako sekcję linksModuleData obiektu).

locations[]

object (LatLongPoint)

Uwaga: to pole nie jest obecnie obsługiwane do aktywowania powiadomień dotyczących lokalizacji geograficznej.

reviewStatus

enum (ReviewStatus)

To pole jest wymagane. Stan zajęć. To pole można ustawić na draft lub underReview za pomocą wywołań interfejsu API insert, patch lub update. Po zmianie stanu weryfikacji z draft nie można go zmienić z powrotem na draft.

Należy zachować wartość draft w tym polu, gdy klasa jest na etapie programowania. Klasy w stanie draft nie można użyć do utworzenia żadnego obiektu.

Wpisz w tym polu wartość underReview, gdy uznasz, że klasa jest gotowa do użycia. Platforma automatycznie ustawi to pole na approved i będzie można go natychmiast używać do tworzenia lub migrowania obiektów.

Aktualizując klasę, która jest już w stanie approved, należy ustawiać to pole na underReview.

review

object (Review)

Komentarze do weryfikacji ustawione przez platformę, gdy klasa jest oznaczona jako approved lub rejected.

infoModuleData
(deprecated)

object (InfoModuleData)

Rola wycofana. Zamiast tego używaj textModulesData.

imageModulesData[]

object (ImageModuleData)

Dane modułu obrazu. Maksymalna liczba wyświetlanych pól wynosi 1 z poziomu obiektu i 1 dla poziomu obiektu klasy.

textModulesData[]

object (TextModuleData)

Dane modułu tekstowego. Jeśli dane modułu tekstowego są określone również w klasie, będą wyświetlane jedne i drugie. Maksymalna liczba wyświetlanych pól wynosi 10 z obiektu i 10 z klasy.

redemptionIssuers[]

string (int64 format)

Określa, którzy wydawcy elementów promocyjnych mogą wykorzystać kartę za pomocą smart tap. Wydawca elementów promocyjnych jest identyfikowany przez identyfikator wydawcy. Wydawca elementów promocyjnych musi mieć skonfigurowany co najmniej 1 klucz smart tap.

enableSmartTap i jedno z pól smartTapRedemptionValue na poziomie obiektu (barcode.value, oraccountId`) również muszą być prawidłowo skonfigurowane, aby karta obsługiwała smart tap.

countryCode

string

Kod kraju używany do wyświetlania kraju karty (gdy użytkownik nie znajduje się w tym kraju), a także do wyświetlania zlokalizowanej treści, gdy treść nie jest dostępna w języku użytkownika.

heroImage

object (Image)

Opcjonalny obraz banera wyświetlany z przodu karty. Jeśli nie ma żadnej wartości, nic nie jest wyświetlane. Obraz wyświetla się w 100% szerokości.

wordMark
(deprecated)

object (Image)

Rola wycofana.

enableSmartTap

boolean

Określa, czy ta klasa obsługuje smart tap. redemptionIssuers i jedno z pól smartTapRedemptionLevel na poziomie obiektu (barcode.value, or accountId`) również muszą być prawidłowo skonfigurowane, aby karta obsługiwała smart tap.

hexBackgroundColor

string

Kolor tła karty. Jeśli zasada nie jest skonfigurowana, używany jest dominujący kolor banera powitalnego. Jeśli obraz banera nie jest ustawiony, używany jest dominujący kolor logo. Format to #rrggbb, gdzie rrggbb to szesnastkowy zapis RGB, taki jak #ffcc00. Możesz także używać skróconej wersji zapisu RGB w formacie #rgb, np. #fc0.

localizedIssuerName

object (LocalizedString)

Przetłumaczona wartość pola publisherName. Zalecana maksymalna długość to 20 znaków, aby zapewnić możliwość wyświetlania pełnego ciągu znaków na mniejszych ekranach.

multipleDevicesAndHoldersAllowedStatus

enum (MultipleDevicesAndHoldersAllowedStatus)

Wskazuje, czy wielu użytkowników i urządzeń zapisze ten sam obiekt odwołujący się do tej klasy.

callbackOptions

object (CallbackOptions)

Opcje wywołania zwrotnego, które mają być używane do wywoływania wydawcy przy każdym zapisie/usunięciu obiektu tej klasy przez użytkownika końcowego. Wszystkie obiekty tej klasy kwalifikują się do wywołania zwrotnego.

securityAnimation

object (SecurityAnimation)

Opcjonalne informacje o animacji zabezpieczeń. Jeśli ta zasada jest skonfigurowana, w szczegółach karty wyświetlana jest animacja dotycząca zabezpieczeń.

viewUnlockRequirement

enum (ViewUnlockRequirement)

Wyświetl opcje wymagania odblokowania dla karty lojalnościowej.

