Konfigurowanie projektu Google Cloud

Z tego przewodnika dowiesz się, jak skonfigurować projekt Google Cloud przed użyciem interfejsów API Google Maps Platform. Możesz wykonać niektóre z tych kroków na stronie Pierwsze kroki w Google Maps Platform, ale w tym temacie znajdziesz dodatkowe, przydatne instrukcje zarządzania projektami.

Utwórz projekt

Aby korzystać z Google Maps Platform, musisz mieć projekt zarządzający usługami, danymi logowania, płatnościami, interfejsami API i pakietami SDK.

Konfiguracja płatności jest wymagana w przypadku każdego projektu, ale opłata będzie naliczana tylko wtedy, gdy projekt przekroczy limit usług bezpłatnych.

Aby utworzyć projekt Cloud z włączonymi płatnościami:

Konsola

 1. Utwórz nowy projekt Google Cloud w konsoli Google Cloud:

  Utwórz nowy projekt
 2. Na stronie Nowy projekt podaj wymagane informacje:

  • Nazwa projektu:zaakceptuj wartość domyślną lub wpisz własną.

   Nazwę projektu możesz w każdej chwili zmienić. Więcej informacji znajdziesz w artykule na temat identyfikowania projektów.

  • Identyfikator projektu: zaakceptuj wartość domyślną lub kliknij EDYTUJ, aby wpisać niestandardowy identyfikator używany przez interfejsy API Google jako unikalny identyfikator projektu.

   Po utworzeniu projektu nie możesz zmienić jego identyfikatora, więc wybierz ten, którego będziesz używać bezterminowo. W identyfikatorze projektu nie podawaj żadnych informacji poufnych.

  • Konto rozliczeniowe: wybierz konto rozliczeniowe dla projektu. Ta opcja nie jest widoczna, jeśli nie masz skonfigurowanego konta rozliczeniowego lub masz tylko jedno konto rozliczeniowe.

   Aby powiązać projekt z kontem rozliczeniowym, musisz być administratorem konta rozliczeniowego lub menedżerem płatności. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji kontroli dostępu do rozliczeń.

  • Lokalizacja: jeśli masz organizację, z którą chcesz połączyć projekt, kliknij Przeglądaj i wybierz projekt. W przeciwnym razie wybierz „Brak organizacji”.

   Więcej informacji znajdziesz w artykułach Tworzenie folderów i zarządzanie nimi oraz Relacje między organizacjami, projektami i kontami rozliczeniowymi.

 3. Wybierz Utwórz.

gcloud

gcloud projects create "PROJECT"

Dowiedz się więcej o pakiecie SDK Google Cloud, instalowaniu pakietu SDK Cloud i o tych poleceniach:

Włącz płatności

Aby wdrożyć aplikacje, musisz włączyć płatności. Twoje konto nie zostanie obciążone, jeśli nie przekroczysz limitu miesięcznego. Jeśli Twoja aplikacja potrzebuje zasobów przekraczających limit miesięczny, zostanie naliczona opłata za dodatkowe wykorzystanie.

Jeśli podczas tworzenia projektu Google Cloud masz konto rozliczeniowe, zostanie ono automatycznie włączone w tym projekcie.

Aby włączyć płatności w projekcie Cloud:

 1. W Cloud Console otwórz stronę Rozliczenia:
  Otwórz stronę Płatności
 2. Wybierz lub utwórz projekt Cloud.
 3. W zależności od tego, czy konto rozliczeniowe jest powiązane, lub wybrany projekt Cloud jest powiązany z kontem, na stronie Płatności wyświetlany jest jeden z tych komunikatów:
  • Jeśli w wybranym projekcie Cloud włączono już płatności, na liście pojawią się szczegóły konta rozliczeniowego.
  • Jeśli nie ma konta rozliczeniowego, pojawi się prośba o utworzenie konta rozliczeniowego i powiązanie go z wybranym projektem Cloud.
  • Jeśli konto rozliczeniowe istnieje, pojawi się prośba o włączenie płatności, jeśli wybrany projekt Cloud nie jest jeszcze powiązany z kontem rozliczeniowym. Możesz też wybrać Anuluj, a następnie wybrać Utwórz konto, aby utworzyć i powiązać nowe konto rozliczeniowe.

Po włączeniu płatności nie ma limitu kwoty, jaką możesz otrzymać. Aby mieć większą kontrolę nad kosztami, możesz utworzyć budżet i ustawić alerty. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Płatności.

Włącz interfejsy API

Aby korzystać z Google Maps Platform, musisz włączyć interfejsy API lub pakiety SDK, których zamierzasz użyć w projekcie.

Konsola

Włączanie interfejsu Roads API

(pakiet) SDK Cloud

gcloud services enable \
  --project "PROJECT" \
  "roads.googleapis.com"

Dowiedz się więcej o pakiecie SDK Google Cloud, instalowaniu pakietu SDK Cloud i o tych poleceniach:

Wyświetl włączone interfejsy API

Konsola

Aby wyświetlić włączone interfejsy API lub pakiety SDK, otwórz stronę Google Maps Platform w Cloud Console:

Otwórz stronę Google Maps Platform
 • Dodatkowe interfejsy API: te interfejsy API i pakiety SDK nie są włączone.
 • Jeśli widzisz karty dla wszystkich interfejsów API i usług Map, nie włączono żadnych interfejsów API ani pakietów SDK.

gcloud

gcloud services list --project "PROJECT"

Dowiedz się więcej o pakiecie SDK Google Cloud, instalowaniu pakietu SDK Cloud i o tych poleceniach:

Wyłączanie projektu

Możesz wyłączyć płatności i zwolnić wszystkie zasoby Cloud używane w Twoim projekcie Cloud, wyłączając ten projekt:

Konsola

 1. Otwórz stronę Projekty:

  Otwórz stronę Projekty
 2. Wybierz projekt Cloud, który chcesz wyłączyć, a następnie kliknij Usuń.

Więcej informacji o zarządzaniu projektami Cloud znajdziesz w artykule Menedżer zasobów Cloud: tworzenie, wyłączanie i przywracanie projektów.

gcloud

gcloud projects delete "PROJECT"

Dowiedz się więcej o pakiecie SDK Google Cloud, instalowaniu pakietu SDK Cloud i o tych poleceniach:

Co dalej?

Po skonfigurowaniu projektu Google Cloud musisz utworzyć i zabezpieczyć klucz interfejsu API, aby korzystać z interfejsu Roads API:

Używanie kluczy interfejsu API