REST Resource: customers.searchAds360

משאב

אין נתונים קבועים שמשויכים למשאב הזה.

שיטות

מחזירה את כל השורות שתואמות לשאילתת החיפוש.

searchStream

מחזירה את כל השורות שתואמות לשאילתת זרם החיפוש.