DiscoverableProgram

Informacje o tym, jak można wykryć klasę i utworzyć jej instancję z poziomu aplikacji Android Pay. Robią to poprzez wyszukanie programu lojalnościowego lub programu kart podarunkowych i zeskanowanie lub ręczne wprowadzenie.

Zapis JSON
{
 "merchantSignupInfo": {
  object (DiscoverableProgramMerchantSignupInfo)
 },
 "merchantSigninInfo": {
  object (DiscoverableProgramMerchantSigninInfo)
 },
 "state": enum (State)
}
Pola
merchantSignupInfo

object (DiscoverableProgramMerchantSignupInfo)

Informacje o możliwości rejestracji i dodawania wartości na potrzeby tego programu za pośrednictwem witryny sprzedawcy. Używane, gdy włączona jest opcja MERCHANT_HOSTED_SIGNUP.

merchantSigninInfo

object (DiscoverableProgramMerchantSigninInfo)

Informacje o możliwości logowania się i dodawania wartości na potrzeby tego programu za pośrednictwem witryny sprzedawcy. Używane, gdy włączona jest opcja MERCHANT_HOSTED_SIGNIN.

state

enum (State)

Stan widoczności wykrywalnego programu.

DiscoverableProgramMerchantSignupInfo

Informacje o procesie rejestracji w programie hostowanym przez sprzedawcę.

Zapis JSON
{
 "signupWebsite": {
  object (Uri)
 },
 "signupSharedDatas": [
  enum (SharedDataType)
 ]
}
Pola
signupWebsite

object (Uri)

Adres URL witryny rejestracji sprzedawcy, na który należy przekierować użytkownika.

signupSharedDatas[]

enum (SharedDataType)

Dane użytkownika wysyłane w żądaniu POST na adres URL witryny rejestracyjnej. Informacje te są kodowane, a następnie udostępniane, aby witryna sprzedawcy mogła wstępnie wypełnić pola używane do zarejestrowania użytkownika w wykrywalnym programie.

SharedDataType

Wartości w polu enum
SHARED_DATA_TYPE_UNSPECIFIED
FIRST_NAME
LAST_NAME
STREET_ADDRESS jednowierszowe pole adresu
ADDRESS_LINE_1 wielowierszowe pola adresu
ADDRESS_LINE_2
ADDRESS_LINE_3
CITY
STATE
ZIPCODE
COUNTRY
EMAIL
PHONE

DiscoverableProgramMerchantSigninInfo

Informacje na temat procedury hostowanego przez sprzedawcę logowania do programu.

Zapis JSON
{
 "signinWebsite": {
  object (Uri)
 }
}
Pola
signinWebsite

object (Uri)

Adres URL witryny logowania sprzedawcy, na który należy przekierować użytkownika.

Stan

Wartości w polu enum
STATE_UNSPECIFIED
TRUSTED_TESTERS Widoczne tylko dla testerów, którzy mają dostęp do konta wydawcy.
trustedTesters

Starsza wersja aliasu dla TRUSTED_TESTERS. Rola wycofana.

LIVE Widoczne dla wszystkich.
live

Starsza wersja aliasu dla LIVE. Rola wycofana.

DISABLED Niewidoczne.
disabled

Starsza wersja aliasu dla DISABLED. Rola wycofana.

Metody

addmessage

Dodaje komunikat do klasy programu lojalnościowego, do której odwołuje się podany identyfikator klasy.

get

Zwraca klasę programu lojalnościowego o podanym identyfikatorze klasy.

insert

Wstawia klasę programu lojalnościowego o podanym identyfikatorze i właściwościach.

list

Zwraca listę wszystkich klas programu lojalnościowego dla podanego identyfikatora wydawcy.

patch

Aktualizuje klasę programu lojalnościowego, do której odwołuje się podany identyfikator klasy.

update

Aktualizuje klasę programu lojalnościowego, do której odwołuje się podany identyfikator klasy.