Konfigurowanie smart tap za pomocą interfejsu API

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Na tej stronie opisaliśmy, jak skonfigurować smart tap za pomocą interfejsu API.

Tworzenie konta wydawcy elementów promocyjnych do obsługi smart tap

Aby utworzyć konto wydawcy elementów promocyjnych, wykonaj te czynności:

 1. Utwórz konto wydawcy.
 2. Przypisz co najmniej 1 klucz publiczny oraz co najmniej 1 wersję klucza.
 3. Pobierz automatycznie utworzony identyfikator sprzedawcy.

Tworzenie konta wydawcy

Informacje o tym, jak utworzyć konta wydawców za pomocą interfejsu API, znajdziesz na stronie Automatyczne tworzenie kont wydawców.

Aby utworzyć konto wydawcy ręcznie, otwórz Business Console.

Przypisywanie co najmniej 1 klucza publicznego oraz co najmniej 1 wersji klucza

Klucz publiczny i jego wersja są dostarczane przez dostawcę terminala.

Aby przypisać klucze publiczne i wersje kluczy, wyślij wywołanie REST do poniższego punktu końcowego przy użyciu autoryzowanego klucza konta usługi:

PATCH https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/issuer/<issuerid>

W wywołaniu REST umieść kod:

{
 "smartTapMerchantData": {
  "authenticationKeys": [{
    "id": 1,
    "publicKeyPem": "<my_public_key>"
   },
   {
    "id": 2,
    "publicKeyPem": "..."
   }
  ]
 }
}

Odpowiedź zawiera wysłaną treść i dodatkowe pole smartTapMerchantData.smartTapMerchantId. Jest to identyfikator sprzedawcy konta wydawcy elementów promocyjnych. Podaj dostawcy terminala i sprzedawcy otrzymany identyfikator sprzedawcy oraz pozostałe informacje, aby sprzedawca mógł zacząć używać smart tap.

Więcej informacji o tym, jak używać punktu końcowego wydawcy, znajdziesz w dokumentacji API.

Pobieranie tworzonego automatycznie identyfikatora sprzedawcy

Identyfikator sprzedawcy można uzyskać też w inny sposób. Wyślij wywołanie REST do poniższego punktu końcowego przy użyciu autoryzowanego klucza konta usługi:

GET https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/issuer/<issuerid>

Odpowiedź zawiera pole smartTapMerchantData.smartTapMerchantId. Jest to identyfikator sprzedawcy konta wydawcy elementów promocyjnych. Podaj dostawcy terminala i sprzedawcy otrzymany identyfikator sprzedawcy oraz pozostałe informacje, aby sprzedawca mógł zacząć używać smart tap.

Więcej informacji o tym, jak używać punktu końcowego wydawcy, znajdziesz w dokumentacji API.

Wykorzystywanie kart za pomocą smart tap

Z tej sekcji dowiesz się, jak skonfigurować klasy i obiekty, aby wykorzystywać karty za pomocą smart tap.

Jeśli poniższe wartości i konto wydawcy elementów promocyjnych są skonfigurowane poprawnie, na karcie w Google Pay wyświetli się ikona NFC (Near Field Communication). Karty z ikoną NFC mogą być wykorzystywane tylko przez sprzedawców, którzy mają terminale obsługujące smart tap.

Konfiguracja klasy

Aby skonfigurować klasę do obsługi NFC przez jej obiekty, wykonaj żądanie poprawki i ustaw te wartości:

 class.enableSmartTap = true
 class.redemptionIssuers[] = ["issuer_id_1",... ,"issuer_id_n"]

Po ustawieniu powyższych właściwości klasy wszystkie jej obiekty będą obsługiwać NFC. Aby zobaczyć ikonę NFC, skonfiguruj obiekt smart tap i wydawców elementów promocyjnych. Informacje o tym, jak określić wydawców elementów promocyjnych, znajdziesz na stronie Określanie konta wydawcy elementów promocyjnych.

Konfigurowanie obiektu

Aby skonfigurować obiekt do obsługi NFC, skonfiguruj klasę smart tap. Następnie ustaw w terminalu wartość przekazaną z karty:

 object.smartTapRedemptionValue = "string value to be conveyed over NFC"

Ta wartość jest przesyłana po naciśnięciu NFC. Więcej informacji znajdziesz na stronie Wartość przekazywana z karty.